12. Hukuk Dairesi2015 ve Öncesi YıllarKambiyo Senetlerine Özgü Haciz YoluZamanaşımı

Zamanaşımının İcra Kefiline Etkisi, İcranın Geri Bırakılması

YARGITAY 12. Hukuk Dairesi
ESAS: 2013/13045
KARAR: 2013/21984

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Asıl borçlu hakkındaki kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takibin kesinleşmesinden sonra yapılan haciz işlemi sırasında şikayetçinin icra kefili olduğu, icra emri düzenlenmesi üzerine de icra mahkemesine gelerek, asıl borçlu hakkındaki takibin zamanaşımı nedeniyle geri bırakıldığından bahisle kendisi hakkında icra emri düzenlenemeyeceğini ileri sürdüğü görülmektedir.

İcra kefilinin sorumluluğu asıl borçludan müstakilolup asıl borçlu yönünden borcun zamanaşımına uğramış olması kefili sorumluluktan kurtarmaz. Kefalet tarihinde icra mahkemesince verilmiş bir icranın geri bırakılması kararı olmadığından ve asıl borçlu yönünden o tarih itibariyle takip kesinleşmiş olduğundan icra kefiline icra emri gönderilmesinde yasaya aykırılık yoktur.

O halde mahkemece şikayetin reddine karar verilmesi gerekirken aksine düşünce ile kabulü yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 11.06.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu