Generic selectors
Yalnızca tam eşleşmeler
Başlıkta Ara
İçerikte Ara
Post Type Selectors
Kategoriyi Filtrele
11. Hukuk Dairesi
12. Hukuk Dairesi
14. Hukuk Dairesi
2. Hukuk Dairesi
2015 ve Öncesi
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
3. Hukuk Dairesi
4. Hukuk Dairesi
5.Hukuk Dairesi
6. Hukuk Dairesi
8. Hukuk Dairesi
Acele Satış
Aciz Vesikası
BAM
BAM Adana 10. Hukuk Dairesi
BAM Ankara 18 Hukuk Dairesi
BAM Ankara 32. Hukuk Dairesi
BAM Bursa 6. Hukuk Dairesi
BAM Gaziantep 12. Hukuk Dairesi
BAM İstanbul 13. Hukuk Dairesi
BAM İstanbul 20. Hukuk Dairesi
BAM İstanbul 22. Hukuk Dairesi
BAM İzmir 12. Hukuk Dairesi
BAM Konya 3. Hukuk Dairesi
BAM Sakarya 7 Hukuk Dairesi
BAM Samsun 4. Hukuk Dairesi
Bir İşin Yapılmasına ve Yapılmamasına İlişkin İlamların İcrası
Borca İtiraz
Borçlunun İstihkak İddiası (İİK.96)
Çocuk Teslimi ve Çocukla Kişisel İlişki Kurulmasına İlişkin İlamların İcrası
Diğer Örnek ve Formlar
Disiplin İşlemleri
Duyurular
Eğitimler
Faiz
Gemiler ve Bunlarla İlgili Ayni Haklara İlişkin İlamların İcrası
Genel Haciz Yoluyla İlamsız İcra Takibi
Genelgeler
Görüş Yazıları
Haciz
Haciz Kaldırma
Haciz&Muhafaza
Haczedilmezlik
Harç & Vergi
HGK
İBK & Anayasa Mah. K.
İcra Müdür ve Müdür Yrd. Sorumluluğu
İcra Örnekler
İcra ve İflas Hukuku Eğitimleri
İcra ve İflas Suçları
İcranın Tatili ve Talik Halleri
İçtihatlar
İflas
İflas Hukuku
İflas Örnekleri
İhalenin Feshi
İhtiyati Haciz
İlamlı İcra
İlamsız İcra
İmzaya İtiraz
İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İcra Takibi
İşlem Şikayeti
İstihkak
İstihkak Davalarında Mülkiyet Karinesi (İİK. 97/a)
İstinaf&Temyiz
İstirdat
İtiraz
İtirazın İptali
İtirazın Kaldırılması
Kambiyo Takibi
Kararnameler
Kat Mülkiyeti Kanunu
Kategorisiz
Kira Alacağının Ödenmemesine Dayalı İcra Takibi (Örnek 13)
Kira Alacakları Takibi
Kira Taahhütnamesine Dayalı İcra Takibi (Örnek 14)
Kıymet Takdiri
Konkordato
KVKK
Maaş Haczi
Makaleler
Menfi Tespit
Merkezi Takip Sistemi (MTS)
Meskeniyet Şikayeti
Mirasın Reddi
Nafaka
Önemli Bilgiler
Örnekler
Özlük İşlemleri
Para Alacakları ve Teminat Verilmesine İlişkin İlamların İcrası
Rehin Hukuku
Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İcra Takibi
Satış
Satış Memurluğu
Satış Memurluğu Örnekleri
Şikayet
Sitemizce Yapılan Çalışmalar
Sıra Cetveli
Sorumluluk&Tazminat
Taahhüdü İhlal
Tahliye (İİK 135)
Takibin İptali
Takip Açılış
Talep Müddeti (İİK 78)
Tarifeler
Tasarrufun İptali
Taşınır Satış
Taşınır Teslim ve Taşınmaz Tahliye - Teslimi
Taşınmaz Satışı
Tebligat
Teftiş
Tehir-i İcra
Üçüncü Şahsın İstihkak İddiası (İİK 97)
Üçüncü Şahsın Zilyedliği (İİK 99)
UYAP Eğitimleri
Uyap Programları
Uyap Şablonlar
Uyuşmazlık Mah. Kararları
Vekaletname
Video Eğitimleri
Yargıtay Kararları
Yazarlarımız
Yetkiye İtiraz
Yıllara Göre İçtihatlar
Yönetmelik

En Çok Okunanlar

   Son Eklenen İçerikler

   İcra Harç ve Vergiler

   • Hacizden Önce %4,55
   • Hacizden Sonra %9,10
   • Satıştan Ödenen Paralardan %11,38
   • Vaz./Haricen Tah. Hacizden Önce %2,27
   • Vaz./Haricen Tah. Hacizden Sonra %4,55
   • Başvuru ve Yerine Getirme Harcı 80,70.TL.
   • Cezaevi Yapı Pulu Harcı %2 (Ödenen Miktar Üzerinden)
   • Vekalet Suret Harcı 11,50.TL.
   • Haciz Teslim ve Satış Harcı 189,50.TL. | Personele Ödenen 91,74.TL
   • Aylık Yolluk Miktarı 6.338,46.TL.
   • İhale Damga Vergisi %05,69 (İhale Bedeli Üzerinden)
   • Kira Söz. Alınan Damga Vergisi %01,89
   • Kefalet Damga Vergisi %09,48
   • Temlik Damga Vergisi %09,48
   • Resmi Şahıslar Adına Şahıslara Ödenecek Paralardan Alınacak Damga Vergisi %07,59
   Başa dön tuşu