Diğer Örnek ve Formlarİcra ÖrneklerTalep Örnekleri

İhtiyati Haciz Dilekçe Örneği

…… ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNE

İHTİYATİ HACİZ İSTEYEN
DAVACI : Adı ve Soyadı, (T.C. Kimlik No)

VEKİLİ : Avukat Adı ve Soyadı

KARŞI TARAF/DAVALI : Adı ve Soyadı

DAVA KONUSU : İhtiyati haciz istemimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR :
1- Borçlu, müvekkilime olan borcuna karşılık tanzim edilmiş …/…/… vade tarihli … Türk Lirası meblağlı senet vermiştir. Senedin vadesi gelmesine rağmen borçlu borcunu ödememiştir.

2- Haricen aldığımız bilgilere göre borçlu mallarını kaçırma eğilimine girmiştir. Borçlu ….. Tarihinde tek gidiş olmak üzere Almanya’ya uçak bileti satın aldığı tarafımızca öğrenilmiştir. Ayrıca Borçlunun evindeki altınları ve bazı gümüş eşyaları da komşusuna bıraktığı, borçlunun komşusundan tarafımızca öğrenilmiştir. Bu durum tanıklar dinlendiğinde de ortaya çıkacaktır. Senedin ödenmemesi müvekkili yetirince mağdur etmiştir. Borçlunun mallarını kaçırması halindeyse müvekkilin mağduriyeti artacaktır. Yargıtay 19. Hukuk Dairesi 2016/18235 E. 2018/731 K. Yani ihtiyati haciz kararı verilebilmesi için ispat gerekmez, yaklaşık ispat için delil sunulması yeterli olup, alacaklının ilişkisinin varlığını ve muaccel olduğunu tam ve kesin olarak ispat etmesi aranmamaktadır. Şeklinde verdiği bir karar gereğince de mahkemeye bildirdiğimiz delillerin değerlendirilerek, borçlunun taşınır, taşınmaz, üçüncü kişilerdeki hak ve alacakları üzerine ihtiyati haciz kararı verilmesini talep ediyoruz.

3- Bu nedenle borçlunun taşınır, taşınmaz, üçüncü kişilerdeki hak ve alacakları üzerine ihtiyati haciz konulması için mahkemenize müracaat etme zorunluluğu doğmuştur.

DELİLLER :Senet aslı ve fotokopisi, Yemin, Tanık Beyanı, Keşif, diğer yasal deliller.

TANIKLAR :Adı SOYADI TCKN:… Paşa Mah. 120 Sokak. Merkez/AKSARAY

HUKUKİ NEDENLER :İİK. md. 257, 258 ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM :Yukarıda açıklanan nedenlerle, talebimizin kabulüyle borçluya ait taşınır, taşınmaz mallarıyla üçüncü kişilerdeki hak ve alacakları üzerine teminatsız, uygun görülmediği takdirde mahkemenizin takdir edeceği teminat mukabilinde ihtiyati haciz kararı verilmesine, yargılama giderlerinin de davalı borçluya yükletilmesine karar verilmesini alacaklı vekili olarak talep ederim.

Alacaklı Vekili
Avukat Adı ve Soyadı

Fatih Emre CANSU

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu