Bölge Adliye Mah. KararlarıHaciz&Muhafaza

İİK’nun 89.maddesi uyarınca açılan menfi tespit davasının davalısı takip alacaklısıdır.

T.C.
İSTANBUL
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
16. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO: 2017/6615
KARAR NO: 2019/483
KARAR TARİHİ:08/03/2019
MAHKEMESİ: İSTANBUL 15. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
TARİHİ : 13/06/2017
NUMARASI : 2015/376 2017/481
DAVANIN KONUS: Menfi Tespit (Ticari İlişkiden Kaynaklanan)
KARAR TARİHİ: 08/03/2019

>>İİK ‘NUN 89. MADDESİ UYARINCA AÇILAN MENFİ TESPİT DAVASININ DAVALISI TAKİP ALACAKLISI OLDUĞU. ANCAK TAKİP ALACAKLISI YANINDA TAKİP BORÇLUSUNUN DAVALI GÖSTERİLMESİNDE DE USULE AYKIRILIĞIN BULUNMADIĞI

İstinaf incelemesi için dairemize gönderilen dosyanın ilk incelemesi tamamlanmış olmakla, HMK 353. Maddesi gereğince dosya içeriğine göre duruşma yapılmasına gerek görülmeden dosya üzerinde yapılan inceleme sonucu;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ

Davacı vekili, davalı tarafından dava dışı …. aleyhine başlatılan icra takibinde müvekkili şirkete 89/1-2 ve 3 haciz ihbarnamelerinin gönderildiğini, ihbarnamelerin tebligat kanunun 13.maddesine uygun olarak tebliğ edilmediğini, bu nedenle şirket yetkililerinin haberdar olmadığını, müvekkilinin inşaat ve hafriyat işleri yaptığını ve ….. 19/12/2014 tarihi itibariyle 8.181,00 TL alacaklı olduğunu ve bu alacağın kendisine ödendiğini, müvekkilinin borçluya herhangi bir borcu kalmadığını belirterek davalıya borçlu olmadığının tespitine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, davanın reddini istemiştir. Mahkemece, davanın dava dışı …… yöneltilerek açılması gerektiği, husumetin takip alacaklısı şirkete yöneltilemeyeceği gerekçeleriyle davanın reddine karar verilmiş, kararı davacı vekili istinaf etmiştir.

Davacı vekili istinaf sebebi olarak; kararın doğru olmadığını, davanın haciz ihbarnamesi tebliğ edilen 3. Şahsın açtığı
menfi tespit davası olup takip alacaklısına karşı açılması gereken bir dava olduğunu, kararın bozulması gerektiğini bildirmiştir.

Davaya konu icra dosyasının incelenmesinde;

davalı … Ltd. Şti’nin dava dışı ….. aleyhine çeke dayalı takip başlattığı görülmüştür. 89/1 ihbarnamesinin davacı şirkete 29/12/2014 tarihinde tebliğ edildiği, tebligat mazbatasında daimi çalışan …… imzasına tebliğ edildiği, 89/2 ihbarnamesinin ise muhatabın işçisi
olduğunu beyan eden ve çalışan….. imzasına tebliğ edildiği, 89/3 ihbarnamesinin ise muhatap gösterilen adreste o anda bulunmadığından muhatap yerine daimi çalışan ….. imzasına 25 Mart 2015 tarihinde tebliğ edildiği görülmüştür. Davanın 08/04/2015 tarihinde açıldığı görülmüştür.

GEREKÇE: Dava, İİK’nun 89.maddesi uyarınca gönderilen ihbarnamelere konu tutardan borçlu bulunulmadığının tespiti istemine ilişkindir.

Somut olayda dava, takip alacaklısına karşı açılmıştır. İİK’nun 89.maddesi uyarınca açılan menfi tespit davasının davalısı takip alacaklısıdır. Ancak takip alacaklısı yanında takip borçlusunun davalı gösterilmesinde de usule aykırılık bulunmamaktadır. Nitekim Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 13/12/1995 gün, 19-629/1080 Sayılı kararı da bu yöndedir. Mahkemece yanılgılı değerlendirme sonucu davanın takip borçlusuna karşı açılması gerektiği şeklindeki gerekçeyle yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Hal böyle olunca davacı vekilinin istinaf talebinin kabulüne karar vermek gerekmiş ve aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1-Davacı vekilinin istinaf talebinin KABULÜNE,

2-İstanbul 15.Asliye Ticaret Mahkemesinin 13/06/2017 tarih, 2015/376 esas, 2017/481 karar sayılı kararının KALDIRILMASINA,

3-Yargılamaya kaldığı yerden devam edilmek üzere dosyanın ilk derece mahkemesine İADESİNE,

4-İstinaf peşin harcının talebi halinde davacıya iadesine,

5-İstinaf aşamasında davacı tarafından yapılan yargılama gideri olan 85,70 TL istinaf yoluna başvurma harcı ile 18,00 TL posta gideri olmak üzere toplam 103,70 TL’nin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

6-İstinaf incelemesi duruşmalı yapılmadığından vekalet ücreti takdirine yer olmadığına, Dair, dosya üzerinden yapılan
inceleme sonunda, oy birliğiyle HMK’nun 353/1-a-4 maddesi uyarınca kesin olarak karar verildi.08/03/2019

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu