12. Hukuk Dairesi2021 Yılı2022 YılıBAM Sakarya 8 Hukuk DairesiTaşınmaz Satışı

Taşınmaz İhalesinden Sonra İflas Şerhi Dahil Takyidatlardan Ari Olarak Tescil İşlemi Yapılır

İİK’nın 193/4 maddesinde, “Rehnin paraya çevrilmesi yoluyla yapılan takiplere iflastan sonra da takip alacaklıları tarafından iflas masasına karşı devam edilir ve satış bedeli 151 inci maddeye göre rehinli alacaklılara paylaştırılır. Artan kısım iflas masasına intikal eder. Şu kadar ki, takip alacaklısı, iflastan önce başlamış olduğu rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takipten vazgeçerek, rehnin 185 inci maddeye göre satılmasını isteyebilir.” düzenlemesi; İİK’nın 144/3. maddesinde ise ”Bir taşınmazı paraya çeviren icra dairesi o taşınmaz üzerindeki irtifak haklarına, taşınmaz mükellefiyetlerine ve taşınmaz rehin haklarına dair kayıtların tapu sicilinden terkin ve nakillerini de yaptırır.” düzenlemesi yer almaktadır.

İhalesi yapılan taşınmaz ihale tarihinde tüm takyidatlarından ari olarak satın alındığından ve taşınmazın yapılan ihalesi kesinleştiğinden artık ihale alıcısı adına takyidatlardan/şerhlerden ari olarak tescil işlemlerinin tamamlanması gerekmektedir. Kaldı ki taşımazın açık arttırma şartnamesi ve tutanağında da taşınmazın takyidat ile (iflas şerhi takyidat olmamakla beraber) yükümlü olarak ihale edileceği belirtilmemiştir.

Ayrıca icra müdürlüğünce, iflas şerhlerinin İstanbul Anadolu 3. İcra Müdürlüğü’nün 2013/77 iflas sayılı dosyasından konulduğu ve adı geçen icra dairesinin karar ve işlemlerini denetleme yetkisinin bulunmadığından şerhlerin kaldırılmayacağı belirtilmiş ise de; bu bakış açısıyla taşınmaz üzerinde başkaca icra dosyalarından ihale tarihinden önce konulan haciz şerhlerinin de aynı gerekçe ile kaldırılamaması gibi bir sonuca ulaşılır ki bu durum ihale ile taşınmazı edinen 3. kişiler için katlanılamayacak bir duruma sebebiyet verir. Kaldı ki taşınmaz artık ihale alıcısı adına tescil edilecek olup iflas hukuksal durumu ile hiç bir ilgisi olmayan üçüncü kişiye ait taşınmaz kaydında böyle bir şerhin muhafaza edilmesi de mümkün değildir.

O halde mahkemece şikayetin kabulü ile icra müdürlüğünün 05/0//2020 tarihli kararının ”taşınmaz üzerindeki iflas şerhinin kaldırılmasına ilişkin talebin reddine” dair kısmının iptaline karar verilmesi gerekirken hatalı değerlendirme ve yazılı gerekçe ile şikayetin reddine karar verilmesi isabetsiz olduğunda… (Sakarya BAM 8. HD. T:28/12/2021, E:2021/1542, K:2021/2048, Yargıtay 12. HD. T:11/10/2022, E:2022/2627, K:2022/10178 Onama

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu