12. Hukuk Dairesi2021 YılıHaczedilmezlikİhalenin FeshiMeskeniyet Şikayeti

Şikayetçi borçlu vekilinin icra mahkemesine başvurusu, ihaleye konu taşınmazın haczinin kabil olmadığından bahisle meskeniyet nedenine dayalı şikayet olup, bu kararın istinaf başvurusu üzerine verilecek karar beklenmeden ihale yapılması, İİK’nun 363/4. maddesine aykırılık teşkil eder.

T.C.
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi
T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A
Y A R G I T A Y İ L A M I

ESAS NO : 2021/8230
KARAR NO : 2021/9309

İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 21. Hukuk Dairesi
TARİHİ : 07/07/2021
NUMARASI : 2021/966-2021/1906

Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hâkimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;
Borçlunun, sair fesih nedenleri ile birlikte ihaleye konu taşınmaz ile ilgili haczedilmezlik iddiasına dayalı dava açtığını, istinaf incelemesinde olduğunu, haczedilmezlik şikayeti kesinleşmeden yapılan ihalenin yasaya aykırı olduğunu ileri sürerek 14/08/2020 tarihli taşınmaz ihalesinin feshi istemi ile icra mahkemesine başvurduğu, ilk derece mahkemesince; davanın reddi ile borçlu aleyhine ihale bedelinin %10’u oranında para cezasına hükmedildiği, karara karşı borçlu tarafından istinaf yoluna başvurulduğu, Bölge Adliye Mahkemesince; istinaf başvurusunun kısmen kabulü ile ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına, davanın hukuki yarar yokluğu nedeni ile reddine, borçlu aleyhine para cezasına hükmedilmesine yer olmadığına karar verildiği, kararın borçlu tarafından temyiz edildiği görülmektedir.
İİK’nun 363/4. maddesi uyarınca, istinaf satıştan başka icra işlemlerini durdurmaz. Buna göre, takibe yönelik itiraz ve şikayetler hakkında verilen icra mahkemesi kararları kesinleşmeden satışa gidilemez. Bu husus mahkemece de re’sen dikkate alınmalıdır.
Somut olayda, ihalenin feshi isteminde bulunan borçlunun, satışı yapılan taşınmaza yönelik meskeniyet nedenine dayalı haczedilmezlik şikayetinde bulunduğu, İstanbul 14. İcra Hukuk Mahkemesinin 22/11/2018 tarih, 2017/654 E. – 2018/703 K. sayılı ilamı ile haczdedilmezlik şikayetinin usulden reddedildiği, 15/03/2019 tarihli istinaf başvurusunun ise 02/05/2019 tarihli ek karar ile süre aşımı nedeni ile reddedildiği, ek karara karşı 30/05/2019 tarihinde istinaf yoluna başvurulduğu, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 22. HD’nin 20/04/2021 tarih, 2020/1968 E. – 2021/1224 K. sayılı kararı ile İstanbul 14. İcra Hukuk Mahkemesinin 22/11/2018 tarihli kararının kaldırılmasına, davanın yeniden görülmesi için dosyanın mahkemesine iadesine karar verildiği, bu arada ihalenin 14/08/2020 tarihinde gerçekleştiği görülmektedir.
Buna göre; İstanbul 14. İcra Hukuk Mahkemesinin 2017/654 E. – 2018/703 K. sayılı dosyası incelendiğinde; şikayetçi borçlu vekilinin icra mahkemesine başvurusu, ihaleye konu taşınmazın haczinin kabil olmadığından bahisle meskeniyet nedenine dayalı şikayet olup, bu kararın istinaf başvurusu üzerine verilecek karar beklenmeden ihale yapılması, İİK’nun 363/4. maddesine aykırılık teşkil ettiğinden, şikayetçi borçlu yönünden taşınmazın satışı mümkün değildir. Dosya kapsamından anlaşılan bu durumun, mahkemece, gerek istem üzerine gerek re’sen dikkate alınması gerekmektedir.
O halde Bölge Adliye Mahkemesince, yukarıda açıklanan gerekçe doğrultusunda şikayetin kabulü ile ihalenin feshine karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile hüküm tesisi isabetsiz olup, Bölge Adliye Mahkemesi kararının bozulmasına karar vermek gerekmiştir.
SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 21. Hukuk Dairesinin 07/07/2021 tarih ve 2021/966 E. – 2021/1906 K. sayılı kararının yukarıda yazılı nedenlerle, 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK’nun 364/2. maddesi göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK’nun 373/2. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde iadesine, dosyanın kararı veren Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, 21/10/2021 gününde oy birliğiyle karar verildi.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu