12. Hukuk Dairesi2023 YılıHacizİcranın Geri Bırakılması (İİK 33)

İİK’nın 89. maddesi gereği borçlunun 3. kişideki hak ve alacaklarının haczi için haciz ihbarnamesi gönderilmesi halinde, 3. kişinin, borçluya ait hak ve alacak var ise haciz ihbarnamesi gereği işlem yapması, yok ise icra dairesine itirazlarını bildirmesi gerektiği, bu durumun 3. kişinin hukukunu ilgilendirmekte olduğu, borçlunun korunmaya değer hukuki yararı olmadığından onun tarafından şikayet konusu yapılamayacağı-

İİK’nın 89. maddesi gereği borçlunun 3. kişideki hak ve alacaklarının haczi için haciz ihbarnamesi gönderilmesi halinde, 3. kişinin, borçluya ait hak ve alacak var ise haciz ihbarnamesi gereği işlem yapması, yok ise icra dairesine itirazlarını bildirmesi gerektiği, bu durumun 3. kişinin hukukunu ilgilendirmekte olduğu, borçlunun korunmaya değer hukuki yararı olmadığından onun tarafından şikayet konusu yapılamayacağı-

I. DAVA

Borçlu icra mahkemesine başvurusunda; alacaklı ile yapılan 21.01.2020 tarihli protokol doğrultusunda alacaklıya 22.01.2020 tarihinde 750.000,00 TL, 31.01.2020 tarihinde 750.000,00 TL, 11.02.2020 tarihinde 400.000,00 TL olmak üzere toplamda 1.900.000,00 TL ödeme yapıldığını, ödeme dekontlarının sunulduğunu, bu protokolün akdedilmesinden önce 20.01.2020 tarihinde üçüncü kişi Karma Açık Hava Reklam A.Ş.’ye 89/1 haciz ihbarnamesi gönderildiğini, üçüncü kişi tarafından 956.220,86 TL alacağın olduğunun bildirildiğini, bu haczin kaldırılması gerektiğini, taraflar arasındaki protokolün geçerliliğini sürdürdüğünü, protokole göre ödemelerin yapıldığını ve alacaklının alacağını aldığını, icra dosyasından işlem yapılmasının mümkün olmadığını, ödemenin mükerrer olacağını ileri sürerek üçüncü kişiye gönderilen haciz ihbarnamesinin iptaline veya haczin kaldırılmasına karar verilmesini talep etmiştir.

II. CEVAP

Alacaklı, cevap dilekçesi sunmamış, 10.08.2020 tarihli beyan dilekçesi ile protokoldeki imzaya itirazının olmadığını ancak borçlu tarafından protokol hükümleri yerine getirilmediğinden Adana 11. Noterliği’nin 10.08.2020 tarih ve 23274 yevmiye sayılı ihtarname ile tek taraflı olarak feshedildiğini beyan etmiştir.

III. İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI

A. Gerekçe ve Sonuç

Taraflar arasında haricen yapılan 21.01.2020 tarihli protokol ile tahsil harcı ve vekalet ücreti hariç olmak üzere dosya borcunun 22 taksitte ve belirlenen günlerde ödenmesine, bu itibarla Adana 13. İcra Müdürlüğü’nün 2019/3925 Esas sayılı dosyasının takipsiz bırakılacağı ve işlem yapılmayacağı konusunda anlaşmaya varıldığı, protokolden önce üçüncü kişi Karma Açık Hava Reklam A.Ş.’ne haciz ihbarnamesi gönderildiği, alacaklı tarafından protokol altındaki imza kabul edilse de 13.07.2020 tarihli taksitin ödememesi nedeniyle protokolün tek taraflı fesih edildiğinin beyan edildiği, ödemeye ilişkin İİK’nın 33/1 maddesinde sayılan belgelerin sunulmadığı gerekçesi ile şikayetin reddine karar verilmiştir.

IV. İSTİNAF

A. İstinaf Yoluna Başvuranlar

İlk Derece Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde borçlu istinaf başvurusunda bulunmuştur.

B.İstinaf Sebepleri

Borçlu, şikayet dilekçesi içeriğini tekrarlayarak kararın kaldırılmasını talep etmiştir.

C. BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI

C.1.Gerekçe ve Sonuç

İİK’nın 89. maddesi gereği borçlunun 3. kişideki hak ve alacaklarının haczi için haciz ihbarnamesi gönderilmesi halinde, 3. kişinin, borçluya ait hak ve alacak var ise haciz ihbarnamesi gereği işlem yapması, yok ise icra dairesine itirazlarını bildirmesi gerektiği, bu durumun 3. kişinin hukukunu ilgilendirmekte olduğu, borçlunun korunmaya değer hukuki yararı olmadığından onun tarafından şikayet konusu yapılamayacağı, 6100 sayılı HMK’nın 114 maddesi uyarınca borçlunun, dava açmakta hukuki yararının bulunması ve husumet dava şartlarından olduğu, borçlunun istinaf başvurusu yerinde değil ise de, İlk Derece Mahkemesince borçlunun şikayetinin korunmaya değer hukuki yararı olmadığından husumet yönünden usulden reddine karar verilmesi gerekirken, esastan reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup söz konusu yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerekli kılmadığı gerekçesi ile mahkeme kararının kaldırılmasına, şikayetin, borçlunun şikayetinde korunmaya değer hukuki yararı olmadığından husumet yönünden usulden reddine karar verilmiştir.

V. TEMYİZ

A. Temyiz Yoluna Başvuranlar

İlk Derece Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde borçlu temyiz isteminde bulunmuştur.

B. Temyiz Sebepleri

Borçlu, kamu kurumu olmaları sebebiyle üçüncü kişiye gönderilen haciz ihbarnamesinin iptalinde hukuki menfaatleri olduğunu, protokol gereğince alacaklı tarafa ödeme yapılırken ayrıca haciz ihbarnamesi ile yeniden para gönderilmesinin mükerrer ödemeye sebep olacağını, haciz ihbarnamesinin iptali gerektiğini ileri sürerek kararın bozulmasını talep etmiştir.

C. Gerekçe

1. Uyuşmazlık ve Hukuki Nitelendirme

Uyuşmazlık, İİK’nın 89/1 maddesi gereği gönderilen haciz ihbarnamesinin iptali veya haczin kaldırılması istemine ilişkindir.

2. İlgili Hukuk

İİK’nın 16, 89/1 maddesi.

3. Değerlendirme

1.Bölge adliye mahkemelerinin nihai kararlarının bozulması 6100 sayılı Kanun’un 371 inci maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.

2.Temyizen incelenen karar, tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, uyuşmazlığa uygulanması gereken hukuk kuralları ile hukuki ilişkinin nitelendirilmesine, dava şartlarına, yargılama ve ispat kuralları ile kararda belirtilen gerekçelere göre usul ve kanuna uygun olup borçlunun temyiz dilekçesinde ileri sürülen nedenler kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

VI. KARAR

Açıklanan sebeplerle;

Temyiz olunan Bölge Adliye Mahkemesi kararının 5311 sayılı Kanunun ile değişik İİK’nın 364/2. maddesi göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK’nın 370. maddeleri uyarınca ONANMASINA,

Alınması gereken 179,90 TL temyiz harcından, evvelce alınan harç varsa mahsubu ile eksik harcın temyiz edenden tahsiline,

Dosyanın İlk Derece Mahkemesine, kararın bir örneğinin Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine,

29.03.2023 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

12. HD. 29.03.2023 T. E: 2022/9350, K: 2138

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu