12. Hukuk Dairesi2022 YılıKesinleşmeden İcraya Konulamayacak İlamlar

Boşanma ve çocukla şahsi ilişki kurulmasına ilişkin ilamın takibe konulabilmesi için kesinleşmesinin gerekli olduğu-

Boşanma ve çocukla şahsi ilişki kurulmasına ilişkin ilamın takibe konulabilmesi için kesinleşmesinin gerekli olduğu-


Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi Ummahan Y. tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Borçlunun icra mahkamesine başvurusunda, aleyhine ilamlı icra takibi başlatıldığını, takibe konu ilamın kesinleşmediğini, çocukla şahsi ilişki kurulmasına ilişkin ilamların kişiler hukukuna yönelik olduğundan kesinleşmeden takip konusu yapılamayacağını ileri sürerek takibin iptaline karar verilmesini talep ettiği, mahkemece, aile ve şahsın hukukuna ilişkin ilamların kesinleşmeden icraya konulamayacağı gerekçesiyle talep kabul edilerek takibin iptaline karar verildiği, alacaklının istinaf talebinde bulunması üzerine Bölge Adliye Mahkemesi’nce alacaklının istinaf talebi kabul edilerek çocukla şahsi münasebet tesisine ilişkin ilamların kesinleşmeden icraya konulabileceğinden bahisle ilk derece mahkemesi kararı kaldırılarak şikayetin reddine karar verildiği görülmektedir.

HMK’nın 367/1 maddesi gereğince, temyiz kararın icrasını durdurmaz. Yani kural olarak kararın kesinleşmemiş olması, kararın yerine getirilmesini önlemez. Bu kuralın istisnaları da yine yasalarda düzenlenmiştir.

Aile ve şahsın hukukuna ilişkin ilamlar (HMK.350/2 m.) kesinleşmeden icra edilemez. Anılan maddede belirtilen hükümler, Medeni Kanunun “Kişiler Hukuku” ve “Aile Hukuku” kitaplarında yer alan konulara ilişkin tüm hükümler olmayıp, kişinin doğrudan şahsı ya da ailevi yapısı ile ilgili hukuki durumunda değişiklik yaratan ilamlar ile bu ilamların feri niteliğindeki hükümlerdir (örneğin ad,soyad,yaş tashihi,velayetin nez’i, babalık davası,nesep tashihi, boşanma ve bunun fer’i niteliğindeki hükümler gibi…). Yine çocuk teslimine ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına ilişkin ilamlar da kesinleşmedikçe icra edilemez (B. Kuru-İcra ve İflas Hukuku El Kitabı, sayfa 923-924).

Somut olayda, icra takibinin dayanağı olan Bakırköy 9.Aile Mahkemesi’nin 2016/ 664 Esas, 2018/309 Karar sayılı ilamı, boşanma kararı ve çocukla şahsi ilişki kurulmasına ilişkin olup, takibe konulabilmesi için kesinleşmesi gerekir.

O halde, İlk Derece Mahkemesinin şikayetin kabulü ile takibin iptaline ilişkin kararı yerinde olup Bölge Adliye Mahkemesince alacaklının istinaf isteminin esastan reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz olup bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 18. Hukuk Dairesi’nin 25/10/2021 tarih ve 2020/597 E. 2021/2012 K sayılı kararının yukarıda yazılı nedenlerle 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK’nun 364/2.maddesi göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK’nun 373/2. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, dosyanın kararı veren Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, 27/09/2022 gününde oy birliği ile karar verildi.

12. HD. 27.09.2022 T. E: 9269, K: 9422

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu