2021 YılıBAM Gaziantep 12. Hukuk DairesiHacizTasarrufun İptali

Tasarrufun İptaline Konu Taşınmazın Karardan Sonra Dava Dışındaki Taraflardan Birine Satılması

T.C.
GAZİANTEP
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
12. HUKUK DAİRESİ

DOSYA NO : 2021/1870
KARAR NO : 2021/2747

T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A
İ S T İ N A F K A R A R I

İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : GAZİANTEP 2. İCRA HUKUK MAHKEMESİ
TARİHİ : 27/04/2021
NUMARASI : 2020/182 Esas, 2021/282 Karar

DAVANIN KONUSU : Şikayet (İcra Memur Muamelesi)
KARAR TARİHİ :16/12/2021
GEREKÇELİ KARARIN
YAZIM TARİHİ :16/12/2021

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının süresi içinde istinaf yolu ile incelenmesi davacı (alacaklı) vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahalinden gönderilmiş olmakla;
Davacı (alacaklı) vekilinin dava dilekçesi ile, Gaziantep Asliye Ticaret Mahkemesinin 2011/79 Esas, 2012/305 Karar sayılı tasarrufun iptali davasından verilen ilama dayanılarak ……… mahallesi, 172 ada, 4 parsel (…… mahallesi, 5369 ada, 4 parsel), …….., 182 ada, 1 parsel (…… mahallesi, 5379 ada, 1 parsel) sayılı taşınmazların satışının talep edildiğini, icra müdürlüğü tarafından taşınmazların 3. kişiler adına kayıtlı olduğu gerekçesiyle talebin reddine karar verildiğini belirterek ret kararının iptaline karar verilmesini talep ettiği,
İlk derece mahkemesinin 2017/535 Esas, 2017/978 Karar sayılı kararı ile, taşınmazların tapu kaydı incelendiğinde; …. mahallesi, 5379 ada, 1 parsel sayılı taşınmazı 3. kişi …….. Memiş’in 2013 yılında satın aldığı, …….. mahallesi, 5369 ada, 4 parsel sayılı taşınmazı …… Beyaz’ın 2013 yılında satın aldığı, Gaziantep Asliye Ticaret Mahkemesinin 2011/79 Esas, 2012/305 Karar sayılı ilamı ile Gaziantep 9. İcra Müdürlüğünün 2010/17484 Esas sayılı dosya alacaklısına İbrahimli mahallesi, 172 ada, 4 parsel ve ……mahallesi, 182 ada, 1 parsel sayılı taşınmazlar yönünden alacak miktarını karşılayacak şekilde cebri icra yetkisi verilmesine karar verildiği, alacaklı vekilinin bu ilama dayanarak taşınmazların satışını talep ettiği, taşınmazların tapu kaydı üzerine 09/05/2012 tarihinde tedbir kaydı konulduğu, 3. kişilerin davalı olan bu taşınmazları 2013 yılında satın aldıkları, Gaziantep Asliye Ticaret Mahkemesinin 2011/79 Esas, 2012/305 Karar sayılı ilam gereğinin yerine getirilmesi gerektiği gerekçesiyle şikayetin kabulüne ve Gaziantep 13. İcra Müdürlüğünün 2015/162831 Esas sayılı dosyasından 02/06/2017 tarihinde verilen satış talebinin reddi kararının kaldırılmasına karar verildiği,
Dava dışı 3. Kişi ……. Beyaz vekilinin istinafa başvuru dilekçesi ile, iş bu şikayetin müvekkiline ihbar edilmediğini, müvekkilinin ……. mahallesi, 5369 ada, 4 parsel sayılı taşınmazın maliki olduğunu, müvekkilinin bu taşınmazı 22/04/2013 tarihinde kaydında tedbir, haciz ve sair hiçbir sınırlayıcı ayni veya şahsi hak yok iken satın aldığını, müvekkilinin Gaziantep Asliye Ticaret Mahkemesinin 2011/79 Esas, 2012/305 Karar sayılı ve Gaziantep 13. İcra Müdürlüğünün 2015/162831 Esas sayılı dosyalarının da tarafı olmadığını, şikayete konu icra müdürlüğü kararının doğru olduğunu, müvekkilinin iş bu dosyanın ilgilisi olduğunu, ve kararı istinaf etme hakkı olduğunu, yerel mahkeme gerekçesinin aksine 09/05/2012 tarihinde taşınmazın kaydına tedbir konulmadığını, müvekkilinin iyi niyetli 3. Kişi olduğunu, Gaziantep Asliye Ticaret Mahkemesinin 2011/79 Esas, 2012/305 Karar sayılı sayılı kararının davada taraf olmayan 3. Kişilere uygulama imkanının bulunmadığını, mahkeme kararında …….. Aslan tarafından ….. Yılmaz’a satışa ilişkin tasarrufun iptaline, davacıya icra takibinin alacak miktarını karşılayacak şekilde cebri icra yetkisi verildiği, ancak tahkikatın hiçbir aşamasında dava konusu taşınmazların iyi niyetli kişilere devrinin önlenmesi amacıyla ihtiyati haciz veya ihtiyati tedbir konulmadığını, İİK 277. Maddesine dayalı tasarrufun iptali davasında eğer dava konusu taşınmazın tapu kaydına tedbir yada ihtiyati haciz konulmadan taşınmaz 3. Kişiye devredilmiş ise, bu durumda artık tasarrufun iptalinin mümkün olmayacağı, bunun yerine davacı tarafa tasarruf edilen malın kıymeti kadar davalılardan alacak hakkı verileceğinin Gaziantep Asliye Ticaret Mahkemesince taşınmazların kaydına ihtiyati tedbir yada ihtiyati haciz konulmadığı, ancak sehven ihtiyati tedbir konulmuş gibi karar verildiğini, ilk derece mahkemesi tarafından taşınmaza tedbir yada haciz konulup konulmadığı tapu müdürlüğünden sorulmadan iyi niyetli müvekkiline ait taşınmazın satışına ait karar verilmesinin usul ve hukuka aykırı olduğu, bu sebeple ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına karar verilmesini talep ettiği,
Dairemizin 2019/1052 Esas, 2020/630 Karar sayılı kararı ile, Davanın yeniden görülmesi ve önceki kararla bağlı kalmaksızın taşınmaz malikleri …….. Beyaz’a ve …….. Memiş’e davanın ihbar edilerek, davanın yeniden görülmesi, yapılacak yargılamada …….. Beyaz ve ……… Memiş adına duruşma davetiyesinin çıkartılarak, …….. Beyaz ve ……… Memiş’in davaya yönelik beyan ve delillerinin tespiti ile, tarafların delillerinin değerlendirilerek sonucuna göre yeniden hüküm kurulması için dosyanın yerel mahkemesi’ne gönderilmesine karar verildiği,
İlk derece mahkemesinin 2020/182 Esas, 2021/282 Karar sayılı kararı ile, Davacılar tarafından borçlular aleyhine kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile takip başlatıldığı, davalı borçlu …….Aslan’a ait ……..mahallesi, 172 ada, 4 parselde (………..mahallesi, 5369 ada, 4 parsel), ………..mahallesi, 182 ada, 1 parselde (…………mahallesi, 5379 ada, 1 parsel) kayıtlı taşınmazlara haciz konulduğu, Gaziantep Asliye Ticaret Mahkemesinin 2011/79 Esas, 2012/305 Karar sayılı ilam örneği incelendiğinde; Gaziantep 9. İcra Müdürlüğünün 2010/17484 Esas sayılı dosya alacaklısına ……..mahallesi, 172 ada, 4 parsel ve ………..mahallesi, 182 ada, 1 parsel sayılı taşınmazlar yönünden alacak miktarını karşılayacak şekilde cebri icra yetkisi verilmesine karar verildiği, Gaziantep İcra Müdürlüğünün 2015/162831 (Kapatılan Gaziantep 9. İcra Müdürlüğü 2010/17484) Esas sayılı dosyası incelendiğinde; alacaklı vekilinin 31/05/2017 tarihinde …….mahallesi, 172 ada, 4 parsel (………mahallesi, 5369 ada, 4 parsel), ……..mahallesi, 182 ada, 1 parsel (……….mahallesi, 5379 ada, 1 parsel) sayılı taşınmazların satışını talep ettiği, icra müdürlüğü tarafından 02/06/2017 tarihinde taşınmazların 3. kişiler adına kayıtlı olduğu gerekçesiyle talebin reddine karar verildiği, davacının ise bu red kararını şikayet yolu ile mahkemelerine taşıdığı, taşınmazların tapu kaydı incelendiğinde; ………..mahallesi, 5379 ada, 1 parsel sayılı taşınmazı 3. kişi …….Memiş’in 30.01.2013 tarhinde, …….mahallesi, 5369 ada, 4 parsel sayılı taşınmazı ………..Beyaz’ın 22.04.2013 tarihinde satın aldığı, Gaziantep Asliye Ticaret Mahkemesinin 2011/79 Esas, 2012/305 Karar sayılı ilam örneği incelendiğinde taşınmazlar üzerinde ihtiyati tedbir kararının devamına karar verilmişse de tapu kayıtlarında böyle bir takyidatın olmadığı, …….Beyaz’ın ve ……..Memiş’in bu davada taraf olmadıkları, kayıt maliklerinin bu hali ile TMK 1023 maddesi uyarınca tapuya güvenerek taşınmazları satın aldıkları ve iyi niyetli olarak kabul edilmeleri gerektiği, dolayısıyla icra müdürlüğü tarafından 02/06/2017 tarihinde taşınmazların 3. kişiler adına kayıtlı olduğu gerekçesiyle satış talebinini reddine ilişkin kararının hukuka uygun olduğu gerekçesiyle şikayetin reddine karar verildiği,
Davacı (alacaklı) vekilinin istinafa başvuru dilekçesi ile, müvekkilinin, ……..Aslan aleyhine açtığı tasarrufun iptalini davasını kazanmak ile söz konusu taşınmazların satışını isteme yetkisini de kazanmış olup; muharrer taşınmazların davalı ……….Aslan’ın elinden çıkması ve hatta başkaca şahısların eline geçmesinin dahi müvekkilinin satış isteme yetkisine engel olmadığını, satışı talep edilen taşınmaz kayıtları üzerine ihtiyati tedbir şerhi işlenmemesinin ilgili mahkemenin ihmalinden yahut kusurundan kaynaklanmakta olup bu hususun müvekkili aleyhinde yorumlanmasının hem hakkaniyete hem de hukuk kurallarına açıkça aykırı olduğunu, yerel mahkeme tarafından verilen ”şikayetin reddine yönelik hüküm” kesinleşmiş bir mahkeme ilamının uygulanmasını imkansız kıldığından açıkça hukuka aykırı olduğunu belirterek ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına karar verilmesini talep ettiği,
Somut olayda, Davacı (alacaklı) tarafça davalılar (borçlular) ve dava dışı borçlu ……….Pet.Ürün İç ve Dış Tic.şirketi aleyhine kambiyo senetlerine özgü yol ile Gaziantep 13. İcra Müdürlüğünün 2015/162831 esas sayılı icra dosyasıyla (eski esas no 2010/17484) icra takibi başlatıldığı, takibin dayanağının ödenmeyen 3 adet bono nedeniyle toplam 300.000,00 TL alacak olduğu, borçlu ………Aslan’ın muvazalı olarak devir ettiği taşınmazlar üzerine Gaziantep Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 04/06/2012 T, 2011/79 E, 2012/305 K sayılı kararı ile tasarrufun iptali davası açıldığı ve davanın kabulü ile taşınmazlar üzerinde alacak miktarını karşılayacak değerde cebri icra yetkisi verilmesine yönelik karar verildiği ve bu kararın kesinleştiği, alacaklı vekilinin talebi üzerine icra müdürlüğünün 13/07/2018 tarihinde taşınmaz kaydına haciz konulduğu, akabinde alacaklı vekilinin bu ilama dayanarak taşınmazların satışını talep ettiği, icra müdürlüğü tarafından taşınmazların 3. kişiler adına kayıtlı olduğu gerekçesiyle talebin reddine karar verildiği, incelenen dava dosyası ve icra dosyası kapsamında, taşınmazların tapu kaydı incelendiğinde; ……….mahallesi, 5379 ada, 1 parsel sayılı taşınmazı 3. kişi ……….Memiş’in 30.01.2013 tarhinde, …………mahallesi, 5369 ada, 4 parsel sayılı taşınmazı ……….Beyaz’ın 22.04.2013 tarihinde satın aldığı, Gaziantep Asliye Ticaret Mahkemesinin 2011/79 Esas, 2012/305 Karar sayılı ilam örneği incelendiğinde taşınmazlar üzerinde ihtiyati tedbir kararının devamına karar verilmişse de tapu kayıtlarında böyle bir takyidatın olmadığı, ………Beyaz’ın ve ………….Memiş’in bu davada taraf olmadıkları, kayıt maliklerinin bu hali ile TMK 1023 maddesi uyarınca tapuya güvenerek taşınmazları satın aldıkları ve iyi niyetli olarak kabul edilmeleri gerektiği, dolayısıyla icra müdürlüğü tarafından 02/06/2017 tarihinde taşınmazların 3. kişiler adına kayıtlı olduğu gerekçesiyle satış talebinini reddine ilişkin kararının hukuka uygun olduğu, şikayetin reddine dair ilk derece mahkemesi kararının doğru olduğu görülmekle, davacı vekilinin istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir.
HÜKÜM :
1-Dosya kapsamı, delil durumu, GAZİANTEP 2. İCRA HUKUK MAHKEMESİ’nin 2020/182 Esas, 2021/282 karar sayılı kararında mahkemenin vakıa ve hukuki değerlendirmesi bakımından usul ve esas yönünden yasaya aykırı bir durum bulunmamasına göre, davacı vekilinin istinaf başvurusunun Hukuk Muhakemeleri Kanununun 353/1-b.1 maddesi gereğince esastan REDDİNE,
2-Peşin alınan istinaf harcının mahsup ve yeterliliğine,
Dair dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda tarafların yokluğunda tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta süre içerisinde Yargıtaya temyiz yolu açık olmak üzere oy birliği ile karar verildi. 16/12/2021

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu