TebligatYargıtay Kararları

Üçüncü kişinin mernis adresine, Tebligat Kanunu’nun 21/2. maddesine göre tebligat çıkartılmasını istemesinde yasaya aykırılık bulunmadığı

12. HD. 10.05.2018 T. E: 2017/402, K: 4588

      Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Alacaklı tarafından kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile yapılan icra takibinde, borçlunun hak ve alacaklarının haczi için 3. kişi E.Y.’a, İİK’nun 89/1. maddesi uyarınca haciz  ihbarnamesi gönderildiği, tebliğ edilemeyerek iade edilmesi üzerine, alacaklının, haciz ihbarnamesinin Tebligat Kanunu’nun 21/2. maddesine göre tebliğe çıkarılmasına dair talebinin icra müdürlüğünün 24.03.2016 tarihli işlemiyle; icra dairesi cebri icra yetkisini ancak borçluya karşı kullanabileceğinden, 3. şahsın sisteme eklenerek mernis adresinin araştırılması gibi bir yükümlülük ve sorumluluk icra dairesinde olmadığından, alacaklı tarafın, borçlunun hangi 3. şahıslarda hak ve alacağı var ise, 3. şahısların adı, soyadı ve tebliğe elverişli adreslerini dosyaya ibraz etmesi gerektiğinden, 3. şahsa Tebligat Kanunu’nun 21. maddesi gereği tebliğ yapılması halinde ve usulsüz tebliğ durumunda hak ve menfaat kayıplarına neden olacağı gerekçesiyle alacaklının talebinin reddine karar verildiği, alacaklının, memurluk kararının iptali istemi ile icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece şikayetin reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.
7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 21/2. maddesine göre tebligat yapılabilmesi için, tebligat yapılacak kişinin dosya borçlusu olması zorunluluğu yoktur.
Öte yandan, 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 10. maddesine göre tebligat, muhatabın bilinen en son adresinde yapılır. Bu adresin tebligata elverişli olmadığının anlaşılması veya tebligat yapılamaması halinde, muhatabın adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresi, bilinen en son adresi olarak kabul edilir ve tebligat buraya yapılır.
Somut olayda, 3. kişi E.Y. adına çıkarılan haciz ihbarnamesi tebligatında, muhatabın T.C. Kimlik numarasının bulunduğu, tebligatın, muhatap adreste tanınmadığından bahisle iade edildiği görülmektedir.
Bu durumda, alacaklının, üçüncü kişinin adrese dayalı kayıt sistemindeki adresine, 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 21/2. maddesine göre tebligat çıkartılmasını istemesinde yasaya aykırılık bulunmadığından, mahkemece, şikayetin kabulü ile talebin reddi yönündeki memurluk kararının iptaline karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile istemin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 10/05/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu