İcranın Tatili ve Talik HalleriYargıtay Kararları

Ölen borçlunun mirasçıları hakkında takipte bulunabilmek için, alacaklının «veraset ilâmı» vermesine gerek bulunmadığı

Ölen borçlunun mirasçıları hakkında takipte bulunabilmek için, alacaklının «veraset ilâmı» vermesine gerek bulunmadığı–

Ödeme emrine 26.4.1979 tarihinde verilen meşruhata göre aleyhine takip yapılan borçlunun bu tarihten üç ay evvel öldüğü anlaşılmıştır. Takip 25 Nisan 1979 tarihinde yapıldığına göre o tarihte borçlunun ölü olduğu anlaşılmaktadır. Bu halde 4.5.1978 tarih 4-5 sayılı içtihadı birleştirme kararına göre ölü hakkında takip yapılamayacağından bu dosyada alacaklının, borçlu mirasçılarına ödeme emrinin tebliğini istemesine yasal olanak yoktur. Bu itibarla icra memurunun alacaklının talebini reddetmesi ve merciin de şikayeti reddetmesi, bu sebeple doğrudur. Alacaklı, harcını verdiği takdirde, borçlunun mirasçılarından biri veya tamamı aleyhine takip açabilir ve bu takipde veraset belgesinin ibrazına lüzum yoktur. Mirasçı olarak gösterilen kişilerin itirazı halinde bu hususların tetkiki gerekir.

12. HD. 13.5.1980 T. E: 2684, K: 4303


Ölen borçlunun mirasçıları hakkında takipte bulunabilmek için, alacaklının «veraset ilâmı» vermesine gerek bulunmadığı–

Borçlular «mirasçı olmadıklarını» iddia etmediklerine göre mirasçılık sıfatının ayrıca belgelendirilmesine lüzum yoktur. Şayet icap ediyorsa alacaklıya veraset ilâmı çıkarması için mehil ve yetki verilerek veraset ilâmı ibraz ettirilmek ve sonucuna göre itirazın esası hakkında bir karar verilmek ve İİK’nun 53. maddesinin son fıkrası nazara alınmak suretiyle bir karar verilmesi gerekirken «veraset ilâmı ibraz edilmediğinden» bahisle ve eksik inceleme ile karar verilmesi doğru değildir.

12. HD. 16.9.1976 T. E: 7575, K: 9137

Not: 6100 sayılı yeni HMK’ nun 124/4 maddesindeki  “dava dilekçesinde tarafın yanlış veya eksik gösterilmesi kabul edilebilir bir yanılgıya dayanıyorsa, hakim karşı tarafın rızasını aramaksızın taraf değişikliği talebini kabul edebilir.” şeklindeki yeni düzenleme nedeniyle, bu İçtihadı Birleştirme Kararı önemini yitirmiştir…

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu