İlamlı İcraYargıtay Kararları

Kat Karşılığı İnşaat Söz. Kay. Alacak Kararının Takibe Konulabilmesi İçin Kesinleşme

T.C.
KONYA
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
7. HUKUK DAİRESİ

DOSYA NO : 2019/237
KARAR NO : 2019/244

T Ü R K  M İ L L E T İ  A D I N A
İ S T İ N A F  K A R A R I

İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : EREĞLİ(KONYA) İCRA HUKUK MAHKEMESİ
TARİHİ : 08/10/2018
NUMARASI : 2018/210 ESAS  2018/214 KARAR

DAVANIN KONUSU : Şikayet (İcra Memur Muamelesi)
KARAR TARİHİ : 20/02/2019
KARAR YAZIM TARİHİ : 20/02/2019

Ereğli (Konya) İcra Hukuk Mahkemesinin 08/10/2018 tarihli 2018/210 Esas ve 2018/214  Karar sayılı kararına karşı istinaf kanun yoluna başvurulmakla  HMK 353. maddesi uyarınca dosya üzerinde yapılan  inceleme sonucunda:
TARAFLARIN İDDİA VE SAVUNMALARININ ÖZETİ:
Davacı dava dilekçesinde özetle; davalı vekili tarafından kendisi ve velayeti altındaki çocukları hakkında Ereğli İcra Müdürlüğünün 2018/2880 Esas sayılı dosyasıyla  hakkında ilamlı icra takibi başlatıldığını, takibe konu ilamın vekalet ücreti ve yargılama giderlerinden ibaret olduğunu, ilamın kesinleşmeden icraya konu edilemeyeceğini, mahkeme ilamlarının bir bütün olduğunu ve kesinleşmeden infaz edilemeyeceğini,  buna ilişkin Hukuk Genel Kurul kararı bulunduğunu, takibe konu ilamın önalım hakkında dayalı tapu iptali ve tescil davası olduğunu, bu nedenle kişiler hukuku, aile hukuku ve taşınmaz mal ile ilgili aynı haklara ilişkin ilamların kesinleşmedikçe icra takibine konu edilemeyeceğini, tüm bu nedenlerel şikayetinin kabulüne ve takibin iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Dava dilekçesi hernekadar takip alacaklılarına tebliğ edilmemiş ise de; takip alacaklıları dava dosyasına haricen cevap dilekçesi sunarak, takip dayanağı ilamın infazı için kesinleşmesi zorunlu ilamlardan olmadığından şikayetin reddine karar verilmesini talep etmişlerdir.

İLK DERECE MAHKEMESİ KARARININ ÖZETİ :
Ereğli İcra Müdürlüğü’nün 2018/2880 Esas sayılı dosyasıyla  takibe dayanak yapılan Ereğli 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2014/42 Esas ve 2018/123 Karar sayılı kararıyla eser sözleşmesinden kaynaklanan alacağa hükmedildiğini,
HMK’nun 367/2. maddesi gereğince gayrimenkul ile ilgili ayni haklara ilişkin kararlar kesinleşmedikçe icra edilemez. Bu nedenle aynı ilamda yazılı eklentilerin de infazının istenebilmesi için ilamın kesinleşmesi zorunludur. Buna karşılık, gayrimenkulün aynına ilişkin olmayan (gayrimenkul üzerindeki kişisel “şahsi” haklara ilişkin olan) ilamların icraya konulabilmesi için bunların kesinleşmesine gerek yoktur.
Somut olayda; takibe dayanak yapılan ilamın gayrimenkul aynına ilişkin bir ihtilaf olmadığı, mahkemece tazminata hükmedildiği, nitekim gerekçeli kararda “ davacılar/karşı davalıların tazminat ödeme borcu altına girdiği, sözleşme maddeler ile de tespit olunduğundan dolayı…” şeklinde hüküm kurulduğu, dolayısıyla tescil işlemlerinde değişikliğe yol açacak bir hüküm kurulmadığından bahisle davacı/ borçlunun talepleri yerinde görülmediğinden şikayetin reddine karar verilmiştir.
İLERİ SÜRÜLEN İSTİNAF SEBEPLERİ :
Davacı istinaf dilekçesinde özetle; ilamların infaz edilecek kısmının hüküm bölümü olduğunu, yargılama gideri ve vekalet ücretine ilişkin kısımların ilamı kesinleşmeden takip konusu yapılamayacağını, Ereğli 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2014/42 Esas ve 2018/123 Karar sayılı kararıyla kat karşılığı inşaat sözleşmesinden kaynaklanan taşınmaz paylaşımına karşılık alacak davasının kısmen kabulüne karar verildiğini, kararın istinaf edildiğini,  davalı tarafın bu kararda hükmedilen asıl alacak, vekalet ücreti ve yargılama gideri için  Ereğli İcra Müdürlüğü’nün 2018/2880 Esas sayılı dosyasıyla ilamlı icra takibi başlattığını, karar kesinleşmeden takip başlatılamayacağını, ilk derece mahkemesince  davanın gayrimenkulün ayınına ilişkin olmadığından karar kesinleşmeden alacak ve ferileri için takip başlatılacağından bahisle şikayetin reddine karar verildiğini, ilk derece mahkemesinin kararının kaldırılarak şikayetin kabulüne ve icra takibinin iptaline karar verilmesini talep etmiştir.
UYUŞMAZLIK KONUSU OLAN HUSUSLAR : Uyuşmazlık, takibe konu ilamın kesinleşmeden takip konusu yapılap yapılamayacağına  ilişkindir.
DELİLLER : Ereğli İcra Müdürlüğünün 2018/2880 Esas sayılı dosyası, Ereğli 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2014/42 Esas ve 2018/123 Karar sayılı kararı,
DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ, HUKUKİ SEBEPLER ve GEREKÇE:
Davalı alacaklı vekili tarafından Ereğli 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2014/42 Esas ve 2018/123 Karar sayılı kararıyla kat karşılığı inşaat sözleşmesinden kaynaklanan alacak davasının kısmen kabulüne, kısmen reddine ilişkin kararına istinaden davacı ve dava dışı kişiler hakkında asıl alacak, vekalet ücreti ve yargılama giderleri için Ereğli İcra Müdürlüğü’nün 2018/2880 Esas sayılı dosyasıyla ilamlı icra takibi başlatmıştır. Davacı takibe konu kararın istinaf edildiğini, henüz kesinleşmediğini, karar kesinleşmeden asıl alacak ve ferileri için takip başlatılamayacağını ileri sürerek takibin iptalini talep etmiştir.
HMK’nun 367/2 maddesinde ” kişiler hukuku, aile hukuku ve taşınmaz mal ile ilgili ayni haklara ilişkin kararlar kesinleşmedikçe yerine getirilemez. ” hükmü karşısında somut olayda takip dayanağı ilamın ait olduğu Ereğli 1. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen dava taşınmazın ayına veya kişiler hukukuna ilişkin bir dava değildir. Kat karşılığı inşaat sözleşmesinden kaynaklı alacak davasıdır. Bu davada hükmedilen alacak ve ferilerin için icra takibi başlatılması için kararın kesinleşmesi gerekmemektedir. İlk derece mahkemesinin şikayetin reddine ilişkin kararında bir isabetsizlik bulunmamaktadır.

Bu itibarla dava ve takip dosyası içeriğine, dosyadaki yazılara göre ilk derece mahkemesi kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir aykırılığın bulunmadığı, davanın esasıyla ilgili hükme etki edecek tüm delillerin dava ve takip dosyası içinde bulunduğu, kanunun olaya uygulanmasında ve gerekçede hata edilmediği, bu nedenle inceleme konusu kararın usul ve esas yönünden hukuka uygun olduğu anlaşıldığından istinaf isteminin esastan reddi gerektiği kanaatine varılarak aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.
HÜKÜM    : Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;
1-Davacının istinaf başvurusunun 6100 sayılı HMK.nun 353/1-b-1. maddesi gereğince ESASTAN REDDİNE,
2-Peşin harcın mahsubu ile bakiye 8,50-TL karar harcının istinaf edenden alınarak hazineye irad kaydına,
3-İstinaf giderlerinin istinaf kanun yoluna başvuran taraf üzerinde bırakılmasına,
4-Kararın, taraflara tebliğine,
Dair, dosya üzerinden yapılan inceleme sonunda, İİK’nun 364. ve HMK’nın 361. maddeleri uyarınca kararın  tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde dairemize veya bulunduğu yer bölge adliye mahkemesi ilgili hukuk dairesine veya ilk derece mahkemesine verilecek bir dilekçe ile Yargıtay ilgili hukuk dairesi nezdinde TEMYİZ yolu açık olmak üzere oy birliğiyle karar verildi.  20/02/2019

 

 

T.C.
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi
T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A
Y A R G I T A Y İ L A M I

ESAS NO : 2019/6950
KARAR NO : 2020/4314

İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : Konya Bölge Adliye Mahkemesi 7. Hukuk Dairesi
TARİHİ : 20/02/2019
NUMARASI : 2019/237-2019/244
DAVACI : Nur Özsoy
DAVALILAR : Osman Saçlı, Barış Tolga Saçlı

Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki davacı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi İpek Akdeniz tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, temyiz olunan Bölge Adliye Mahkemesi kararında yazılı gerekçelere göre yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun Bölge Adliye Mahkemesi kararının 5311 Sayılı Kanun ile değişik İİK’nin 364/2. maddesi göndermesiyle uygulanması gereken 6100 Sayılı HMK’nin 370. maddeleri uyarınca ONANMASINA, alınması gereken 54,40 TL temyiz harcından, evvelce alınan harç varsa mahsubu ile eksik harcın temyiz edenden tahsiline, 10/06/2020 gününde oy birliğiyle karar verildi.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu