2015 ve Öncesi YıllarKesinleşmeden İcraya Konulamayacak İlamlarTehir-i İcra (İİK 36)

El Atmanın Önlenmesi ve Ecrimisile ilişkin ilamların icrasında tehiri icra

T.C.
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi

ESAS NO : 2007/18437
KARAR NO : 2007/21376 Y A R G I T A Y İ L A M I

***************************** ************ **** ***** ****************** ********************* ************************** ****************** *************** *************** **************** Şikayet

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
Alacaklının Büyükçekmece Asliye Hukuk Mahkemesinden almış bulunduğu ilama istinaden borçlular hakkında ilamlı icra takibine geçmiş her iki borçluya ilamda öngörülen harç, ücreti vekalet ve yargılama gideri toplamı olan 10.657,70 YTL, 2.422,50 YTL ecrimisil bedeli ve müdahelenin men’i için ayrı ayrı örnek 4-5 icra emirleri gönderildiği icra müdürlüğünce de borçluya para alacakları için 15.820 YTL teminat karşılığında mehil vesikası verildiği, alacaklı vekilinin 13.6.2007 tarihinde borçluların taşınmazdaki müdahelelerinin önlenmesi bakımından ilamın infaz edilmesi için takip dosyasında talep açtığı icra müdürlüğünce aynı gün mahalline gidilerek sözü edilen kararın infaz işlemlerinin yapıldığı ve borçlulara 24.10.2007 tarihine kadar süre verildiği görülmektedir. Borçlu Hacer’in icra mahkemesine başvurusu takibe dayanak alınan kararı tehiri icra istemli olarak temyiz ettiklerinden icra müdürlüğünce yapılan infaz işleminin hukuka aykırı olması nedeni ile kaldırılmasını istediği görülmektedir.
Taraflar arasında taşınmazın aynı uyuşmazlık konusu olmadığından yukarıda belirtilen men-i müdahele kararının kesinleşmesine de gerek bulunmamaktadır.İcra Müdürlüğünce de, borçluya sadece para alacakları için mehil vesikası verildiğinden mahkemece borçlunun infaza yönelik şikayetinin reddi yerine kabulüne karar verilmesi isabetsizdir.
SONUÇ : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İ.İ.K. 366 ve H.U.M.K.’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 16.11.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu