12. Hukuk Dairesi2023 Yılıİhalenin FeshiKıymet Takdiri

Taşınmazın önceden takdir edilen kıymetini etkileyen mükellefiyetlerin ortaya çıkması hâlinde, icra dairesi satışa esas olmak üzere taşınmazın kıymetini yeniden takdir ettirir. Kıymet takdirine ilişkin rapor borçluya, haciz koydurmuş alacaklılara ve diğer ipotekli alacaklılara tebligatın yapıldığı icra dosyasındaki, ayrıca bildirilmiş bulunması hali müstesna olmak üzere, tapudaki mevcut adresleri esas alınmak sureti ile tebliğ edilir.

12. Hukuk Dairesi         2022/11033 E.  ,  2023/22 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : … Bölge Adliye Mahkemesi 12. Hukuk Dairesi

Taraflar arasındaki ihalenin feshine yönelik şikayet nedeniyle yapılan inceleme sonucunda İlk Derece Mahkemesince şikayetin reddine karar verilmiştir.
Kararın şikayetçi borçlu tarafından istinaf edilmesi üzerine, Bölge Adliye Mahkemesince başvurunun esastan reddine karar verilmiştir.
Bölge Adliye Mahkemesi kararı şikayetçi borçlu tarafından temyiz edilmekle; kesinlik, süre, temyiz şartı ve diğer usul eksiklikleri yönünden yapılan ön inceleme sonucunda, temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten ve Tetkik Hâkimi … tarafından hazırlanan rapor dinlendikten sonra dosyadaki belgeler incelenip gereği düşünüldü:
I. DAVA
Şikayetçi borçlu vekili şikayet dilekçesinde özetle; Taşınmaz malların icra yoluyla satışını düzenleyen İİK’nun m.126/3 hükmü uyarınca satılacak şeyin cinsinin, mahiyeti ve önemli vasıflarının satış ilanına yazılmadığını, taşınmazların muhammen bedeline ne şekilde ulaşıldığının belirtilmediğini, dairenin satışında ihaleye katılacak üçüncü kişiler bakımından katılımı azalttığını, taşınmazların gerçek değerinden düşük bir değere satıldığını, satış ilanının müvekkiline ve tüm ilgililere usulüne uygun tebliğ edilmediğini, taşınmaz satış ilanının usulüne uygun yapılmadığından bahisle şikayetin kabulü ile bahse konu her iki taşınmaz yönünden ihalenin feshine karar verilmesini talep etmiştir.
II. CEVAP
1. Davalı alacaklı ihale alıcısı T.C. … A.Ş. vekili cevap dilekçesinde özetle; şikayetçi …’in … bu davayı açmakta hukuki yararının olmadığından bahisle; davanın hukuki yarar yokluğundan usulden reddine, mahkemenin aksi kanaatte olması halinde davanın esastan reddine, İİK’nun 134/2 madde hükmü gereğince şikayetçinin ihale bedelinin %10′ u oranında para cezasına mahkûm edilmesine karar verilmesini talep etmiştir.
2. Davalı ihale alıcısı …; duruşma aşamasında söz alarak davanın reddine karar verilmesini istemiştir.
III. İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI
İlk Derece Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile; kıymet takdiri raporunun usulüne uygun olarak tebliğ edildiği, kıymet takdirine karşı şikayet yoluna gidilmediği, satış ilanının usulüne uygun olarak tebliğ edildiği, satışa hazırlık işlemleri yönünden şikayet yoluna gidilmediği, ihale bedellerinin muhammen bedeller üzerinde olduğu, zarar unsuru oluşmadığından şikayette hukuki yararın bulunmadığı gerekçesiyle her iki taşınmaz yönünden şikayetin reddine ve İİK’nun 134. maddesi gereği şartları oluşmadığından şikayetçi aleyhine para cezası verilmesine yer olmadığına karar verilmiştir.
IV. İSTİNAF
A. İstinaf Yoluna Başvuranlar
İlk Derece Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde şikayetçi borçlu vekili istinaf başvurusunda bulunmuştur.
B. İstinaf Sebepleri
Şikayet dilekçesinin tekrarı ile kıymet takdiri raporunun şikayet edene ve diğer ilgililere usulüne uygun olarak tebliğ edilmediği, haciz koyduran alacaklılara kıymet takdiri raporunun tebliğ edilmediği, şikayet eden borçluya satış ilanının usulsüz tebliğ edildiği, satış ilanı ve şartnamede taşınmazın önemli niteliklerinin yazılmadığı ileri sürülmüştür.
C. Gerekçe ve Sonuç
Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile özetle; şikayetçi vekilinin hatalı/usulsüz olduğunu ileri sürdüğü kıymet takdirinden ve kıymet takdiri rapor tebliğinden haberdar olduğu, şikayet edenin öğrenme tarihinden itibaren yasal yedi günlük süresi içinde kıymet takdirine yönelik şikayet yoluna gittiğinin iddia ve ispat edilemediği, bu durumda ihale konusu taşınmazların değerinin satıştan önce kesinleştiğinin anlaşıldığı, muhammen bedeli 110.000,00 TL olarak tespit edilen 22 numaralı bağımsız bölümün 157.000,00 TL’ye; muhammen bedeli 110.000,00 TL olarak tespit edilen 16 numaralı bağımsız bölümün 180.000,00 TL’ye satıldığı, bu durumda şikayete konu taşınmazlar yönünden zarar unsuru gerçekleşmediğinden şikayetçinin belirtilen nedenlere dayalı olarak ihalenin feshini istemekte hukuki yararı olmadığı, ilk derece mahkemesince ihalenin feshi isteminin hukuki yarar yokluğu nedeniyle reddine karar verilmesi ve şikâyetçi hakkında para cezasına hükmolunmamasının isabetli olduğu gerekçesiyle istinaf başvurusunun HMK’nin 353/1-b-1 maddesi gereğince esastan reddine karar verilmiştir.
V. TEMYİZ
A. Temyiz Yoluna Başvuranlar
Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde şikayetçi borçlu vekili temyiz isteminde bulunmuştur.
B. Temyiz Sebepleri
İstinaf dilekçesindeki sebeplerin aynen tekrar edildiği görülmüştür.
C. Gerekçe
1. Uyuşmazlık ve Hukuki Nitelendirme
Uyuşmazlık, ihalenin feshi istemine ilişkindir.
2. İlgili Hukuk
1. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun (6100 sayılı Kanun) 369 uncu maddesinin birinci fıkrası ile 370 ve 371 inci maddeleri, …
2. 2004 sayılı İİK md.128/2 ; ” (Değişik: 9/11/1988-3494/19 md.) İcra dairesi taşınmazın kıymetini takdir ettirir, taşınmazın kıymetinin takdirinde, taşınmaz üzerindeki mükellefiyetlerin kıymete olan etkisi de nazara alınır. (Ek cümle : 17/7/2003-4949/33 md.)
Taşınmazın önceden takdir edilen kıymetini etkileyen mükellefiyetlerin ortaya çıkması hâlinde, icra dairesi satışa esas olmak üzere taşınmazın kıymetini yeniden takdir ettirir. Kıymet takdirine ilişkin rapor borçluya, haciz koydurmuş alacaklılara ve diğer ipotekli alacaklılara tebligatın yapıldığı icra dosyasındaki, ayrıca bildirilmiş bulunması hali müstesna olmak üzere, tapudaki mevcut adresleri esas alınmak sureti ile tebliğ edilir. (Mülga son cümle: 17/7/2003-4949/103 md.)”.
3. İİK md.128/a 1.fıkra, 1. cümle ; ” Kıymet takdirinin tebliğ edildiği ilgililer, raporun tebliğinden itibaren yedi gün içinde raporu düzenleten icra dairesinin bulunduğu yerdeki icra mahkemesinde şikâyette bulunabilirler. ”
4. İİK’nin 134/8. maddesinde “ihalenin feshini şikayet yolu ile talep eden ilgili, vaki yolsuzluk neticesinde kendi menfaatlerinin muhtel olduğunu ispata mecburdur” düzenlemesi yer almaktadır.
3. Değerlendirme
1.Bölge adliye mahkemelerinin nihai kararlarının bozulması 6100 sayılı Kanun’un 371 inci maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.
2. Temyizen incelenen karar, tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, uyuşmazlığa uygulanması gereken hukuk kuralları ile hukuki ilişkinin nitelendirilmesine, dava şartlarına, yargılama ve ispat kuralları ile kararda belirtilen gerekçelere göre usul ve kanuna uygun olup şikayetçi borçlu vekili tarafından temyiz dilekçesinde ileri sürülen nedenler kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.
VI. KARAR
Açıklanan sebeplerle;
Temyiz olunan Bölge Adliye Mahkemesi kararının 6100 sayılı Kanun’un 370 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca ONANMASINA,
Alınması gereken 179,90 TL temyiz harcından, evvelce alınan harç varsa mahsubu ile eksik harcın temyiz edenden tahsiline,
Dosyanın İlk Derece Mahkemesine, kararın bir örneğinin Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine,
09.01.2023 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu