Haciz&Muhafazaİşlem ŞikayetiYargıtay Kararları

Aynı takip dosyasından da olsa, konulan her haciz, yeni bir haciz olup, borçlunun her hacze yönelik olarak şikayet hakkı bulunmaktadır

T.C.
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi
T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A
Y A R G I T A Y İ L A M I

ESAS NO : 2021/11507
KARAR NO : 2022/4058

Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi Ş** tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
Alacaklı tarafından başlatılan icra takibinde, borçlunun, meskeniyet iddası üzerine İzmir 1. İcra Hukuk Mahkemesinin 2018/771 E.-2019/497 K. sayılı ilamı ile taşınmaz üzerindeki 10/08/2018 tarihli haczin kaldırılmasına karar verildiği, aynı taşınmaz üzerine bu kez 04/09/2020 tarihinde yeni bir haciz konulduğu ve davacı alacaklının söz konusu taşınmazın kıymet takdirinin yapılması talebinde bulunduğu ancak icra müdürlüğünce 02/10/2020 tarihinde talebin reddi kararı verilerek hacizlerin kaldırıldığı, icra memur işleminin şikayet edilmesi üzerine İzmir 9. İcra Hukuk Mahkemesince şikayetin reddine karar verildiği, alacaklı vekili tarafından İlk Derece Mahkemesi karanının istinafa götürüldüğü, İzmir Bölge Adliye Mahkemesince davacının istinaf talebinin esastan reddine dair hüküm kurulduğu anlaşılmaktadır.
İcra ve İflas Kanunu’nda, taşınmaz üzerine konulan haczin yenilenmesi şeklinde bir müessese mevcut olmayıp, aynı takip dosyasından da olsa, konulan her haciz, yeni bir haciz olup, borçlunun her hacze yönelik olarak şikayet hakkı bulunmaktadır.
Somut olayda borçlunun, ilk konulan haciz sebebiyle yaptığı meskeniyet şikayetinin İzmir 1. İcra Hukuk Mahkemesinin 2018/771 E. -2019/497 K sayılı dosyasında değerlendirildiği, şikayetin kabulü ile haczin kaldırılmasına karar verildiği, bu kez taşınmaza en son 04/09/2020 tarihinde haciz şerhi işlendiği iş bu son haciz esas alınarak kıymet takdirinin yapılmasının talep edildiği anlaşılmıştır.
Bu durumda, her ne kadar taşınmazdaki 10/08/2018 tarihli haciz şerhine ilişkin meskeniyet şikayeti ve bu şikayete binaen verilen bir karar mevcut ise de, talebe esas alınan son haciz için meskeniyet şikayetinde bulunulmadığı, yukarıda da açıklandığı üzere her haciz yeni bir şikayet hakkı doğuracağından ve bu hak kullanılmadığından icra memurunun işlemi usul ve yasaya aykırı olmakla şikayetin kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz olup İlk Derece Mahkemesi kararının bozulması gerekmiştir.
Alacaklının temyiz isteminin kabulü ile yukarıda yazılı nedenlerle 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK’nun 364/2. maddesinin göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK’nun 373/1. maddesi uyarınca, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 8. Hukuk Dairesi’nin istinaf talebinin esastan reddine ilişkin 21.09.2021 tarih ve 2021/184 E. – 2021/2198 K. sayılı kararının KALDIRILMASINA ve İzmir 9. İcra Hukuk Mahkemesi’nin 13/10/2020 tarih, 2020/521 E. – 2020/559 K. sayılı kararının BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, dosyanın İlk Derece Mahkemesi’ne, kararın bir örneğinin de, Bölge Adliye Mahkemesi’ne gönderilmesine, 28/03/2022 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu