Yargıtay Kararları

İlamdaki ziynet alacağına ilişkin hüküm tarafların mal varlığını etkileyen edaya ilişkin hüküm olduğundan kesinleşmeden icra takibine konulması mümkündür.

T.C.
İZMİR
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
12. HUKUK DAİRESİ

DOSYA NO : 2017/1381
KARAR NO : 2017/1990

T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A
İ S T İ N A F K A R A R I

İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : İZMİR 2. İCRA HUKUK MAHKEMESİ
TARİHİ : 18/10/2016
NUMARASI : 2016/325- 2016/549

DAVANIN KONUSU : İcra Emrine İtiraz
İSTİNAF TARİHİ : 25/10/2016
KARAR TARİHİ : 18/09/2017
G.KARARIN YAZILMA T. : 19/09/2017

İzmir 2. İcra Hukuk Mahkemesi’nin 18/10/2016 gün ve 2016/325 E, 2016/549 K sayılı kararına karşı istinaf kanun yoluna başvurulması üzerine dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü:
DAVA :Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; davalı alacaklı vekili tarafından müvekkili hakkında İzmir 22.İcra Müdürlüğü’nün 2015/18014 sayılı dosyası üzerinden icra takibi başlatıldığını, takibe dayanak yapılan İzmir 16. Aile Mahkemesinin 2014/387 esas, 2015/758 karar sayılı ilamının temyiz edildiğini, ilamın kesinleşmemiş olduğunu kesinleşmeyen ilamın takibi konulduğunu, ayrıca ilamda öncelikle aynen iadesine karar verildiği halde icra emrinde aynen iadeye imkan tanınmadan doğrudan bedelin talep edildiğini belirterek takibin iptalini, yargılıma giderleri ve vekalet ücretinin karşı yana yükletilmesini talep ve dava etmiştir.
CEVAP : Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle; davanın 7 günlük sürede açılmadığını, takibe konu kararın infaz edilebilmesi için kesinleşmesine gerek olmadığını, Aile Mahkemesi’nde görülen dava sırasında aynen iade talep edilmediği halde ilgili mahkeme tarafından aynen iadeye karar verildiğini, ziynet eşyaları tamamen bozdurulduğundan aynen iade imkanı bulunmadığını bu nedenle icra takibinde bedeli talep ettiklerini beyan ederek davanın reddini istemiştir.
İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI : Mahkemece davacının takibe konu ilamın kesinleşmeden takibe konulamayacağına dair itirazının reddine, icra emri takibe dayanak ilama uygun düzenlenmediğinden icra emrinin iptaline, karar verilmiştir.
İSTİNAF SEBEPLERİ : Davalı vekili istinafa başvuru dilekçesinde özetle; cevap dilekçesindeki beyanlarını tekrar ederek süresinde açılmayan davanın reddi gerektiğini, Aile Mahkemesince talebi aşar şekilde karar verildiğini bu nedenle aynen iade talep etmeden bedelin talep edilebileceğini ileri sürerek ilk derece mahkemesi kararının icra emrinin iptali kısmının kaldırılmasını talep etmiştir.
GEREKÇE: Alacaklı tarafça borçlu hakkında İzmir 16. Aile Mahkemesi’nin 2014/387 esas 2015/758 karar sayılı kararına dayanılarak ziynet alacağı bedelinin tahsili için ilamlı icra takibi başlatılmıştır.
Davacı taraf takibe konu ilamın kesinleşmeden takibe konulamayacağını, ayrıca ilamda ziynet eşyasının aynen iadesine, aynen iadesi mümkün olmadığı taktirde toplam 50.325,00 TL bedelin E………’dan alınıp T…….’e verilmesine karar verildiği halde icra takibinde aynen iade istenmeden bedelin talep edilmesinin ilama aykırı olduğundan bahisle takibin ve icra emrinin iptalini talep etmiştir.
İlamdaki ziynet alacağına ilişkin hüküm tarafların mal varlığını etkileyen edaya ilişkin hüküm olduğundan kesinleşmeden icra takibine konulması mümkündür.
İİK’nun 16. Maddesi gereğince ilama aykırılık süresiz şikayete tabidir. Takibe konu ilamda ziynet eşyasının aynen iadesi mümkün olmadığı taktirde bedelin tahsiline karar verildiği halde, aynen iade talep edilmeden bedelin talep edilmesinin ilama aykırı olduğu ve süresiz şikayete tabi bulunduğu anlaşıldığından mahkemece bu yönden icra emrinin iptaline karar verilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir.
HÜKÜM : Yukarıda açıklanan nedenlerle;
İzmir 2. İcra Hukuk Mahkemesi’nin 18/10/2016 gün ve 2016/325 E, 2016/549 K sayılı kararına yönelik davalı vekilinin istinaf başvurusunun Hukuk Muhakemeleri Kanununun 353/1- b. 1 maddesi gereğince esastan REDDİNE ,
Harçlar tarifesi uyarınca alınması gerekli istinaf karar harcı peşin alındığından, yeniden harç alınmasına yer olmadığına,
Alınması gerekli 85,70 TL. istinaf başvuru harcının peşin yatan 143,50 TL. Temyiz yoluna başvurma harcından mahsubu ile bakiye 57,80 TL. Harcın yatırana iadesine,
İstinaf kanun yolu yargılama giderlerinin, istinaf eden üzerinde bırakılmasına,
HMK 333.madde gereğince kullanılmayan gider avansının kararın kesinleşmesi halinde yatırana iadesine,
Kararın taraflara tebliğine,
Dair, dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda 6100 sayılı HMK ‘nun 361 maddesi uyarınca kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde Yargıtay’a temyiz yolu açık olmak üzere oy birliği ile karar verildi. 19/09/2017

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu