Bölge Adliye Mah. Kararları

Karşılık davanın konusunu oluşturan ziynet eşyalarının iadesi, olmazsa bedellerinin tahsili istemi boşanmanın fer’i niteliğinde olmadığından, ziynet eşyaları yönünden verilen kararın infazı için de ilam kesinleşmeden takip başlatılabilir.

T.C.
İSTANBUL
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
23. HUKUK DAİRESİ

DOSYA NO : 2017/298 Esas
KARAR NO : 2017/402 Karar

T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A
İ S T İ N A F K A R A R I

İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : Bakırköy 2. İcra Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 21/11/2016
NUMARASI : Esas No:2016/749, Karar No:2016/629

DAVANIN KONUSU : Şikayet (İcra Memur Muamelesi)

KARAR TARİHİ : 17/03/2017
KARAR YAZIM TARİHİ : 17/03/2017

Yukarıda ayrıntısı belli ilk derece mahkeme kararı, süresi içerisinde istinafen incelenmesi davacı/borçlu tarafından talep edilmekle; Dava dosyası için görevlendirilen üye hakim tarafından hazırlanan ön inceleme ve inceleme raporları dinlenip ayrıntılı olarak okunup heyetçe müzakere edildikten sonra duruşma açılmasına gerek görülmeksizin gereği görüşülüp düşünüldü:
Davacı vekili dava dilekçesi ile; Davalı alacaklının mahkeme ilamı kesinleşmeden ilamlı takip başlattığını, boşanmanın ferileri yönünden ilam kesinleşmeden takibe başlanmasının usul ve yasaya aykırı olduğunu belirterek takibin iptalini talep etmiştir.
Mahkemece, takibe dayanak ilam kesinleşmeden infazı mümkün olan kararlardan olduğundan, şikayetin reddine karar verilmiştir.
Davacı vekili istinaf dilekçesinde özetle; Dava dilekçesini tekrarla, aile mahkemesi konusu olan bir dava sonucu verilen maddi ve manevi tazminat, ziynet alacakları, yargılama giderleri ve vekalet ücreti ile ilgili kararların icraya konu yapılabilmesi için ilamın kesinleşmesi gerektiğini, nafaka hariç diğer alacakların kesinleşmeden takibe konu yapılmasının hukuka aykırı olduğunu belirterek, ilk derece mahkemesinin usul ve yasaya aykırı kararının kaldırılmasına karar verilmesini talep etmiştir.
HUMK’nın 443/4.(HMK’nın 367/2.) maddesi gereğince aile ve şahsın hukuku ile ilgili hükümler kesinleşmedikçe takibe konu edilemez. Ayrıca, boşanma kararının eklentisi olan alacak kalemleri de aynı kurala tabi olup, icra takibine konu edilebilmesi için boşanma hükmünün kesinleşmesi gerekir.
İstinaf sebeplerine bağlı olarak yapılan incelemede; Somut olayda, takip dayanağı ilamda, boşanma ilamı ile birlikte hüküm altına alınan maddi ve manevi tazminat, vekalet ücreti ile yargılama gideri ilamın ferileri niteliğinde olup, boşanma hükmünün kesinleşmesi ile takibe konulabilirler. Takibe konu ilamın arkasındaki şerhten ilamın boşanma hükmü yönünden 08/09/2016 tarihinde kesinleştiği belirtildiğinden, yukarıda açıklandığı üzere fer’ileri olan tazminat ve vekalet ücretinin tahsili için takip başlatılabilir.
Ayrıca, karşılık davanın konusunu oluşturan ziynet eşyalarının iadesi, olmazsa bedellerinin tahsili istemi boşanmanın fer’i niteliğinde olmadığından, ziynet eşyaları yönünden verilen kararın infazı için de ilam kesinleşmeden takip başlatılabilir.
Açıklanan nedenlerle; İlk derece mahkemesi kararının usul ve esas yönünden hukuka uygun olduğu anlaşıldığından, davacı borçlunun tüm istinaf isteminin esastan reddine karar vermek gerekmiştir.
HÜKÜM :Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;
1-Bakırköy 2. İcra Hukuk Mahkemesi’nin 2016/749 Esas ve 2016/629 Karar sayılı, 21/11/2016 tarihli kararında, usul ve yasaya aykırılık bulunmadığından, davacının tüm istinaf talebinin HMK’nın 353/1-b-1. bendi gereğince esastan REDDİNE,
2-İstinaf harçları peşin alındığından ve yeterli görüldüğünden, yeniden alınmasına yer olmadığına,
3-İstinaf yargılaması sırasında duruşma açılmadığından, davalı yararına vekalet ücreti takdirine yer olmadığına,
Dair, dosya üzerinde yapılan inceleme ve müzakere neticesinde, istinafa konu ihtilaf değeri dikkate alınarak, İİK’nın 364/1. maddesi gereğince KESİN olmak üzere oy birliğiyle karar verildi.17/03/2017

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu