Yargıtay Kararları

7327 sayılı Kanun’un 21. maddesi gereğince; anılan Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, kesinleşmemiş mahkeme kararlarına dayanılarak başlatılan icra takiplerinin kesinleşmiş mahkeme kararı icra dosyasına ibraz edilinceye kadar takibin durdurulmasına karar verilmesi gerekeceğinden

T.C.
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi
T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A
Y A R G I T A Y İ L A M I

ESAS NO : 2021/10278
KARAR NO : 2022/3768

İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 18. Hukuk Dairesi
TARİHİ : 24/05/2021
NUMARASI : 2019/2194-2021/999

Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkikinin borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Alacaklı tarafından borçlu aleyhine başlatılan ilamlı takipte, borçlunun sair sebeplerle birlikte ilamın kesinleşmeden takibe konu edilemeyeceğini ileri sürerek takibin iptali istemiyle icra mahkemesine başvurduğu, ilk derece mahkemesince, şikayetin reddine karar verildiği, borçlu tarafından istinaf yoluna başvurulması üzerine Bölge Adliye Mahkemesince istinaf başvurusunun esastan reddine karar verildiği borçlunun sair sebeplerle temyiz yoluna başvurduğu görülmektedir.
7327 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nda Değişiklik yapan Kanun’un 21. maddesiyle 04/11/1983 tarih ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununa eklenen Geçici 16. maddesinde; “Kamulaştırma işlemleri tamamlanmamış veya kamulaştırması hiç yapılmamış olmasına rağmen 4/11/1983 tarihinden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar fiilen kamu hizmetine ayrılan veya kamu yararına ilişkin bir ihtiyaca tahsis edilerek üzerinde tesis yapılan taşınmazlara veya kaynaklara kısmen veya tamamen veyahut irtifak hakkı tesis etmek suretiyle malikin rızası olmaksızın fiilî el konulması veya hukuki el atılması sebebiyle mülkiyet hakkından doğan taleplere dair bedel ve tazminata ilişkin davalarda verilen kararlar taşınmaz mal ile ilgili ayni haklara ilişkin kararların icrasına ilişkin hükümlere göre yerine getirilir. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce, kesinleşmemiş mahkeme kararlarına dayanılarak başlatılan icra takipleri kesinleşmiş mahkeme kararı ibraz edilinceye kadar durdurulur.” düzenlemesinin yer aldığı, Kanunun yayım tarihinin (yürürlük tarihinin) 19.06.2021 olduğu, istinaf incelemesi sonrasında Kanun değişikliğinin yapıldığı ve yürürlüğe girdiği görülmüştür.
Somut olayda; Eskişehir 1. İdare Mahkemesinin 16.03.2022 tarihli cevabi yazısı ile takip dayanağı ilamın kesinleşmediğinin bildirildiği; temyiz inceleme tarihi itibariyle de henüz kesinleşmediği dolayısıyla ilam kesinleşmeden takibe konulmuş olmakla ve bahsi geçen bu düzenleme emredici nitelikte olup kamu düzenine ilişkin olduğundan re’sen gözetilmekle 7327 sayılı Kanun’un 21. maddesi gereğince; anılan Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, kesinleşmemiş mahkeme kararlarına dayanılarak başlatılan icra takiplerinin kesinleşmiş mahkeme kararı icra dosyasına ibraz edilinceye kadar takibin durdurulmasına karar verilmesi gerekeceğinden kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda yazılı nedenlerle 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK’nun 364/2. maddesinin göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK’nun 373/1. maddesi uyarınca, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 18. Hukuk Dairesi’nin 24.05.2021 tarih ve 2019/2194 E.-2021/999 K. sayılı istinaf talebinin esastan reddine ilişkin kararının KALDIRILMASINA, Eskişehir 3. İcra Hukuk Mahkemesi’nin 18/07/2019 tarih ve 2019/408 E. – 2019/593 K. sayılı kararının BOZULMASINA, bozma sebebine göre borçlunun temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, dosyanın ilk derece mahkemesine, kararın bir örneğinin de Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, 22/03/2022 gününde oy birliğiyle karar verildi.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu