İhtiyati HacizYargıtay Kararları

İcra Müd. Yetkisizliğine Karar Verilse Bile İhtiyati Haczin Devam Edeceği

T.C.
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi

ESAS NO   : 2020/5679
KARAR NO   : 2020/7613   

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi  tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Alacaklı tarafından çeke ve ihtiyati haciz kararına dayalı olarak başlatılan kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takipte, icra mahkemesince icra müdürlüğünün yetkisizliğine karar verilmesi üzerine, hacizlerin kaldırılması isteminin reddine yönelik müdürlük kararının şikayet yoluyla kaldırıldığı ve bu yönde işlem yapıldığı, alacaklının, yeniden ihtiyati haciz kararı doğrultusunda işlem yapılması talebinin reddedine dair 28.04.2016 tarihli müdürlük işleminin kaldırılması istemiyle icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece şikayetin reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.

İhtiyati haciz, İİK’nun 257. ve devamı maddelerinde düzenlenmiş olup, rehinle temin edilmemiş ve vadesi gelmiş alacaklar ile muayyen ikametgahı bulunmayan ya da mal kaçıran borçlularla ilgili olarak vadesi gelmemiş alacakları temin bakımından, borçlunun malları ve hakları üzerine konulan tedbir niteliğinde bir işlemdir. Diğer taraftan, İİK’nun 264. maddesi hükmünden de anlaşılacağı üzere, ihtiyati haciz ile icra takibi ayrı ayrı düzenlemeler olup, ayrı ayrı hukuki sonuçlar doğurur. Bu nedenle ihtiyati haciz kararı, icra takip işlemi olmayıp, yapılacak icra takibinden veya açılacak davadan önce ya da sonra uygulanan ve HMK.’nun 389. ve izleyen maddelerinde düzenlenen ihtiyati tedbir benzeri bir işlemdir. Dolayısıyla, ihtiyati haciz kararına istinaden ihtiyati haciz uygulanması, genel anlamda bir takip işlemi olmayıp, niteliği itibariyle tedbir vasfında bulunduğundan, mahkemece icra dairesinin yetkisizliğine karar verilmiş olması ihtiyati  haciz kararının kaldırılmasını gerektirmez. Bunun yanı sıra, ihtiyati haciz kararı verildiği mahkemece kaldırılmadığı sürece, alacaklının ihtiyati haczin uygulanmasına dair isteminin reddi doğru değildir.

O halde, mahkemece, şikayetin kabulüne karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ  : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 28/09/2020 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Başa dön tuşu