İhalenin FeshiYargıtay Kararları

Alacaklı vekilinin vekaletnamesinde davayı kabul yetkisinin bulunduğu gözetilerek ihale alıcısı olarak alacağa mahsuben satın aldığı taşınmazlar yönünden kabul beyanı değerlendirilerek ihalenin feshine ilişkin karar verilmesi gerektiği-

Alacaklı vekilinin vekaletnamesinde davayı kabul yetkisinin bulunduğu gözetilerek ihale alıcısı olarak alacağa mahsuben satın aldığı taşınmazlar yönünden kabul beyanı değerlendirilerek ihalenin feshine ilişkin karar verilmesi gerektiği-

Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklılardan T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi İ. Akdeniz tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

İhalenin feshi şikayetinin konusu olan Edirne İli, Havsa İlçesi, Tahal Mahallesi 155 parsel, 160 parsel , 893 parsel, 1094 parsel 1247 parsel, 1313 parsel, 1537 parsel sayılı (7 adet) taşınmazlar yönünden alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının incelenmesinde;

6100 sayılı HMK’nin 308. maddesi gereğince; kabul, davacının talep sonucuna, davalının kısmen veya tamamen muvafakat etmesidir. Aynı maddenin ikinci fıkrası hükmüne göre ise; kabul, ancak, tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri davalarda hüküm doğurur. Öte yandan, HMK’nun 311/1. maddesine göre davayı kabul, kesin hüküm gibi hukuki sonuç doğurur. Davalının davayı kabul etmesi ile dava konusu uyuşmazlık sona erer.

İhalenin feshi istemi HMK’nın 308/2. maddesinde belirtilen tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edemeyecekleri bir dava olmadığına göre, ihalenin feshi davalarında davayı kabul mümkün olup, kabulün hukuki sonuç doğurması için, borçlu tarafından yapılan şikayette, hem alacaklı hem de ihale alıcısının davayı kabul etmesi gerekir.

Borçluların, 24/08/2020 tarihinde ihalesi yapılan 7 adet taşınmaz ihalesinin feshi istemiyle icra mahkemesine başvurduğu, 160 parsel, 1094 parsel, 1245 parsel, 1247 parsel, 1313 parsel, 1537 parsel sayılı taşınmazların alacağa mahsuben Ziraat Bankası A.Ş.’ ye, 893 parsel sayılı taşınmazın ise Trakya … Ltd Şti.’ne ihale edildiği, borçlular vekilinin 14/06/2021 tarihinde istinaf süre tutum dilekçesi verdiği, 30/06/2021 tarihinde borçlu F. A.ın davadan feragat dilekçesi sunduğu, 23/08/2021 tarihinde alacaklı Ziraat Bankası A.Ş.’nin davayı kabul ettiği, banka vekilinin Beyoğlu 48. Noterliği’ nin 07/02/2020 tarih 20448 yevmiye numaralı vekaletnamesinde davayı kabul yetkisi bulunduğu görülmektedir.

O halde Bölge Adliye Mahkemesince alacaklı vekilinin vekaletnamesinde davayı kabul yetkisinin bulunduğu gözetilerek ihale alıcısı olarak alacağa mahsuben satın aldığı yukarıdaki taşınmazlar yönünden kabul beyanı değerlendirilerek karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz görülmüştür.

SONUÇ : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Hukuk Dairesi’nin 13/10/2021 tarih ve 2021/3224 E. – 2021/2714 K. sayılı kararının yukarıda yazılı nedenlerle, 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK’nun 364/2. maddesi göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK’nun 373/2. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan temyiz harcının istek halinde iadesine, dosyanın kararı veren Bölge Adliye Mahkemesi’ne gönderilmesine, 02/02/2022 gününde oy birliğiyle karar verildi verildi.

12. HD. 02.02.2022 T. E: 2021/12820, K: 1049

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu