Tasarrufun İptaliYargıtay Kararları

Tasarrufun İptalinde, Davacının alacağının yargılama sırasında tamamen ödenmesi halinde konusuz kalan dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi gerekir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
T.C.
YARGITAY
4. Hukuk Dairesi

ESAS NO : 2021/21426
KARAR NO : 2022/1674
Y A R G I T A Y İ L A M I

MAHKEMESİ : Manisa 2. Asliye Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 16/03/2021
NUMARASI : 2017/105-2021/110

Taraflar arasındaki tasarrufun iptali davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davacı vekili ve davalı ..-……..Tesisat Malz.Armatür San.İnş.Tic.Ltd.Şti. vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
K A R A R
Dava; 6183 sayılı Yasanın 24 ve devamı maddelerine göre açılan tasarrufun iptali istemine ilişkindir.
Mahkemece hükmüne uyulan Yargıtay (Kapatılan) 17.Hukuk Dairesi’nin 26/01/2016 tarih, 2015/10288 Esas ve 2016/931 Karar sayılı bozma ilamında; “Dosya içerisine celp edilen dava konusu ipotek dayanaklarından biri olan 14.07.2006 tarihli Finansal Kiralama sözleşmesine göre davalı borçlu şirketin borcunun davadan önce 23.07.2010 tarihinde sona ereceğinin anlaşıldığı, davanın 30.11.2010 tarihinde açıldığı ve yargılama boyunca da bu sözleşmeye dayalı ipoteğin kaldırıldığı yönünde bir iddia ve tespitin olmadığı, bu durumda mahkemece, yapılacak işin, 14.07.2006 tarihli Finansal Kiralama sözleşmesine konu borcun ödenip ödenmediğinin araştırılarak ödenmiş olduğunun tespiti halinde dava konusu ipoteğin kaldırılmasına, aksi halde kalan borç ile sınırlı olarak devamına karar verilmesi” gereğine değinilmiştir.
Mahkemece, bozmaya uyularak yapılan yargılamada toplanan delillere göre; Davanın davalı Garanti Finansal Kiralama yönünden kısmen kabulü ile, dava konusu Manisa ili, Yunusemre ilçesi, Muradiye mah. ………….ada, 4 parsel üzerinde davalı Garanti Finansal Kiralama A.Ş. Lehine 20/07/2006 tarih 6731 yevmiye sayılı 200.000 TL lik ipoteğin 23/07/2010 tarihi itibari ile kalan 155.400,73 TL borçla sınırlı olarak devamına, kalan kısım üzerinde davacı Hazine ‘nin 269,464,74 TL vergi borcundan dolayı alacak ve ferileri ile sınırlı olmak üzere dava konusu taşınmaz üzerinde haciz ve satış isteme yetkisinin verilmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine, karar verilmiş; hüküm, davacı vekili ve davalı …………-……..Tesisat Malz.Armatür San.İnş.Tic.Ltd.Şti. vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1-6183 Sayılı AATUHK’nun 24 ve izleyen maddelerinde düzenlenen tasarrufun iptali davalarında amaç, borçlunun haciz yada iflasından önce yaptığı ve aslında geçerli olan bazı tasarrufların geçersiz ya da “iyiniyet kurallarına aykırılık” nedeniyle alacaklıya karşı sonuçsuz kalmasını ve dolayısıyla o mal üzerinden cebri icraya devamla alacağın tahsilini sağlamaktır. Bu davaların görülebilmesi için diğer dava koşulları yanında kesinleşmiş bir alacağın varlığı ve yargılama boyunca da alacağın varlığının devam etmesi gereklidir.
Davacının alacağının yargılama sırasında tamamen ödenmesi halinde konusuz kalan dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi gerekir.
Somut olayda, davacı idare vekili temyiz aşamasında ibraz ettiği 08/11/2021 tarihli dilekçesinde; davaya konu vergi borcunun tamamının tahsil edildiğini, davanın konusuz kaldığını,taraflarınca yapılan yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin karşı taraftan tahsilini talep ettiklerini, davalı borçlu …… Tesisat Malz.Armatür San.İnş.Tic.Ltd.Şti. Vekili ise 01/12/2021 tarihli dilekçesi ile dava konusuz kalmış olduğundan, davanın esası hakkında karar verilmesine yer olmadığına, yargılama giderlerinin de tarafları üzerine bırakılmasına karar verilmesini talep etmiş olduğuna göre; davacının alacağının tamamının ödenip ödenmediğinin araştırılması, alacağın tamamının ödenmiş olması halinde konusu kalmayan dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına, yargılama giderlerine de tarafların beyanlarına göre karar verilmesi gerekeceğinden kararın bozulmasına karar vermek gerekmiştir.
2-Bozma ilamının neden ve şekline göre davacı vekili ve davalı ……….. Tesisat Malz.Armatür San. İnş. Tic. Ltd. Şti. vekilinin temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik gerek görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan sebeplerle hükmün BOZULMASINA, (2) nolu bentte açıklanan sebeplerle davacı vekili ve davalı ………. Tesisat Malz.Armatür San. İnş. Tic. Ltd. Şti. vekilinin temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalı ……… Tesisat Malz.Armatür San. İnş. Tic. Ltd. Şti. geri verilmesine, 07/02/2022 gününde oybirliğiyle karar verildi.


 

TÜRK MİLLETİ ADINA
T.C.
YARGITAY
4. Hukuk Dairesi

ESAS NO : 2021/26571
KARAR NO : 2022/1675
Y A R G I T A Y İ L A M I

MAHKEMESİ : Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi
TARİHİ : 22/09/2021
NUMARASI : 2021/600-2021/733
İLK DERECE
MAHKEMESİ : Rize 2.Asliye Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 17/12/2019
NUMARASI : 2016/83-2019/923

Taraflar arasındaki ilk derece mahkemesinde görülen tasarrufun iptali davasında verilen davanın kısmen kabulüne ilişkin hüküm hakkında bölge adliye mahkemesi tarafından yapılan istinaf incelemesi sonucunda; istinaf isteminin kabulüne ilişkin kararın, süresi içinde davalı ………..Banabak tarafından temyiz edilmesi üzerine; dosya içerisindeki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü.
K A R A R
Davacı vekili; davacı banka tarafından takip borçlusu ……Banabak’a genel kredi taahhütnamesine dayalı olarak nakdi ve gayri nakdi krediler kullandırıldığını, borcun ödenmemesi üzerine davacı bankanın Rize İcra Müdürlüğü’nün 2015/8874 sayılı dosyası ile ilamsız icra takibi yapıldığını, haczi kabil malının bulunmadığını, ancak borçlu …………Banabak’ın müvekkili bankanın kendisine karşı başlattığı icra takibinden hemen önce Rize İli Güneysu İlçesi Ulucami Köyünde kain ……….parsel, 1095 parsel ve ……….ada 1 parseldeki hisselerini oğlu ………..Banabak’a 17/02/2015 tarihinde ölünceye kadar bakma akdi ile bağışladığını, İzmit İli Yeni Mahallede kain 1193 ada 33 parsel ve 35 parselde 4589 ada parselde oğlu ……….Banabak’a 13/01/2015 tarihinde kayıtsız ve şartsız olark bağışladığını, İzmir Başiskele İlçesi Ş.Döngel Mahallesinde …..ada 11 parselde kayıtlı 2 çatı kat 8 nolu dubleks meskeni 13/05/2015 tarihinde 70.100,00 TL bedel gibi çok cüzi bir bedelle ……Topçu’ya devrettiğini, devreden borçlu ile devralan davalı 3.kişi ………Topçu arasında yakınlık hemşehrilik, iş ilişkisi, akrabalık gibi durumların olma ihtimalinin de yüksek olduğunu belirterek bu tasarrufların iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalılar; davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, Davacının davasının kısmen kabulü ile, davacının davalı …….Topçu hakkından dava konusu İzmit İli Başiskele İlçesi ……..ada 11 parsel 8 nolu parsel hakkında açtığı davanın feragat nedeniyle reddine, davalı ………Banabak hakkında ispatlanamayan davanın reddine, diğer davalılar borçlu ……..Banabak ile …………Banabak hakkında açılan davanın kabulü ile Kocaeli İli İzmit İlçesi Yenimahalle ……..ada 33 ve 34 parsel ile …..ada 5 parsel sayılı taşınmazdaki hisseleri davalı ….. Banabak’ın elinden çıkardığı tarihteki gerçek değerleri olan toplam 104.119,02 TL’nin(33 parsel için 23.083,42 TL , 34 parsel için 2.820,60 TL ve 4589 ada 5 parsel için 78.215,00 TL olmak üzere) tazminat olarak tasarrufun yapıldığı tarihe kadar tahakkuk eden vergi asılları ve bunların işleyecek faiz ve eklentileri ile sınırlı olarak davalı .. Banabak’dan tahsiline, karar verilmiş; hüküm, davacı vekili tarafından istinaf edilmiştir.

Trabzon Bölge Adliye Mahkemesince, Davacı vekilinin istinaf başvurusunun kabulü ile Rize 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 17/12/2019 tarih ve 2016/83 Esas 2019/923 Karar sayılı kararının HMK’nın 353/1-b.(2) maddesi gereğince kaldırılmasına, kaldırılan yerel mahkeme kararının yerine geçmek üzere yeniden hüküm tesisine, davacının davasının kısmen kabul kısmen reddi ile davacının davalı …..Topçu hakkında dava konusu İzmit İli Başiskele İlçesi …….. ada 11 parsel 8 nolu parsel hakkında açtığı davanın feragat nedeniyle reddine, diğer davalılar ……Banabak, …… Banabak ve …………Banabak hakkında açılan davanın kabulü ile Kocaeli ili İzmit ilçesi Yenimahalle mahallesi …….ada 33 parsel sayılı taşınmazda 1/20 hissesinin davalı O………. Banabak tarafından diğer davalı C….. Banabak’a satışına ilişkin 20/01/2016 tarih ve 1488 yevmiye nolu tasarruf ile, Kocaeli ili İzmit ilçesi Yenimahalle mahallesi ….. ada 34 parsel sayılı taşınmazda 5/287 hissesinin davalı O……. Banabak tarafından diğer davalı C…… Banabak’a satışına ilişkin 20/01/2016 tarih ve 1488 yevmiye nolu tasarruf ile, Kocaeli ili İzmit ilçesi Yenimahalle mahallesi ….ada 5 parsel sayılı taşınmazda 287/507 hissesinin davalı O……. Banabak tarafından diğer davalı C…… Banabak’a satışına ilişkin 27/01/2016 tarih ve 2151 yevmiye nolu tasarrufların davacı alacaklı yönünden iptali ile, davacıya Rize İcra Müdürlüğünün 2015/8874 sayılı dosyasındaki alacak ve fer’ileriyle sınırlı olmak üzere davaya konu taşınmaz hisseleri üzerinde cebri icra (haciz ve satış istemi) yetkisi verilmesine, karar verilmiş, Bölge Adliye Mahkemesi kararı, davalı C… Banabak tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dava, İİK.’nın 277 ve devamı maddelerine dayanılarak açılmış tasarrufun iptali istemine ilişkindir.
İcra ve İflas Kanunu’nun 277 ve izleyen maddelerinde düzenlenen tasarrufun iptali davalarında amaç, borçlunun haciz yada iflasından önce yaptığı ve aslında geçerli olan bazı tasarrufların geçersiz ya da “iyiniyet kurallarına aykırılık” nedeniyle alacaklıya karşı sonuçsuz kalmasını ve dolayısıyla o mal üzerinden cebri icraya devamla alacağın tahsilini sağlamaktır. Bu davaların görülebilmesi için diğer dava koşulları yanında kesinleşmiş bir alacağın varlığı ve yargılama boyunca da alacağın varlığının devam etmesi gereklidir. Davacının alacağının yargılama sırasında tamamen ödenmesi halinde konusuz kalan dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi gerekir.
Somut olayda, davacı vekili temyiz aşamasında ibraz ettiği 29/11/2021 tarihli dilekçesinde; davalılarla anlaşma sağlanmış olup anlaşma sonucunda dosya borcunun ödendiğini, dava konusu dosyaya ait borç tahsil edildiğinden davanın konusuz kaldığını, yargılama gideri ile vekalet ücreti talebinin bulunmadığını belirtmiş olduğuna göre; davacının alacağının tamamının ödenip ödenmediğinin araştırılması, alacağın tamamının ödenmiş olması halinde konusu kalmayan dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi gerekeceğinden kararın bozulmasına karar vermek gerekmiştir.
2-Bozma ilamının neden ve şekline göre davalı C…… Banabak’ın temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik gerek görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, Bölge Adliye Mahkemesi kararının BOZULMASINA; Bölge Adliye Mahkemesi kararının kaldırılmasına, 6100 sayılı HMK’nın 373/2. maddesi uyarınca dosyanın kararı veren Bölge Adliye Mahkemesine, kararın bir örneğinin İlk Derece Mahkemesine gönderilmesine, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı C……Banabak’ın temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalı C……..Banabak’a geri verilmesine 07/02/2022 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu