İlamsız İcraYargıtay Kararları

Fatura takibi-Tebligat yapılmadan borcun ödenmesi-itirazın iptali davasında hukuki yarar

15. Hukuk Dairesi         2021/5224 E.  ,  2021/3062 K.

MAHKEMESİ :…Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi

– K A R A R –

Dava, faturaya dayalı alacağın tahsili için başlatılan icra takibine vaki itirazın iptaline ilişkin olup, mahkemece davanın konusu kalmadığından açılmamış sayılmasına dair verilen karar taraf vekillerince istinaf edilmesi üzerine Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesince kararın miktar itibariyle kesin olduğu gerekçesiyle istinaf dilekçelerinin reddine karar verilmiştir.

Karar, Adalet Bakanlığı tarafından, 6100 sayılı HMK’nın 363’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca Kanun yararına temyiz edilmiştir

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına ve davalı Vakıf üniversitesinin tacir sıfatının bulunmamasına göre, Adalet Bakanlığının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer kanun yararına temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

2-Dava, faturaya dayalı alacağın tahsili için başlatılan icra takibine vaki itirazın iptali istemine ilişkindir.

Davanın açılmamış sayılması HMK‘nın 150. maddesi kapsamında takip edilmeyen davalar için uygulanan bir hukuki yoldur.

Hukuki yarar; bir dava şartı olup dava açıldığı tarihte davacının dava açmakta hukuki yararı bulunmuyor ise davanın bu gerekçeyle reddi gerekir.

Somut olayda, icra takibi yapıldıktan sonra henüz tebligat yapılmadan takip bedelinin ödenmiş olduğu anlaşılmış olup davacının dava açmakta hukuki yararının kalmadığı anlaşılmaktadır. Bu durumda davanın HUMK 114/1-h ve 115/2 maddeleri uyarınca dava şartı noksanlığından reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi doğru olmamış, kararın bu nedenle bozulmasına karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ:Yukarıda (1) no.lu bentte açıklanan nedenlerle diğer kanun yararına temyiz taleplerinin reddine, (2) no.lu bentte açıklanan nedenlerle Adalet Bakanlığının Kanun yararına temyiz talebinin kabulü ile Ankara 12. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2019/150 Esas, 2019/626 Karar sayılı kararının sonuca etkili olmamak üzere 363/2. maddesi uyarınca kanun yararına BOZULMASINAHMK‘nın 363/3. maddesi uyarınca gereği yapılmak üzere kararın bir örneğinin ve dosyanın Adalet Bakanlığına gönderilmesine, 29.06.2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu