2023 YılıBAM Konya 7. Hukuk DairesiBorca İtirazİhtiyati Hacizİlamsız İcraTakibin İptali

İhtiyati haciz kararına dayalı olarak takip başlatılıp ihtiyati haczin infazına yönelik işlem yapılmaması takibin yada ödeme emrinin iptali sonucunu doğurmaz.

T.C.
KONYA
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
7. HUKUK DAİRESİ

DOSYA NO : 2023/393
KARAR NO : 2023/473

T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A
İ S T İ N A F K A R A R I

İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : KONYA 2. İCRA HUKUK MAHKEMESİ
TARİHİ : 16/02/2023
NUMARASI : 2022/628 ESAS 2023/73 KARAR

DAVANIN KONUSU : Takibin Taliki Veya İptali
KARAR TARİHİ : 20/03/2023
KARAR YAZIM TARİHİ : 20/03/2023
Yukarıda tarih ve numarası yazılı ilk derece mahkeme kararı aleyhine istinaf yasa yoluna başvurulmuş olmakla, Dairemizce HMK’nun 353. maddesi gereğince dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda dosyadaki belgeler okundu, incelendi.
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
ŞİKAYETÇİ BORÇLULAR VEKİLİ DİLEKÇESİNDE :
İcra takibinde tensip tutanağına ve ihtiyati haciz kararının uygulanması koşullarına aykırı bir şekilde icra takip talebinde tensip tutanağından kaynaklı 100.000 TL ihtiyati haciz tutarı, 147,95 TL (17/11/2022 – 05/12/2022 tarihler arası) işlemiş faiz, 225,20 TL ihtiyati haciz karar harcı ve 2.400 TL ihtiyati haciz vekalet ücretinin tahsilinin istendiğini, bu durumun ihtiyati haciz müessesine aykırı olduğunu,
İcra takibinde, dürüstlük kuralına aykırı olacak şekilde davacı borçluların zarara uğraması ve kendisinin sebepsiz zenginleşmesi durumuna neden olunacak şekilde Konya 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2022/844 Esas sayılı dosyasındaki 01/12/2022 tarihli tensip tutanağında yer almayan 147,95 TL (17/11/2022 – 05/12/2022 tarihler arası) İşlemiş Faiz, 225,20 TL İhtiyati Haciz Karar Harcı ve 2.400 TL İhtiyati haciz vekalet ücretini de talep ettiğini belirterek takibin iptalini talep etmiştir.
DAVALI ALACAKLI VEKİLİ CEVABINDA:
İddiaların yerinde olmadığını belirterek davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
İLK DERECE MAHKEMESİ KARARININ ÖZETİ:
İhtiyati haciz kararına dayalı olarak icra takibi başlatılmasında usul ve yasaya aykırılık olmadığını, davacının diğer itirazlarının ise takibin ilamsız icra takibi olması nedeniyle icra müdürlüğüne yapılması gerektiğini belirterek davanın reddine karar verildiği görülmüştür.
ŞİKAYETÇİ BORÇLULAR VEKİLİ TARAFINDAN İLERİ SÜRÜLEN İSTİNAF SEBEPLERİ:
Dava dilekçesindeki hususları tekrar ederek ihtiyati haciz kararına dayalı olarak ihtiyati haczin kesin hacze dönüşeceği bir sonuç doğuracak şekilde icra takibi başlatılması ve borçlulara ödeme emri gönderilmesinin hukuka aykırı olduğunu, Konya 12. İcra Dairesindeki 2022/10707 Esas sayılı icra takibinde ise geçici el koyma amacı dışında ihtiyati haczin kesin hacze dönüşerek tahsil amacını da taşıdığını belirtmiştir.
GEREKÇE:
İhtiyati haciz kararında yazılı olan ve/veya bu karara dayalı olarak talep edilen alacak kalemlerinin icra takibinde talep edilemeyeceğine ilişkin iddia özü itibariyle borca itiraz olup takibin şekiline göre ödeme emrinin tebliğinden itibaren 7 gün içinde icra dairesine yapılmalıdır.
Diğer taraftan, ihtiyati haciz kararına dayalı olarak takip başlatılıp ihtiyati haczin infazına yönelik işlem yapılmaması takibin yada ödeme emrinin iptali sonucunu doğurmaz.
Netice olarak, ilk derece mahkemesince verilen davanın reddine olduğundan şikayetçi borçluların istinaf başvurularının esastan reddine dair karar yerindedir.
HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;
1- Şikayetçi borçluların, istinaf başvurusunun 6100 sayılı HMK.nun 353/1-b-1 maddesi gereğince ESASTAN REDDİNE,
2- Peşin harcın mahsubu ile başkaca harç alınmasına yer olmadığına,
3- İstinaf giderlerinin istinafa başvuran üzerinde bırakılmasına,
4- Kararın, ilk derece mahkemesince bilgi mahiyetinde taraflara tebliğine,
Dair, HMK’nın 353/1-b-1 maddesi uyarınca dosya üzerinden yapılan incelemede İİK’nın 6763 sayılı Kanun ile değişik 364. maddesi uyarınca ihtilaf konusu değer itibariyle KESİN olmak üzere oy birliğiyle karar verildi. 20/03/2023

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu