Kat Mülkiyeti KanunuYargıtay Kararları

Ana taşınmazın mimari projesinin değiştirilmesine yönelik tadilat projesi, tüm kat maliklerinin muvafakatı ile yapılabileceği

Ana taşınmazın mimari projesinin değiştirilmesine yönelik tadilat projesi, tüm kat maliklerinin muvafakatı ile yapılabileceği, oybirliği sağlanmadan hazırlanan tadilat projeleri geçerli olmayacağı ve sırf belediye onayının da geçerli hale getirmeyeceği- Kat Mülkiyeti Kanunu mad. 19’a göre, anataşınmazda bir kısım değişiklikler kat maliklerinin 4/5 rızası ile yapılabilecek ise de bu değişikliklerin, öncelikle mimari projede oybirliği gerektirecek şekilde esaslı değişiklik yapmaması, kat maliklerinin mülkiyet hakkını ihlal etmemesi, yapılacak değişikliklerin diğer kat maliklerinin bağımsız bölüm ve eklentisinden istifadelerini engellememesi ve rahatsız etmemesi, bağımsız bölüm içerisinde yapılan değişikliklerin ise anayapının statiğine zarar vermemesi gerektiği- Sırf bağımsız bölüm içerisinde kalan ve yapının statiğine zarar vermeyen değişiklikler için muvafakat alınmasına gerek olmadığı, yapılan değişikliklere sonradan da muvafakat verilmesinin mümkün olduğu-

Taraflar arasındaki davanın yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü:

K A R A R

Davacı vekili; … ili, … ilçesi, … mahallesi, 1252 ada 14 sayılı parsel 17 nolu bağımsız bölüm maliki olduğunu, kat malikine çağrı yapılmadan 10 kat malikinin katılımıyla 26.03.2012 tarihinde değerlendirme toplantısı yapıldığı, alınan kararların şahsına tebliğ edilmediğini, anılan toplantıda apartmana ilişkin çeşitli tadilat kararlarının alındığı, bu tadilatların gün ısısı … ayaklarının yapımı, dış cephe silikon sıva tamiri, dış cephe ve merdivenlerin boyanması, merdiven mermer kaplamaları, teras ve ısı yalıtımı, teras tesviye tabakası ve su yalıtımı, alüminyum teras korkuluğu, apartman giriş, … ve çatı kapısı yenilenmesi, yeni asansör yapımı, mutfak baca tamiri, kanalizasyon bağlantısı, merdiven ve elektrik panosu elektrik donanımı, temiz ve pis su borularının değişimi, sayaç kolektörleri, doğal gaz bağlantısı, alüminyum camlı balkon yapımı olduğu ancak söz konusu tadilatlar için 10 kişinin oyu ile karar alındığı, 634 sayılı Kanunun 19. maddesi gereği işbu davayı açmak zorunda kaldıklarını, … apartmanının 26.03.2012 tarihli kat malikleri kurulunda alınan tadilat kararlarının iptalini talep ve dava etmiştir.

Mahkemece davanın reddine karar verilmiş, hükmün temyizi üzerine, Kapatılan 18. Hukuk Dairesinin 02.03.2016 gün ve 2015/7930 E. – 2016/3649 K. sayılı kararı ile bozulmasına karar verilmiştir. Mahkemece bozma kararına uyularak yapılan yargılamada, davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dosyanın incelenmesinde, anayapıda güçlendirme projesi kapsamında güçlendirme işlemleri yapıldığı ancak, daha sonra iptali istenen toplantıda bir takım kararların alındığı, hükme esas alınan bilirkişi raporunda alınan kararların yapının güçlendirilmesi işlemleri kapsamında kaldığının belirtildiği ve işlemlerin tadilat projesine (teras çatı parapeti üzerindeki alüminyum profil korkuluklar haricinde) uygun olduğunun belirtildiği, iptali istenen kararlar yönünden her biri hakkında hangisinin güçlendirme kapsamında kaldığı veya güçlendirme işlemlerinin doğal sonucu olduğunun tek tek tespit edilmediği gibi bir kısım kararların (örneğin merdivenlerin mermer kaplamasının) yapının güçlendirilmesi ile ilgisinin değerlendirilmediği, tadilat projesine tüm kat maliklerinin rızasının olup olmadığı araştırılmadan bozma kararına aykırı hüküm kurulduğu anlaşılmaktadır.

Mahkemece bozma kararına uyulmuş ise de gereği yerine getirilmemiştir.

Ana taşınmazın mimari projesinin değiştirilmesine yönelik tadilat projesi, tüm kat maliklerinin muvafakatı ile yapılabilir. Oybirliği sağlanmadan hazırlanan tadilat projeleri geçerli değildir ve sırf belediye onayı da geçerli hale getirmez. Bununla birlikte, Kat Mülkiyeti Kanununun 19. maddesine göre, anataşınmazda bir kısım değişiklikler kat maliklerinin 4/5 rızası ile yapılabilecek ise de bu değişikliklerin, öncelikle mimari projede oybirliği gerektirecek şekilde esaslı değişiklik yapmaması, kat maliklerinin mülkiyet hakkını ihlal etmemesi, yapılacak değişikliklerin diğer kat maliklerinin bağımsız bölüm ve eklentisinden istifadelerini engellememesi ve rahatsız etmemesi, bağımsız bölüm içerisinde yapılan değişikliklerin ise anayapının statiğine zarar vermemesi gerekir. Sırf bağımsız bölüm içerisinde kalan (su, elektrik, ısınma gibi ortak tesisler ile kolon, kiriş, tavan vb. ortak yerlere müdahale niteliği taşımayan) ve yapının statiğine zarar vermeyen değişiklikler için muvafakat alınmasına gerek yoktur. Yapılan değişikliklere sonradan da muvafakat verilmesi ise mümkündür.

Mahkemece, alınan her bir kararın anayapının güçlendirilmesi işlemleri kapsamında değerlendirilmesi, güçlendirme işlemleri kapsamında olmayan kararlar yönünden tadilat projesine tüm kat maliklerinin rızasının bulunup bulunmadığı araştırılarak, tüm kat maliklerinin rızasının olmadığının anlaşılması halinde, mahallinde keşif yapılarak anataşınmazın mimari projesi yerinde uygulanıp alınan kararlardan hangilerinin projeye aykırı olduğu tespit edilerek, oybirliği gerektiren kararlar yönünden alınan kararların iptaline, Kat Mülkiyeti Kanununun 19/2. maddesi gereğince 4/5 çoğunluğu gerektiren kararlar yönünden bu çoğunluğun sağlanıp sağlanmadığı belirlenip sağlanmadığının belirlenmesi halinde iptaline, aynı Kanunun 42. ve 43. maddeleri kapsamındaki kararlar yönünden sayı ve arsa payı çoğunluğu ile alınıp alınmadığı belirlenip sağlanmadığının anlaşılması halinde iptaline karar verilmesi gerekirken, yetersiz araştırma ve eksik incelemeyle hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde iadesine 09/04/2019 günü oy birliği ile karar verildi.

20. HD. 09.04.2019 T. E: 2018/2913, K: 2489

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu