12. Hukuk Dairesi20212022BAM İzmir 12. Hukuk Dairesiİhalenin Feshi

İcra dairesince 24.000 TL olarak değer takdir edilen araç için 13.220 TL teklif verecek iken sehven 132.220 TL teklif verdiği, 24.000 TL değer takdir edilen araç için 132.220 TL teklif verilmesinin hayatın olağan akışına uygun olmadığı ve sehven yapılan yanlışlığa dayandığı, davacının ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olması nedeniyle iki ihale bedeli arasındaki farktan sorumluluğunun sözkonusu olması nedeniyle davayı açmakta hukuki yararının bulunduğu

T.C.
İZMİR
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
12. HUKUK DAİRESİ

DOSYA NO : 2019/2152 Esas
KARAR NO : 2019/2547 Karar

T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A
İ S T İ N A F K A R A R I

 

İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : İZMİR 8. İCRA HUKUK MAHKEMESİ
TARİHİ : 18/07/2019
NUMARASI : 2019/328 Esas-2019/636 Karar

DAVANIN KONUSU : İhalenin Feshi
İSTİNAF TARİHİ : 19/08/2019
KARAR TARİHİ : 30/12/2019
G.KARAR YAZIM TARİHİ:31/12/2019
İlk Derece Mahkemesi tarafından verilen karara karşı süresinde istinaf kanun yoluna başvurulması üzerine dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü;
DAVA :Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkilinin İzmir 27.İcra Müdürlüğünün 2017/4379 sayılı icra dosyasında 35 …. 9510 plakalı aracın ihalesine ilişkin olarak e- satış portalından 13.220,00 TL teklif verecekken, sehven 132.220,00 TL teklif verdiğini, gerçek iradenin bu olmadığını, yanlışlığın düzeltilmesi için ihale saatinden önce muhabere yoluyla icra müdürlüğüne dilekçe verdiğini, ancak icra müdürlüğünün 06/04/2018 tarihli kararı ile teklif düzeltme talebinin reddedildiğini, satışa konu aracın muhammen bedelinin 24.000 TL olduğunu, bu bedelin yaklaşık beş katı kadar bir teklif verilmesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğunu, maddi hatanın düzeltilmesi talebinin reddine dair işlemin usul ve yasaya aykırı olduğundan fahiş bir bedelle araç ihalesinin müvekkilinin üzerinde kaldığını, mağduriyetin söz konusu olduğunu, tüm bu nedenlerle ihalenin feshine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
CEVAP :Davalılar usulüne uygun davetiye tebliğ edilmiş olmasına rağmen duruşmalara katılmamış, yazılı bir beyanda da bulunmamıştır.

İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI : İzmir 8. İcra Hukuk Mahkemesince yapılan yargılama neticesinde şikayetin kabulü ile icra müdürlüğünün 06/04/2018 tarihli kararının iptali ile 06/04/2018 tarihli ihalenin feshine karar verilmiştir.
İSTİNAF SEBEPLERİ : Davalı alacaklı banka vekili istinaf başvuru dilekçesinde özetle, ilk derece mahkemesince davanın kabulüne dair verilen kararın usulu ve yasaya aykırı olduğunu, dava dilekçesinde ileri sürülen hususların ihalenin feshi sebebi olmadığını, davacının elektronik ortamda verdiği teklif ile bağlı olduğunu, sehven yüksek teklif verdiğinden bahisle ihalenin feshini talep edemeyeceğini, dava konusu ihalenin usulüne uygun yapıldığını, bu nedenle kararın kaldırılarak davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
Davacı vekili istinafa cevap dilekçesinde özetle, ilk derece mahkemesinin kararının usul ve yasaya uygun olduğunu, istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmesini talep etmiştir.
GEREKÇE : Dava konusu İzmir 27.İcra Müdürlüğünün 2017/4379 sayılı icra dosyası incelendiğinde; davalı alacaklı Ziraat Bankası A.Ş vekili tarafından, borçlu davalı B… Yıldırak aleyhine 09/03/2017 vade tarihli, 250.000 TL bedelli bir adet senede dayanarak toplam 164.937,12.TL alacağın tahsili için kambiyo senetlerine mahsus takip yapıldığını, takibin kesinleşmesi ile 06/04/2018 tarihinde yapılan ihale ile mahcuzun internetten teklif veren davacı 3. şahısa satıldığı ve bu ihalenin şikayete konu edildiği anlaşılmaktadır.
İncelenen dosya kapsamıyla davacının 35 … 9510 plakalı aracın ihalesine katılmak için uyap üzerinden elektronik olarak teklif sunduğu , icra dairesince 24.000 TL olarak değer takdir edilen araç için 13.220 TL teklif verecek iken sehven 132.220 TL teklif verdiği, 24.000 TL değer takdir edilen araç için 132.220 TL teklif verilmesinin hayatın olağan akışına uygun olmadığı ve sehven yapılan yanlışlığa dayandığı, davacının ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olması nedeniyle iki ihale bedeli arasındaki farktan sorumluluğunun sözkonusu olması nedeniyle davayı açmakta hukuki yararının bulunduğu anlaşılmakla yerinde görülen şikayetin kabulüne dair verilen kararın dosya kapsamına uygun olduğunu, nitekim ihaleye konu aracın muhammen bedeline göre e satış portalı üzerinden 24.000,00 TL değerindeki araç için 132.200,00 TL teklif verilmesi açık bir maddi hatadır. Kaldı ki şikayetçi tarafından açık arttırmaya geçilmeden önce icra müdürlüğüne yaptığı yazılı başvurusu da bu yöndedir. Bu durumda maddi bir hata sonucu ortaya fahiş bir bedel çıktığı da gözetilerek ihalenin feshine dair verilen kararda herhangi bir isabetsizlik görülmemiş, davalı alacaklı banka vekilinin istinaf başvurusunun esastan reddine karar vermek gerekmiştir.
HÜKÜM : Yukarıda açıklanan nedenlerle;
1- İzmir 8. İcra Hukuk Mahkemesi’nin 18/07/2019 tarihli, 2019/328 Esas ve 2019/636 Karar sayılı kararına yönelik istinaf başvurusunun Hukuk Muhakemeleri Kanununun 353/1- b. 1 maddesi gereğince ESASTAN REDDİNE,
2- Alınması gerekli 44,40 TL İstinaf karar harcından peşin alınan 35,90 TL’nin mahsubu ile bakiye 8,50 TL harcın istinaf edenden tahsili ile hazineye irat kaydına,
3- İstinaf kanun yolu yargılama giderlerinin, istinaf eden üzerinde bırakılmasına,
4- Kararın taraflara tebliğine,
5- HMK 333. madde gereğince kararın kesinleşmesinden sonra kullanılmayan gider avansının yatırana iadesine,
Dair, dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda 6100 sayılı HMK ‘nun 361 maddesi uyarınca kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde Yargıtay’a temyiz yolu açık olmak üzere oy birliği ile karar verildi.30/12/2019

 

YARGITAY KARARI

T.C.
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi
T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A
Y A R G I T A Y İ L A M I

ESAS NO : 2020/1764
KARAR NO : 2020/2000

İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 12. Hukuk Dairesi
TARİHİ : 30/12/2019
NUMARASI : 2019/2152-2019/2547

Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki davalı Ziraat Bankası A.Ş. tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hâkimi  tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, temyiz olunan Bölge Adliye Mahkemesi kararında yazılı gerekçelere göre yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun Bölge Adliye Mahkemesi kararının 5311 Sayılı Kanun ile değişik İİK’nin 364/2. maddesi göndermesiyle uygulanması gereken 6100 Sayılı HMK’nin 370. maddeleri uyarınca ONANMASINA, harç alınmasına yer olmadığına, 02/03/2020 gününde oy birliğiyle karar verildi.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu