12. Hukuk Dairesi2022 YılıKesinleşmeden İcraya Konulamayacak İlamlarPara Alacakları-Teminata İlişkin İlamların İcrası

Haksız rekabetin önlenmesine ilişkin ilamların şahsın hukukuna ait olması nedeniyle, kesinleşmeden takip konusu yapılamayacağı- Maddi-manevi tazminat, ilam vekalet ücreti, yargılama giderinin tahsili istemiyle, dayanak ilam kesinleşmeden başlatılan takibin iptali gerektiği- 

Haksız rekabetin önlenmesine ilişkin ilamların şahsın hukukuna ait olması nedeniyle, kesinleşmeden takip konusu yapılamayacağı- Maddi-manevi tazminat, ilam vekalet ücreti, yargılama giderinin tahsili istemiyle, dayanak ilam kesinleşmeden başlatılan takibin iptali gerektiği- 

Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki şikayet eden-borçlular tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi Ayşe Karakoç Karaibrahim tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Borçluların ilamlı icra takibine dayanak ilam kesinleşmeden takibe konamayacağına dair şikayet ile takibin iptali istemiyle icra mahkemesine başvurduğu, yerel mahkemece şikayetin kabulüne  karar verildiği, kararın istinaf edilmesi üzerine Bölge Adliye Mahkemesince istinaf başvurusunun kabulü ile yerel mahkeme kararı kaldırılarak şikayetin reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.

Haksız rekabetin önlenmesine ilişkin ilamlar şahsın hukukuna ait olması nedeniyle, kesinleşmeden takip konusu yapılamaz. HUMK.nun 443/4.maddesi gereğince bu nitelikteki kararlar, kesinleşmeden icra olunamazlar.(Y.12.H.D.’nin 15.4.1997 T. – 4159/4679 s.k.)

Somut olayda, Ankara 2. Fikri Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinin 16/09/2020 T. ve 2018/36 E., 2020/235 K. sayılı FSEK’ten doğan haklarına tecavüzün önlenmesi, maddi-manevi tazminata ilişkin karara dayalı olarak şikayet eden-borçlular hakkında maddi-manevi tazminat, ilam vekalet ücreti, yargılama giderinin işlemiş faiz ile tahsili istemiyle ilamlı takip başlatılmış olup, dayanak ilam kesinleşmeden takibe konulduğu sabittir.

Karardaki maddi-manevi tazminat, vekalet ücreti ve yargılama giderleri gibi ilamın ferileri niteliğindeki bölümlerin de takibe konulabilmesi için asla bağlı olarak kesinleşmesi gerekir (Y. 12. HD’nin  16.06.2008 T. ve 2008/9378 E., 2008/12614 s.K.).

Açıklanan nedenlerle borçluların şikayetinin kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde reddine dair hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ: Şikayet eden-borçluların temyiz itirazlarının kabulü ile, yukarıda yazılı nedenlerle  Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 18. Hukuk Dairesi’nin 07.04.2022 tarih ve 2021/28 E. – 2022/513 K. nolu kararının 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK’nun 364/2. maddesinin göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK’nun 373/2. maddesi uyarınca BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, dosyanın Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, 21/11/2022  gününde oy birliğiyle karar verildi.

12. HD. 21.11.2022 T. E: 6735, K: 12019

Başa dön tuşu