Disiplin İşlemleri

Memurun Hafta Sonu Memuriyet mahalli dışında rapor alması (Görüş)

MEVZUAT
Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları İle Hastalık Ve Refakat İznine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 7inci maddesinde; “
“Memurlara hastalık raporlarında gösterilen süreler kadar hastalık izni verilir.
Hastalık izni, memurun görev yaptığı kurum veya kuruluşun izin vermeye yetkili kıldığı birim amirlerince verilir. Yurt dışında verilecek hastalık izinlerinde misyon şefinin onayı zorunludur.
Kamu hizmetlerinde aksamaya yol açılmaması ve bu Yönetmelik ile belirlenen usûl ve esaslara uygunluğunun tespit edilebilmesi için, hastalık raporlarının aslının veya bir örneğinin en geç raporun düzenlendiği günü takip eden günün mesai saati bitimine kadar elektronik ortamda veya uygun yollarla bağlı olunan disiplin amirine intikal ettirilmesi; örneği gönderilmiş ise, rapor süresi sonunda raporun aslının teslim edilmesi zorunludur. Yıllık iznini yurtdışında geçiren memurların aldıkları hastalık raporları, dış temsilciliklerce onaylanmalarını müteakip en geç izin bitim tarihinde disiplin amirlerine intikal ettirilir.
Geçici görev veya vekâlet sebebiyle diğer kurumlarda görevli memurlara görev yaptıkları kurumların izin vermeye yetkili amirlerince, yurtdışında geçici görevli memurlara ise misyon şeflerince hastalık izni verilir.
Bu Yönetmelik ile tespit edilen usûl ve esaslara uyulmaksızın alınan hastalık raporlarına dayanılarak hastalık izni verilemez. Hastalık raporlarının bu Yönetmelik ile tespit edilen usûl ve esaslara uygun olmaması hâlinde bu durum memura yazılı olarak bildirilir. Bu bildirim üzerine memur, bildirimin yapıldığı günü takip eden gün göreve gelmekle yükümlüdür. Bildirim yapıldığı hâlde görevlerine başlamayan memurlar izinsiz ve özürsüz olarak görevlerini terk etmiş sayılarak haklarında 657 sayılı Kanun ve özel kanunların ilgili hükümleri uyarınca işlem yapılır.
Hastalık izni verilebilmesi için hastalık raporlarının, geçici görev ve kanunî izinlerin kullanılması durumu ile acil vakalar hariç, memuriyet mahallindeki veya hastanın sevkinin yapıldığı sağlık hizmeti sunucularından alınması zorunludur.
Hastalık raporlarının fenne aykırı olduğu konusunda tereddüt bulunması hâlinde, memur hastalık izni kullanıyor sayılmakla birlikte Sağlık Bakanlığınca belirlenen ve memurun bulunduğu yere yakın bir hakem hastaneye sevk edilir ve sonucuna göre işlem yapılır. Hakem hastane sağlık kurulları bu nitelikteki başvuruları öncelikle sonuçlandırır.”hükmü yer almaktadır.
SONUÇ:
Bu itibarla; yukarıda yer alan Yönetmelikte belirtilen istisnalar saklı kalmak üzere,
1)Hafta sonu tatil günlerinde memuriyet mahalli dışına çıkan Devlet memurlarının memuriyet mahalli dışındaki; Resmi sağlık hizmeti sunucularından almış oldukları hastalık raporlarının ancak acil servisleri tarafından düzenlenebilecek olması sebebiyle söz konusu raporların hastalık iznine çevrilmesi gerekir. Yani hafta sonu kamuya ait devlet hastaneleri ve üniversite hastanelerinin tatil olması nedeniyle acil servisler açık. Bu çerçevede acil servislerden hastalık raporu alabilmeniz mümkün .
2)Memurların,özel sağlık hizmeti sunucularından almış oldukları hastalık raporlarının ise acil servislerce düzenlenmiş olması halinde hastalık iznine çevrilmesi gerektiği, acil servisler dışında düzenlenen hastalık raporlarının hastalık iznine çevrilememesi sebebiyle zor durumda kalabilirsiniz.

3) Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları İle Hastalık Ve Refakat İznine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte yer alan istisnalar saklı kalmak üzere mesai saatleri içinde memuriyet mahalli dışından alınan hastalık raporlarının hastalık iznine çevrilmesi mümkün değil.

https://www.sabah.com.tr/memurlar/haberler/2019/03/27/milyonlarca-memuru-ilgilendiriyor-izinde-hastalanan-memurlar-dikkat

ÖZET: Mesai saatleri dışında memuriyet mahalli dışındaki sağlık hizmeti sunucuları acil servisleri tarafından verilen hastalık raporunun geçerli olup olmadığı, hastalık izni içinde memuriyet mahalli dışından alınan raporların geçerli olup olmadığı hk. (10/01/2012-25118) Bakanlığınızda laborant olarak görev yapan …’ın 17/12/2011-18/12/2011 tarihleri arasındaki hafta sonu tatilini geçirmek üzere il dışına çıktığını, 19/12/2011 tarihinde saat 07:20’de Eskişehir Devlet Hastanesi Acil Servisine başvurarak 19/12/2011-21/12/2011 tarihleri arasında kullanılmak üzere 3 günlük rapor aldığını, bu raporu takiben 21/12/2011 tarihinde de Eskişehir İyiler Ana Sağlık Merkezindeki 26-14-042 nolu Aile Hekimi … tarafından ilgiliye 21/12/2011-30/12/2011 tarihleri arasında kullanılmak üzere 10 günlük rapor verildiğini belirterek, söz konusu raporların geçerli olup olmadığı ile ilgilinin 19/12/2011 tarihinde almış olduğu hastalık raporunun hastalık iznine çevrilip çevrilemeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği ilgi yazı incelenmiştir. Bilindiği üzere, 657 sayılı Kanunun 105 inci maddesinin altıncı fıkrasına istinaden hazırlanarak 22/8/2011 tarihli ve 2011/2226 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen ve 29/10/2011 tarihli ve 28099 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin altıncı fıkrasında; “Hastalık izni verilebilmesi için hastalık raporlarının, geçici görev ve kanunî izinlerin kullanılması durumu ile acil vakalar hariç, memuriyet mahallindeki veya hastanın sevkinin yapıldığı sağlık hizmeti sunucularından alınması zorunludur.” hükmü, söz konusu madeninin beşinci fıkrasında ise “ Bu Yönetmelik ile tespit edilen usûl ve esaslara uyulmaksızın alınan hastalık raporlarına dayanılarak hastalık izni verilemez. Hastalık raporlarının bu Yönetmelik ile tespit edilen usûl ve esaslara uygun olmaması hâlinde bu durum memura yazılı olarak bildirilir. Bu bildirim üzerine memur, bildirimin yapıldığı günü takip eden gün göreve gelmekle yükümlüdür. Bildirim yapıldığı hâlde görevlerine başlamayan memurlar izinsiz ve özürsüz olarak görevlerini terk etmiş sayılarak haklarında 657 sayılı Kanun ve özel kanunların ilgili hükümleri uyarınca işlem yapılır.” hükmü yer almaktadır. Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde, Devlet memurlarının mezkur Yönetmelikte belirtilen istisnalar saklı kalmak üzere mesai saatleri haricinde memuriyet mahalli dışında; – Resmi sağlık hizmeti sunucularından almış oldukları hastalık raporlarının ancak acil servisleri tarafından düzenlenebilecek olması sebebiyle söz konusu raporların hastalık iznine çevrilmesi gerektiği, – Özel sağlık hizmeti sunucularından almış oldukları hastalık raporlarının ise acil servislerce düzenlenmiş olması halinde hastalık iznine çevrilmesi gerektiği, acil servisler dışında düzenlenen hastalık raporlarının hastalık iznine çevrilemeyeceği, mütalaa edilmektedir. Diğer taraftan, mezkur Yönetmelikte belirtilen istisnalar saklı kalmak üzere mesai saatleri içinde memuriyet mahalli dışından alınan hastalık raporlarının hastalık iznine çevrilmesi mümkün bulunmamaktadır. Bu itibarla, – Bakanlığınız personelinin 19/12/2011 tarihinde saat 07:20’de Eskişehir Devlet Hastanesinin Acil Servisine başvurarak 19/12/2011-21/12/2011 tarihleri arasında kullanılmak üzere aldığı (3) günlük hastalık raporunun, mesai saatleri haricinde memuriyet mahalli dışındaki resmi sağlık hizmeti sunucu acil servisi tarafından verilmesi sebebiyle söz konusu raporun hastalık iznine çevrilmesi gerektiği, – mezkur Yönetmeliğin 7 nci maddesinin altıncı fıkrasına göre Devlet memurunun kanuni izinlerini(hastalık izni de dahil) kullanması sırasında memuriyet mahalli dışındaki sağlık hizmeti sunucularından aldığı hastalık raporlarının hastalık iznine çevrilmesi gerektiğinden, Eskişehir İyiler Ana Sağlık Merkezinde 26-14-042 nolu .. tarafından 21/12/2011 tarihinde ilgiliye verilen 10 günlük raporun hastalık iznine çevrilmesi gerektiği, mütalaa edilmektedir.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu