Haciz&MuhafazaSorumluluk&TazminatYargıtay Kararları

Alacaklı müşteki süresinde haciz istediği ve satış avansını da yatırdığı halde, talebinin haksız ve yersiz olarak ısrarla reddedildiği açıkça anlaşıldığından, şüpheliler (borçlu ve icra müdürü) hakkında görevi kötüye kullanma suçundan kamu davası açılması için yeterli şüphe bulunduğu-

Alacaklı müşteki süresinde haciz istediği ve satış avansını da yatırdığı halde, talebinin haksız ve yersiz olarak ısrarla reddedildiği açıkça anlaşıldığından, şüpheliler (borçlu ve icra müdürü) hakkında görevi kötüye kullanma suçundan kamu davası açılması için yeterli şüphe bulunduğu-

Alacaklı müşteki süresinde haciz istediği ve satış avansını da yatırdığı halde, talebinin haksız ve yersiz olarak ısrarla reddedildiği açıkça anlaşıldığından, şüpheliler hakkında kamu davası açılması için yeterli şüphe bulunduğu-

Görevi kötüye kullanma suçundan şüpheliler … ve … haklarında yapılan soruşturma evresi sonunda … Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen 16/06/2020 tarihli ve 2019/32802 soruşturma, 2020/7800 sayılı kovuşturmaya yer olmadığına dair karara karşı yapılan itirazın reddine ilişkin merci … 1. Sulh Ceza Hakimliğinin 07/09/2020 tarihli ve 2020/1948 Değişik iş sayılı Kararının;

Dosya kapsamına göre, müştekinin alacaklı taraf olduğu … 3. İcra Müdürlüğünün 2017/7640 esasına kayıtlı dosyasında, şüpheli borçlu …’a ait araçlar üzerine evvelce konulmuş hacizlerin adı geçenle birlikte hareket eden diğer şüpheli icra müdür yardımcısı tarafından, kasıtlı olarak ve hacizli malların kaçırılmasına neden olacak şekilde kaldırılması eylemi nedeniyle şikayette bulunması üzerine yapılan soruşturma sonunda, müştekinin taşınır satışına ilişkin avansı haczin kaldırıldığı tarihten sonra yatırdığı ve avans depo edilmeden satış yapılamayacağından bahisle şüphelilerin üzerine atılı suçun unsurlarının oluşmadığı cihetle kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmiş ise de;

Müşteki alacaklı tarafından şüpheli borçlu … aleyhine … 3. İcra Müdürlüğünün 2017/7640 esasına kayıtlı dosyası ile icra takibinde bulunulduğu, söz konusu dosya kapsamında adı geçene ait araçlara 13/10/2017 tarihinde haciz konulmasını müteakip, müşteki alacaklı tarafından süresi içinde 14/12/2017 tarihinde satış talebinde bulunulmasına karşın, İcra Müdür yardımcısı şüpheli tarafından satış avansının depo edilmediği gerekçesiyle borçlu diğer şüphelinin talebi üzerine araçlar üzerindeki hacizlerin 16/04/2018 tarihinde kaldırıldığı anlaşılmakla birlikte, söz konusu icra memuru işlemine karşı alacaklı müşteki tarafından şikayette bulunulması üzerine şikayetin kabulü ile memur işleminin iptaline dair … 2. İcra Hukuk Mahkemesinin 04/09/2018 tarihli ve 2018/149 esas, 2018/298 sayılı kararının verildiği, anılan kararın borçlu şüpheli tarafından istinaf edilmesi üzerine ise, “…icra müdürlüğünden hacizli malın satışının süresinde istenilmesi yeterli olup diğer satış şartlarının oluşup oluşmadığının irdelenmesi gerekmez…alacaklının hacizden itibaren süresinde ve müteaddit defalar satış talebinde bulunduğu, icra müdürlüğünce taleplerin farklı gerekçeler ile reddedildiği, icra müdürlüğünün satışın şartlarının oluşup oluşmadığını inceleyemeyeceği, dosyada talebin karşılanması için gerekli avansın da bulunduğu görülmekle hatalı olan müdürlük kararının kaldırılmasına dair ilk derece mahkemesi kararı isabetli olmakla…” denilmek suretiyle istinaf başvurusunun esastan reddine ilişkin … Bölge Adliye Mahkemesinin 11/04/2019 tarihli ve 2019/214 Esas, 2019/388 sayılı Kararının verildiği, bu halde alacaklı müştekinin süresinde haciz istediği ve satış avansını da yatırdığı halde talebinin haksız ve yersiz olarak ısrarla reddedildiği açıkça ortada olmakla kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın gerekçesinin yerinde olmadığı, mevcut delillerin kamu davasının açılmasını gerektirir nitelikte olduğu ve şüpheliler hakkında kamu davası açılması için yeterli şüphe bulunduğu, bu delillere ve suçun unsurlarına yönelik takdir ve değerlendirmenin mahkemesince yapılması gerektiği gözetilmeksizin, itirazın kabulü yerine yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ifadeli 06/05/2021 gün ve 94660652-105-54-7362-2021-Kyb sayılı Kanun yararına bozmaya atfen Yargıtay C.Başsavcılığından tebliğname ve Yargıtay 9. Ceza Dairesinin devir yazısı ile Daireye ihbar ve dava evrakı ile birlikte gönderilmekle gereği düşünüldü:

Dosya kapsamına nazaran kamu davası açmak için yeterli suç şüphesinin bulunduğu, şüphelilerin suç işleme kastlarının olup olmadığı ile delillerin takdir ve değerlendirilmesinin mahkemesince yapılması gerektiği, buna bağlı olarak kanun yararına bozma istemine dayanan ihbarname münderecatı yerinde görüldüğünden talebin kabulü ile … 1. Sulh Ceza Hakimliğince verilen 07/09/2020 tarihli ve 2020/1948 Değişik iş sayılı Kararın CMK’nin 309. maddesi uyarınca BOZULMASINA, bozma sebebine nazaran müteakip işlemlerin mercince yapılmasına, dosyanın mahalline gönderilmesi için Yargıtay C.Başsavcılığına TEVDİNE 23/12/2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

5. CD. 23.12.2021 T. E: 9913, K: 7154

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu