Disiplin İşlemleriSorumluluk&TazminatYol Tazminatları

Fiilen Hacze Çıkmayan İcra Dairesi Çalışanlarına Yol Tazminatının Ortak Paylaşımına İlişkin Ceza Mahkemesi Kararı

YARGITAY 5. CEZA DAİRESİ

Esas No   :   2012/5936
Karar No   :   2013/4700

FİİLEN HACZE ÇIKILMADIĞI HALDE YOL TAZMİNATI ALAN İCRA MÜDÜRLERİ VE YARDIMCILARI HAKKINDA DAVA
GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇUNDA KASTIN BULUNMADIĞI
SANIKLAR HAKKINDA İCRA HAKİMLİĞİNCE DİSİPLİN CEZASI VERİLMEDİĞİ
SANIKLARIN SUÇ İŞLEME KASTI BULUNMADIĞI
ANAYASA MAHKEMESİNİN 3717 SAYILI KANUNUN BAZI HÜKÜMLERİNİ İPTAL ETMESİ
YASAL BOŞLUK
YASA VE GENELGELERİN İÇERİĞİNİN GÖZETİLMESİ
KANUNDAKİ BOŞLUK
GENELGE VE TAMİMLERE UYULMASI ZORUNLULUĞU
DAVA : Mahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle dosya incelendi;

Müşteki D. E. vekilinin temyiz isteminin incelenmesinde;

Atılı suçtan doğrudan zarar görmeyen müşteki D. E.’in kamu davasına katılma talebinin reddine dair kararda bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, vekilinin temyiz isteminin CMUK’nın 317. maddesi uyarınca REDDİNE, karar verildikten sonra gereği düşünüldü:

KARAR : Sanık H. A. T. hakkındaki hükme yönelik temyiz itirazlarının incelenmesinde;

Hükümden sonra temyiz incelemesi sırasında, 07.04.2012 tarihinde sanığın öldüğü UYAP ortamından temin edilen nüfus kaydından anlaşıldığından, 5237 Sayılı TCK’nın 64 ve 5271 Sayılı CMK’nın 223/8. maddeleri uyarınca bir karar verilmesi lüzumu, bozmayı gerektirmiş katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 Sayılı Kanunun 8/1. maddesi de gözetilerek CMUK’nın 321. Maddesi uyarınca BOZULMASINA, ancak bu husus yeniden yargılamayı gerektirmediğinden aynı Kanunun 322, 5237 Sayılı TCK’nın 64/1 ve 5271 Sayılı CMK’nın 223/8. maddeleri uyarınca açılan kamu davasının sanığın ölümü sebebiyle DÜŞMESİNE,

Sanıklar M. E., H. S., D. K., B. P., H. K. ve İ. H. T. müdafiilerinin temyiz itirazları ile tüm sanıklar hakkındaki hükümlere yönelik katılan vekilinin temyiz itirazlarının incelenmesinde;

Sanıklar müdafiilerinin temyiz istemlerinin hükümlerin gerekçesine yönelik olduğu ve temyizde yararları bulunduğu kabul edilerek yapılan incelemede;

SONUÇ : Delilleri takdir ve gerekçesi gösterilmek suretiyle sanıklar hakkında verilen beraet hükümleri usul ve yasaya uygun olduğundan verinde görülmeyen sanıklar müdafiileri ile katılan vekilinin temyiz itirazlarının reddiyle hükümlerin ONANMASINA, 7.5.2013 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

YEREL MAHKEME İLAMI

T.C.

ANKARA

5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO: 2010/525

KARAR NO: 2011/428

GEREKÇELİ KARAR

Yukarıda açık kimliği yazılı sanıklar hakkında mahkememizde yapılan duruşma sonunda:

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

KARAR : İDDİA: Ankara C. Başsavcılığının 3.9.2010 tarih ve 2010/32461 esas sayılı iddianamesi ile; Ankara İcra Müdürlüklerinin 2010 yılı mutat denetimi sonunda, denetimi yapan Adalet Müfettişlerince, Başsavcılığımıza hitaben, müştereken yazılan 16.04.2010 tarih ve 04/16-01 Sayılı yazıda;

Ankara İcra Müdürlüklerinin denetimi sırasında; icra müdür ve müdür yardımcılarının büyük bölümünün fiilen haciz, satış, kıymet takdiri ve benzeri işlemler için daire dışına gitmedikleri halde, 3717 Sayılı Adli Personel ile Devlet Davalarını Takip Edenlere Yol Gideri ve Tazminat Verilmesi ile 492 Sayılı Harçlar Kanununun Bir Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanunun 2/5. maddesinde öngörülen aylık, en yüksek devlet memuru aylığını geçmeyecek şekilde, fiilen daire dışında işlem yapmış gibi kasadan çıkış yapmak suretiyle belirlenen oranda yol tazminatı aldıkları, bu durumun Ankara İcra Müdürlüklerinde yerleşmiş genel bir uygulama olduğu belirtilerek, ilgililer hakkında adli yönden gereğinin takdir ve ifası için suç ihbarında bulunulmuştur. Suç ihbar yazısı ile eki evrakın ibrazı üzerine Başsavcılığımızca başlatılan inceleme ve soruşturma sonunda; Ankara 21 ve 22. İcra Müdürlükleri olan Gayri Menkul ve İflas İcra Müdürlükleri hariç diğer İcra Müdürlüklerinin tamamında; 24.12.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5435 Sayılı Kanunun 48.maddesiyle değişik 3717 Sayılı Adli Personel İle Devlet Davalarını Takip Edenlere Yol Gideri ve Tazminat Verilmesi ile 492 Sayılı Harçlar Kanununun Bir Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkındaki Kanun’un 2. Maddesinde yer alan Tebliğden başka bir işlem yapmak için makamından uzaklaşma durumunda olan hakimler, savcılar, askeri mahkemelerdeki subay ile yardımcılarına, adli tabiplere, yazı işleri müdürlerine, zabıt katiplerine, mübaşirlere, hizmetlilere ve bu işlemlere katılan hazine avukatlarına, hazine avukatı olmayan il ve ilçelerde davaları takibe yetkili daire amirleri ve 3402 Sayılı Yasaya göre yetkili kılman kişiler ile muhakemat hizmetlerinde görev yapan memurlara yol giderlerinden başka aşağıdaki miktarda yol tazminatı verilir. Birinci fıkrada sayılanlardan adli yargı hakim ve savcıları ile adli yargıda görevli yazı işleri müdürü, zabıt katibi, mübaşir, icra müdürü, icra müdür yardımcısı ile diğer personele tahakkuku müteakip yol tazminatının ½’si ödenir. Ancak, bu ödemelerin aylık toplamı en yüksek Devlet memuru aylığını ( ek gösterge dahil ) geçemez. Geçen miktar ve yol tazminatının diğer yansı o yerdeki bir bankada açılan hesaba yatırılır… Amir hükmü ile, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü’nün aynı husustaki; … Bilindiği gibi, 3717 Sayılı Adli Personel İle Devlet Davalarını Takip Edenlere Yol Gideri Ve Tazminat Verilmesi İle 492 Sayılı Harçlar Kanununun Bir Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanunun 2. maddesinin 1. fıkrasında, ‘Tebliğden başka bir işlem yapmak için makamından uzaklaşma durumunda olan hakimler, savcılar, askeri mahkemelerdeki subay üyeler ve icra müdürleri ile yardımcılarına, adli tabiplere, yazı işleri müdürlerine, zabıt katiplerine, mübaşirlere, hizmetlilere ve bu işlemlere katılan hazine avukatlarına, hazine avukatı olmayan il ve ilçelerde davaları takibe yetkili daire amirleri ve 3402 Sayılı Yasaya göre yetkili kılınan kişiler ile muhakemat hizmetlerinde görev yapan memurlara yol giderlerinden başka aşağıdaki miktarda yol tazminatı verilir. denilmek suretiyle kimlerin yol tazminatından faydalanacağı belirtilmektedir. Sözü edilen düzenlemeden yol tazminatının tebliğden başka bir işlem yapmak amacıyla daire dışına çıkan ve söz konusu işlemi yapan ( Keşif, haciz, kıymet takdiri vs. ) görevli adına tahakkuk ettirileceği anlaşılmaktadır. 3717 Sayılı Yasada 5435 Sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 48. maddesiyle yapılan değişiklikle yol tazminatlarına miktar olarak aylık ve yıllık sınırlamalar getirilmiş olup, söz konusu tazminatın daire dışındaki işlemi yapan görevliye ödeneceğine dair düzenlemede ise herhangi bir değişiklik olmamıştır.

Bu itibarla, özellikle icra dairelerinde icra işlemlerinin aksamadan devam edebilmesi ve tüm personelin yol tazminatından faydalanabilmesinin sağlanması amacıyla daire içinde ve daire dışında yapılan işlerin hakkaniyete uygun bir şekilde dönüşümlü olarak görevlilere paylaştırılması suretiyle sorunun çözümlenebileceği düşünülmektedir…. Şeklindeki 24.5.2006 tarih ve 11731 Sayılı görüş yazıları, hilafına uygulama yapıldığı, bu cümleden olarak;

Şüpheli A. A.’ın; halen Ankara 1. İcra Müdürü olarak görev yaptığı, bu görevine 2005 yılı Ağustos ayında başladığı, şüpheli E. B.’ın; halen Ankara 1. İcra Müdür Yardımcısı olarak görev yaptığı, bu görevine 2008 yılı Ağustos ayı içerisinde başladığı, daha önce Çanakkale Eceabat İcra Müdürlüğü görevinde bulunduğu, şüpheli K. E.’in; halen Ankara 1. İcra Müdür Yardımcısı olarak görev yaptığı, bu görevine 2001 yılı Eylül ayı içerisinde başladığı, şüpheli T. K.’ın; halen Ankara 2. İcra Müdürü olarak görev yaptığı, bu görevine 2004 yılında başladığı, şüpheli A. C.’ın; halen Ankara 2. İcra Müdür Yardımcısı olarak görev yaptığı, bu görevine 2003 yılı Nisan ayı içerisinde başladığı, şüpheli H. G.’in; halen Ankara 2. İcra Müdür Yardımcısı olarak görev yaptığı, bu görevine 2009 yılı Temmuz ayı içerisinde başladığı, daha önce Sincan İcra Müdür Yardımcılığı görevinde bulunduğu, şüpheli İ. Ö.’ün; halen Ankara 3. İcra Müdürü olarak görev yaptığı, bu görevine 1974 yılında başladığı, şüpheli Y. S.’nin; halen Ankara 3. İcra Müdür Yardımcısı olarak görev yaptığı, bu görevine 2002 yılında başladığı, şüpheli H. U.’ın; halen Ankara 3. İcra Müdür Yardımcısı olarak görev yaptığı, bu görevine 2000 yılında başladığı, şüpheli N. K.’nun; Ankara 4. İcra Müdürü olarak görev yaparken 31.8.2006 tarihinde emekli olduğu, bu görevine 1.6.2004 tarikinde başladığı, şüpheli N. P.’ın; halen Ankara 4. İcra Müdürü olarak görev yaptığı, bu görevine 1.1.2007 tarihinde başladığı, daha önce 2003-2007 yılları arasında Ankara 10. İcra Müdür Yardımcılığı görevinde bulunduğu, şüpheli A. K.’ın; halen Ankara 4 İcra Müdür Yardımcısı olarak görev yaptığı, bu görevine 2006 yılının Nisan ayı içerisinde başladığı, daha önce de Ankara 8. İcra Müdür Yardımcılığı görevinde bulunduğu, şüpheli A. İ.’nin; halen Ankara 4. İcra Müdür Yardımcısı olarak görev yaptığı, bu görevine 2009 yılı Şubat ayı içerisinde başladığı, şüpheli Z. A.’ın; Ankara 4. İcra Müdür Yardımcısı olarak görev yaparken 15.5.2006 tarihinde emekli olduğu, şüpheli A. B.’nin; Ankara 5. İcra Müdürü olarak görev yaparken 17.7.2008 tarihinde emekli olduğu, bu görevine 2006 yılından önce başladığı, şüpheli H. Y.’ın; halen Ankara 5. İcra Müdürü olarak görev yaptığı bu görevine 23.7.2008 tarihinde başladığı, daha önce Ankara 1. İcra Müdür Yardımcılığı görevinde bulunduğu, şüpheli S. G.’in; halen Ankara 5. İcra Müdür Yardımcısı olarak görev yaptığı, bu görevine 2009 yılı Temmuz ayı içerisinde başladığı, şüpheli F. T.’ın; halen Ankara 5 İcra Müdür Yardımcısı olarak görev yaptığı, bu görevine 2007 yılı içerisinde başladığı, daha önce Ankara 26. İcra Müdür Yardımcılığı görevinde bulunduğu, şüpheli İ. M.’ın; halen Ankara 5. İcra Müdür Yardımcısı olarak görev yaptığı, bu görevine 2007 yılında başladığı, şüpheli K. K.’ın; Ankara 5. İcra Müdür Yardımcısı olarak görev yaparken 19.6.2006 tarihinde emekli olduğu, bu görevine 11.5.2006 tarihinde başladığı, daha önce Ankara 28. İcra Müdür Yardımcısı olarak görev yaptığı, şüpheli M. B.’nın; halen Ankara 6. İcra Müdürü olarak görev yaptığı, bu görevine 1996 yılında başladığı, şüpheli H. C.’ın; halen Ankara 6 İcra Müdür Yardımcısı olarak görev yaptığı, .bu görevine 2007 yılı Ağustos ayı içerisinde başladığı, daha önce Kızılcahamam İcra Müdürlüğü görevinde bulunduğu, şüpheli S. C.’in; halen Ankara 6. İcra Müdür Yardımcısı olarak görev yaptığı, bu görevine 2009 yılında başladığı, daha önce Çankırı İcra Müdür Yardımcılığı görevinde bulunduğu, şüpheli Ş. Y.’nun; halen Ankara 7. İcra Müdürü olarak görev yaptığı, bu görevine 1.8.2006 tarihinde başladığı, daha önce Ankara 6. İcra Müdür Yardımcılığı görevinde bulunduğu, şüpheli Z. Ş.’nin; halen Ankara 7 İcra Müdür Yardımcısı olarak görev yaptığı, bu görevine 2005 yılı Aralık ayı içerisinde başladığı, şüpheli D. G.’un; halen Ankara 7. İcra Müdür Yardımcısı olarak görev yaptığı, bu görevine 31.5.2010 talihinde başladığı, daha önce Ankara 10 ve 23. İcra Müdür Yardımcılıkları görevinde bulunduğu, şüpheli L. T.’nun; halen Ankara 8. İcra Müdürü olarak görev yaptığı, bu görevine 22.6.1998 tarihinde başladığı, şüpheli Z. K.’ün; halen Ankara 8 İcra Müdür Yardımcısı olarak görev yaptığı, daha önce 10, 11 ve 24. İcra Müdürlüklerinde Müdür Yardımcısı olarak görevde bulunduğu, 22.2.2010 tarihinden beri geçici görevlendirme ile Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünde görev yaptığı, şüpheli C. C.’ın; halen Ankara 8 İcra Müdür Yardımcısı olarak görev yaptığı, bu görevine 29.8.2006 tarihinde başladığı, daha önce Ankara 6. İcra Müdür Yardımcılığı görevinde bulunduğu, şüpheli A. H. A.’ın; halen Ankara 8 İcra Müdür Yardımcısı olarak görev yaptığı, bu görevine 15.1.2010 tarihinde başladığı, daha önce Ankara 2. İcra Müdür Yardımcılığı görevinde bulunduğu, şüpheli H. A. T.’in; Ankara 8 İcra Müdür Yardımcısı olarak görev yaparken 1.6.2009 tarihinde emekli olduğu, bu görevine 2001 yılında başladığı, şüpheli A. Y.’ın; halen Ankara 9. İcra Müdürü olarak görev yaptığı, bu görevine 2006 yılından önce başladığı, şüpheli N. Ç. G.’in; halen Ankara 9. İcra Müdür Yardımcısı olarak görev yaptığı, bu görevine 15.1.2009 tarihinde başladığı, daha önce Ankara 19. İcra Müdür Yardımcılığı görevinde bulunduğu, bu görevine de 2007 yılında başladığı, şüpheli B. Y.’ın; halen Ankara 9 İcra Müdür Yardımcısı olarak görev yaptığı, bu görevine 2009 yılı Eylül ayı içerisinde başladığı, daha önce İcra Müdür Yardımcılığı görevinde bulunduğu, şüpheli M. E.’in; Ankara 10. İcra Müdürü olarak görev yaparken 30.6.2009 tarihinde emekli olduğu, bu görevine 2006 yılından önce başladığı, şüpheli S. Ö.’ın; halen Ankara 10. İcra Müdürü olarak görev yaptığı, bu görevine 2008 yılı Ekim aynıda başladığı, daha önce Bursa 10 İcra Müdürlüğü görevinde bulunduğu, şüpheli C. Ş.’nın; halen Ankara 10 İcra Müdür Yardımcısı olarak görev yaptığı, bu görevine 31.5.2010 tarihinde başladığı, daha önce Ankara 7. İcra Müdür Yardımcısı olarak görev yaptığı, şüpheli E. G.’nin; halen Ankara 10 İcra Müdür Yardımcısı olarak görev yaptığı, bu görevine 31.5.2010 talihinde başladığı, daha önce Ankara 31. İcra Müdür Yardımcılığı görevinde bulunduğu, şüpheli N. T.’ın; halen Ankara 11. İcra Müdürü olarak görev yaptığı, bu görevine 3.8.2006 tarihinde başladığı, şüpheli B. Ö.’un; halen Ankara 11. İcra Müdür Yardımcısı olarak görev yaptığı, bu^görevine 2007 yılı Eylül aynıda başladığı, daha önce Aksaray Ortaköy İcra Müdürlüğü görevinde bulunduğu, şüpheli B. K.’ın; halen Ankara 11 icra Müdür Yardımcısı olarak görev yaptığı, bu görevine 2007 yıkıda başladığı, daha önce Ankara 10. İcra Müdür Yardımcılığı görevinde bulunduğu, şüpheli M. Z. A.’ın; halen Ankara 12. İcra Müdürü olarak görev yaptığı, bu görevine 2000 yılında başladığı, şüpheli K. A.’in; halen Ankara 12 İcra Müdür Yardımcısı olarak görev yaptığı, bu görevine 13.7.2007 tarihinde başladığı, daha önce Karamürsel İcra Müdür Yardımcılığı görevinde bulunduğu, şüpheli E. Ç.’in; halen Ankara 12 İcra Müdür Yardımcısı olarak görev yaptığı, bu görevine 2006 tarihinde başladığı, daha önce Bala İcra Müdürlüğü görevinde bulunduğu, şüpheli M. K.’ın; halen Ankara 13.İcra Müdürü olarak görev yaptığı, bu görevine 12.8.2005 tarihinde başladığı, şüpheli T. D.’in; Ankara 13 İcra Müdür Yardımcısı olarak görev yaparken 24.03. 2006 tarihinde emekli olduğu, bu görevine 2003 yılı içerisinde başladığı, şüpheli M. K.’ün; Ankara 13 İcra Müdür Yardımcısı olarak görev yaparken 15.1.2009 tarihinde emekli olduğu, bu görevine 2005 yılı içerisinde başladığı, şüpheli D. Y.’ın; halen Ankara 13 İcra Müdür Yardımcısı olarak görev yaptığı, bu görevine 2005 tarihinde başladığı, şüpheli Y. K.’nın; halen Ankara 13. İcra Müdür Yardımcısı olarak görev yaptığı bu görevine 2009 yılında başladığı, daha önce Ankara 9. İcra Müdür Yardımcılığı görevinde bulunduğu, şüpheli A. K.’nun; halen Ankara 14. İcra Müdürü olarak görev yaptığı, bu görevine 2003 yılında başladığı, şüpheli M. E.’in; halen Ankara 14. İcra Müdür Yardımcısı olarak görev yaptığı, bu görevine 2008 yılında başladığı, daha önce Çubuk İcra Müdür Yardımcılığı görevinde bulunduğu, şüpheli Z. T. İ.’in; halen Ankara 14 İcra Müdür Yardımcısı olarak görev yaptığı bu görevine 2003 tarihinde başladığı, şüpheli K. Ş.’ın; halen Ankara 15. İcra Müdürü olarak görev yaptığı, bu görevine 2003 yıkıda başladığı, şüpheli Y. S.’ın; halen Ankara 15 İcra Müdür Yardımcısı olarak görev yaptığı, bu görevine 2001 tarihinde başladığı, şüpheli Z. K.’ın; halen Ankara 15 İcra Müdür Yardımcısı olarak görev yaptığı, bu görevine 6.8.2007 tarihinde başladığı, daha önce Kazan Müdür Yardımcılığı görevinde bulunduğu, şüpheli Ç. Ö.’ın; halen Ankara 16. İcra Müdürü olarak görev yaptığı bu görevine 2000 yılında başladığı, şüpheli: Ş. Ş.’in; halen Ankara 16 İcra Müdür Yardımcısı olarak görev yaptığı, bu görevine 2000 tarihinde başladığı, şüpheli M. A.’un; halen Ankara 16 İcra Müdür Yardımcısı olarak görev yaptığı, bu görevine 9.9.2009 tarihinde başladığı, daha önce Ankara Keçiören Belediyesi’nde çalıştığı, şüpheli M. Z.’un; halen Ankara 17 İcra Müdürü olarak görev yaptığı, bu görevine 2003 yılında başladığı, şüpheli B. G.’nin; halen Ankara 17 İcra Müdür Yardımcısı olarak görev yaptığı, bu görevine 2006 yılında başladığı, şüpheli R. A.’ın; halen Ankara 17 İcra Müdür Yardımcısı olarak görev yaptığı, bu görevine 1998 yılında başladığı, şüpheli G. Ş.’in; halen Ankara 18 İcra Müdürü olarak görev yaptığı, bu görevine 2005 yılında başladığı, şüpheli R. N.’ın; halen Ankara 18 İcra Müdür Yardımcısı olarak görev yaptığı, bu görevine 2008 yılının Nisan ayında başladığı, daha önce Ankara 30 İcra Müdür Yardımcılığı görevinde bulunduğu, şüpheli E. T.’ın; halen Ankara 18 İcra Müdür Yardımcısı olarak görev yaptığı, bu görevine 1998 yılında başladığı, şüpheli Ü. Y.’nın; Ankara 19.İcra Müdürü olarak görev yaparken 26.10.2009 tarihinde emekli olduğu, bu görevine 1994 yılında başladığı, şüpheli M. G.’nün; halen Ankara 19 İcra Müdürü olarak görev yaptığı, bu görevine 28.12.2009 tarihinde başladığı, daha önce Sincan İcra Müdürlüğü görevinde bulunduğu, şüpheli M. G.’in; halen Ankara 19 İcra Müdür Yardımcısı olarak görev yaptığı, bu görevine 2003 talihinde başladığı, şüpheli N. D.’ın; halen Ankara 19 İcra Müdür Yardımcısı olarak görev yaptığı, bu görevine 16.2.2009 talihinde başladığı, daha önce Ankara 22. İcra Müdür Yardımcılığı görevinde bulunduğu, şüpheli F. Ç.’in; halen Ankara 20 İcra Müdürü olarak görev yaptığı, bu görevine 1996 yılında başladığı, şüpheli T. T.’in; halen Ankara 20 İcra Müdür Yardımcısı olarak görev yaptığı, bu görevine 9.8.2004 tarihinde başladığı, şüpheli A. İ.’nin; halen Ankara 20 İcra Müdür Yardımcısı olarak görev yaptığı, bu görevine 21.11.2007 tarihinde başladığı, daha önce Polatlı İcra Müdür Yardımcılığı görevinde bulunduğu, şüpheli R. A.’nun; halen Ankara 21. İcra Müdür Yardımcısı olarak görev yaptığı, bu görevine 2009 yılı Eylül ayında başladığı, daha önce Ankara 26. İcra Müdür Yardımcısı görevinde bulunduğu, o görevine 2005 yılında başladığı, şüpheli M. S. Ş.’in; halen Ankara 23 İcra Müdürü olarak görev yaptığı, bu görevine 2003 yılında başladığı, şüpheli F. E.’ın; halen Ankara 23 İcra Müdür Yardımcısı olarak görev yaptığı, bu görevine 2008 yılı Ocak ayında başladığı, daha önce Ankara 10. İcra Müdür Yardımcılığı görevinde bulunduğu, şüpheli N. K.’nın; halen Ankara 23 İcra Müdür Yardımcısı olarak görev yaptığı, bu görevine 2003 tarihinde başladığı, şüpheli İ. K.’nun; halen Ankara 24. İcra Müdürü olarak görev yaptığı, bu görevine 2005 yılında başladığı, şüpheli M. Ö.’in; halen Ankara 24 İcra Müdür Yardımcısı olarak görev yaptığı, bu görevine 2006 yılında başladığı, şüpheli R. Ş.’in; halen Ankara 24 İcra Müdür Yardımcısı olarak görev yaptığı, bu görevine 2007 tarihinde başladığı, daha önce Mahmudiye İcra Müdürlüğü görevinde bulunduğu, şüpheli H. K.’nun; halen Ankara 25 İcra Müdürü olarak görev yaptığı, bu görevine 1998 yılında başladığı, şüpheli H. K.’ın; halen Ankara 25 İcra Müdür Yardımcısı olarak görev yaptığı, bu görevine 1997 yılında başladığı, şüpheli İ. H. T.’nun; halen Ankara 25 İcra Müdür Yardımcısı olarak görev yaptığı, bu görevine 2004 tarihinde başladığı, şüpheli Ş. Y.’un; Ankara 25. İcra Müdürü olarak görev yaparken 20.9.2007 tarihinde emekli olduğu, bu görevine 2006 yılından önce başladığı, şüpheli O. D.’nin; halen Ankara 26. İcra Müdürü olarak görev yaptığı, bu görevine 25.12.2007 tarihinde başladığı, daha önce Elmadağ İcra Müdürlüğü görevinde bulunduğu, şüpheli H. K.’in; halen Ankara 26. İcra Müdür Yardımcısı olarak görev yaptığı, bu görevine 18.1.2010 tarihinde başladığı, daha önce Ankara 15. İcra Müdür Yardımcılığı görevinde bulunduğu, şüpheli H. T.’un; halen Ankara 26 İcra Müdür Yardımcısı olarak görev yaptığı, bu görevine 2007 yılı Şubat ayında başladığı, daha önce Ankara 11. İcra Müdür Yardımcılığı görevinde bulunduğu, şüpheli B. Ö.’ün; halen Ankara 27 İcra Müdürü olarak görev yaptığı, bu görevine 1997 yılında başladığı, şüpheli E. A.’ın; halen Ankara 27 İcra Müdür Yardımcısı olarak görev yaptığı, bu görevine 2007 yılı Nisan ayında başladığı, daha önce Ankara 31. İcra Müdür Yardımcılığı görevinde bulunduğu, o görevine de 2006 yılı Ağustos ayında başladığı, şüpheli M. E.’in; halen Ankara 27 İcra Müdür Yardımcısı olarak görev yaptığı, bu görevine 2.9.2004 tarihinde başladığı, şüpheli İ. T.’nın; Ankara 28 İcra Müdürü olarak görev yaparken 16.2.2007 tarihinde emekli olduğu, bu görevine 2006 yılından önce başladığı, şüpheli H. İ.’nün; halen Ankara 28. İcra Müdürü olarak görev yaptığı, bu görevine 2009 yılı Ocak ayında başladığı, daha önce Ankara 22 İcra Müdür Yardımcılığı görevinde bulunduğu, şüpheli N. Y.’nin; halen Ankara 28. İcra Müdür Yardımcısı olarak görev yaptığı, bu görevine 19.1.2010 tarihinde başladığı daha önce Ankara 26 ve 28. İcra Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulunduğu, şüpheli M. N.’ın; halen Ankara 28. İcra Müdür Yardımcısı olarak görev yaptığı, bu görevine 28.4.2008 tarihinde başladığı, daha önce Ankara 32. İcra Müdür Yardımcılığı görevinde bulunduğu, şüpheli B. G.’in; halen Ankara 29. İcra Müdürü olarak görev yaptığı, bu görevine 1993 yılında başladığı, şüpheli Ş. B.’ın; halen Ankara 29 İcra Müdür Yardımcısı olarak görev yaptığı, bu görevine 2005 talihinde başladığı, şüpheli N. B.’un; halen Ankara 29 İcra Müdür Yardımcısı olarak görev yaptığı, bu görevine 28.1.2008 talihinde başladığı, daha önce Ankara 28. İcra Müdür Yardımcılığı görevinde bulunduğu, şüpheli Z. K.’nın; halen Ankara 30 İcra Müdürü olarak görev yaptığı, bu görevine 2005 yılında başladığı, şüpheli H. S.’in; halen Ankara 30 İcra Müdür Yardımcısı olarak görev yaptığı, bu görevine 2005 tarihinde başladığı, şüpheli D. K.’ın; halen Ankara 30. İcra Müdür Yardımcısı olarak görev yaptığı, bu görevine 2.3.2010 tarihinde başladığı, daha önce Ankara 31. İcra Müdür Yardımcılığı görevinde bulunduğu, şüpheli B. P.’ün; Ankara 30. İcra Müdür Yardımcısı olarak görev yaparken 24.2.2010 tarihinde meslekten ihraç edildiği, şüpheli C. T. I.’ın; Ankara 31 İcra Müdürü olarak görev yaparken 2006 yılı Kasım ayı içerisinde emekli olduğu, bu yerdeki görevine 2003 yılında başladığı, şüpheli Z. Y.’in; Ankara 31 İcra Müdürü olarak görev yaparken 24.12.2007 tarihinde emekli olduğu, bu yerdeki görevine 2007 yılı Haziran ayı içinde başladığı, daha önce de Ankara 21 İcra Müdürlüğü görevinde bulunduğu, şüpheli B. A.’in; halen Ankara 31 İcra Müdürü olarak görev yaptığı, bu görevine 18.7.2008 yılında başladığı, daha önce Ankara 9. İcra Müdür Yardımcılığı görevinde bulunduğu, şüpheli H. H. Ç.’in; halen Ankara 31 İcra Müdür Yardımcısı olarak görev yaptığı, bu görevine 1.9.2008 tarihinde başladığı, daha önce Nevşehir 2. İcra Müdür Yardımcılığı görevinde bulunduğu, şüpheli A. K. T.’ın; halen Ankara 31. İcra Müdür Yardımcısı olarak görev yaptığı, bu görevine 2003 tarihinde başladığı, şüpheli Ö. K.’nin; halen Ankara 31. İcra Müdür Yardımcısı olarak görev yaptığı, bu görevine 1.6.2010 talihinde başladığı, daha önce Ankara 10. İcra Müdürlüğü görevinde bulunduğu, şüpheli H. Y.’ın; Ankara 32 İcra Müdürü olarak görev yaparken 18.1.2007 tarihinde emekli olduğu, bu görevine 2001 yıkıda başladığı, şüpheli Ö. B.’nun; halen Ankara 32 İcra Müdürü olarak görev yaptığı, bu görevine 2007 yıkıda başladığı, daha önce Ankara 7 İcra Müdür Yardımcılığı görevinde bulunduğu, şüpheli A. K.’nun; halen Ankara 32. İcra Müdür Yardımcısı olarak görev yaptığı, bu görevine 01.03. 2010 talihinde başladığı, daha önce Ankara 22. İcra Müdür Yardımcılığı görevin

ev yaparken 21,07.2008 tarihinde emekli olduğu, bu görevine 2004 yılında başladığı,

İş bölümü gereğince ve yapılan görevlendirme uyarıca, takip hukukuna yönelik eylem ve işlemlerini daha çok daire içerisinde yürüttükleri, sadece teslim ve satış gibi sınırlı sayıdaki işlemleri yapmak üzere daire dışına çıktıkları, özellikle resmi izinli oldukları dönemlerde dış göreve hiç çıkmadıkları veya çok az sayıda çıktıkları ve azami haddi dolduramadıkları halde, İcra Müdür ve Müdür Yardımcılarının 24.12.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5435 Sayılı Kanun ile değişik 3717 Sayılı Adli Personel İle Devlet Davalarını Takip Edenlere Yol Gideri ve Tazminat Verilmesi ile 492 Sayılı Harçlar Kanununun Bir Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkındaki Kanun’un 2. Maddesi amir hükmüne açıkça aykırı hareket edilerek düzenlenen, dağıtım listesi ve reddiyat makbuzuna istinaden azami had üzerinden memur yol tazminatı aldıkları, bu suretle, görevlerinin gereklerine aykırı hareket ederek haksız kazanç sağladıkları, eylemlerinin; İcra Müdürlerinin mevzuata aykırılık teşkil eden eylem ve işlemlerine iştirak niteliğinde olduğu, bu suçu, bir suç işleme kararının icrası kapsamında, değişik zamanlarda aynı kişiye karşı birden fazla işledikleri evrak kapsamından anlaşılmış olmakla; şüphelilerin yargılamasının yapılarak görevi kötüye kullanmak suçundan eylemlerine uyan TCK.nun 5237 Sayılı TCK.nun 257/1, 43 ve 53.maddeleri gereğince ayrı ayrı cezalandırılmalarına karar verilmesi istemi ile mahkememize kamu davası açılmıştır.

Sanıklar ( 1 ) A. A., ( 2 ) K. E., ( 3 ) T. K., ( 4 ) A. C., ( 5 ) H. G., ( 6 ) İ. Ö., ( 7 ) H. U., ( 8 ) Y. S., ( 9 ) N. P., ( 10 ) A. K., ( il ) A. İ., ( 12 ) N. K., ( 13 ) A. B., ( 14 ) F. T., ( 15 ) H. Y., ( 16 ) S. G., ( 17 ) M. B., ( 18 ) H. C., ( 19 ) S. C., ( 20 ) Ş. Y., ( 21 ) D. G., ( 22 ) Z. Ş., ( 23 ) L. T., ( 24 ) A. H. A., ( 25 ) C. C., ( 26 ) A. Y., ( 27 ) N. Ç. G., ( 28 ) B. Y., ( 29 ) S. Ö., ( 30 ) C. Ş., ( 31 ) E. G., ( 32 ) N. T., ( 33 ) B. K., ( 34 ) B. Ö., ( 35 ) M. Z. A., ( 36 ) K. A., ( 37 ) E. Ç., ( 38 ) M. K., ( 39 ) Y. K., ( 40 ) T. D., ( 41 ) A. K., ( 42 ) M. E., ( 43 ) Z. T. İ., ( 44 ) K. Ş., ( 45 ) Y. S., ( 46 ) Z. K., ( 47 ) Ç. Ö., ( 48 ) Ş. Ş., ( 49 ) M. A., ( 50 ) M. Z., ( 51 ) B. G., ( 52 ) R. A., ( 53 ) E. T., ( 54 ) G. Ş., ( 55 ) R. N., ( 56 ) M. G., ( 5′ ) N. D., ( 58 ) M. G., ( 59 ) Ü. Y., ( 60 ) F. C., ( 61 ) A. İ., ( 62 ) T. T., ( 63 ) İ. M., ( 64 ) M. S. Ş., ( 65 ) N. K., ( 66 ) F. E., ( 67 ) İ. K., ( 68 ) M. Ö., ( 69 ) R. Ş. Y., ( 70 ) H. K., ( 71 ) H. K., ( 72 ) İ. H. T., ( 73 ) O. D., ( 74 ) H. T., ( 75 ) H. K., ( 76 ) Ş. Y., ( 77 ) B. Ö., ( 78 ) M. E., ( 79 ) E. A., ( 80 ) H. İ., ( 81 ) M. N., ( 82 ) N. Y. ( 83 ) B. G., ( 84 ) Ş. B., ( 85 ) N. B., ( 86 ) Z. K., ( 87 ) D. K., ( 88 ) H. S., ( 89 ) B. A., ( 90 ) H. H. Ç., ( 91 ) Ö. K., ( 92 ) Z. Y., ( 93 ) Ö. B., ( 94 ) N. P., ( 95 ) A. K., ( 96 ) H. Y., ( 97 ) F. P. ve ( 98 ) Z. K.’ün 3.12.2010 tarihinde mahkememiz duruşmasında alınan ortak savunmalarında; suçlamayı kabul etmediklerini, suçsuz olduklarını, beraatlerini talep ettiklerini bildirdikleri görülmüştür.

Sanık ( 99 ) D. Y.’ın talimat sonucu Ardahan Asliye Ceza Mahkemesince 13.1.2011 tarihinde alınan savunmasında özetle; suçlamayı kabul etmediğini, suçsuz olduğunu, beraatını talep ettiğini bildirdiği görülmüştür.

Sanık ( 100 ) M. E.’in talimat sonucu İzmir 11. Asliye Ceza Mahkemesince 18.2.2011 tarihinde alınan savunmasında özetle; 2005-2008 yılları arasında Ankara 10. İcra Müdürlüğünde icra müdürü olarak görev yaptığını, 2008 yılında emekli olduğunu, suçlamayı kabul etmediğini, suçsuz olduğunu, beraatını talep ettiğini bildirdiği görülmüştür.

Sanıklar ( 101 ) E. B., ( 102 ) Z. A., ( 103 ) R. A., ( 104 ) İ. T., ( 105 ) M. K., ( 106 ) C. T. I. ve d 07 ) Z. A. B.’in 25.2.2011 talihinde mahkememiz duruşmasında alınan ortak savunmalarında; suçlamayı kabul etmediklerini, suçsuz olduklarını, beraatlerini talep ettiklerini bildirdikleri görülmüştür.

Sanık ( 108 ) K. K.’ın talimat sonucu Bakırköy 20. Asliye Ceza Mahkemesince alınan 27.5.2011 tarihinde alınan savunmasında özetle; Ankara 28 ve 5 İcra Müdürlüklerinde görev yaptığını, 28 İcra müdürlüğünde ayda en az 30-40 dosya ile hacze gittiğini, bu sebeple yolluk aldığını, 5 İcra müdürlüğünde ise, raporlu olduğu sürelerde hiç hacze çıkmadığını ve haciz yolluğu da almadığını, rapor bitiminde de emekliye ayrıldığını, suçsuz olduğunu, beraatını talep ettiğini bildirdiği görülmüştür.

Sanık ( 109 ) A. K. T.’ın talimat sonucu Bursa 5. Asliye Ceza Mahkemesince alınan 30.5.2011 tarihli savunmasında özetle; suç tarihinde Ankara 31. İcra Müdürlüğünde müdür yardımcısı olarak görev yaptığını, her türlü satış ve hacizlerin tarafından yapıldığını, usulsüz bir şekilde hacze gitmeden para almadığını, suçlamayı kabul etmediğini, beraatını talep ettiğini bildirdiği görülmüştür.

Sanıklar ( 110 ) B. P. ve ( 111 ) H. A. T.’in 31.5.2011 tarihinde mahkememiz duruşmasında alınan ortak savunmalarında; suçlamayı kabul etmediklerini, suçsuz olduklarını, beraatlerini talep ettiklerini bildirdikleri görülmüştür.

Müşteki D. E. vekili duruşmada; müvekkilim suç tarihine dair dönemde Ankara 18. İcra Müdürlüğünde zabıt katibi olarak çalışmıştır. Bu dönemde olan olaylardan dolayı ekonomik zararı olmuştur, ayrıca maddi kaybından dolayı manevi zararı da vardır, bu sebeple müdahale talebinde bulunuyorum, bu sebeple müdahilliğimize de karar verilsin şeklinde müvekkili adına beyanda bulunmuş ise de, iddianamede anlatılan eylemin oluş şekline göre zarar görme ihtimali bulunmadığı değerlendirildiğinden katılma isteminin esas hükümle birlikte yasa yolu açık olmak üzere reddine karar verilmiştir.

Yargılama sırasında müşteki kurum Adalet Bakanlığı vekili, görevi kötüye kullanma suçunu işleyen ve kurumu zarara uğratan sanıklardan şikayetçi olduğunu, davaya katılmak istediğini mahkememize bildirmiş ve mahkememizce müşteki kurum olan Adalet Bakanlığının davaya katılmasına karar verilmiştir.

İncelenen dosya kapsamında; her ne kadar sanıklar hakkında görevi kötüye kullanmak suçundan cezalandırılmaları istemi ile kamu davası açılmış ve buna dayanak olarak da; Adalet Başmüfettişliğinin 16.4.2010 tarih ve 04/16-01 Sayılı suç ihbar yazılan, Ankara İcra Müdürlüklerince tanzim olunan Memur Yolluğu Dağıtım Listeleri, Reddiyat Makbuzları, Kadro Cetvelleri, İş Bölüm Çizelgeleri, Görev Yazıları, Nüfus ve Adli Sicil Kayıtları, Şüphelilerin Dolaylı İkrarı ve sair deliller gösterilmiş ise de, Türkiye’nin çoğu Başsavcılıklarında yapılan soruşturmalara neden olan bu soruşturmalar neticesinde; her C. Başsavcılığının farklı kararlar verdiği, dosya kapsamındaki örneklerde olduğu gibi, genelde C. Başsavcılıklarınca daha yargılama aşamasına gelmeden görevi kötüye kullanma suçundan takipsizlik ( kovuşturmaya yer olmadığına dair karar ) kararları verildiği, konuya hukuki çerçeveden bakıldığında, öz itibari ile hacze giden veya gitmeyen ayrımı yapılmaksızın tahakkuk eden yol tazminatının 1/2’sinin fona yatırıldıktan sonra kalan 1/2’sinin belirlenen aylık miktarı geçemeyecek şekilde personele ödeme yapılması, bazı personellerin daha fazla tazminat alması hususu olduğu görülmektedir. Bu konuya dair iddianamede de belirtilen kanunun 2/1 maddesinde icra müdürleri ile yardımcılarının, zabıt katiplerinin yol tazminatı ödemesi yapılacak kişiler arasında gösterildiği görülmektedir. Aynı kanunun 5435 Sayılı Kanunla değişik metni de mevcuttur. Yine iddianamede atıf yapılan 127 numaralı genelge üzerinde durmak gerekirse, bu genelgenin 1 numaralı bendi Adli ve İdari Yargıda görevli zabıt katibi icra müdür yardımcısı, icra müdürü ve diğer personele tahakkuku müteakip yol tazminatının 1/2’si ödenecektir, ancak bu ödemelerin aylık toplamı en yüksek devlet memuru aylığını geçemeyecektir. Geçen miktar ve yol tazminatının diğer yarısı en geç tahakkuku takip eden ertesi gün o yerdeki bir bankanın Adli Yargı Personel Yol Tazminatı hesabına yatırılacaktır hükmünü içermektedir. Konunun bu noktaya kadar düzenlenen mevzuat ile karşılaştırılmasında temel tartışılacak nokta mevcut yasa ve genelgeden sadece hacze katılanlara yol tazminatı ödenmesi gerektiği sonucunun çıkartılabileceği hususudur. Ancak aynı yasa ve genelgede hacze katılmayan personele yol tazminatı ödenmeyeceğine dair açık bir hüküm de yoktur. Böyle bir açık hüküm bulunmaması sebebiyle yanlış yorumlama yapılabileceği de söz konusudur. İcra Hakimliğince de çoğu sanıklar hakkında işlem yapılmış bu işlemde de bu sanıklar bakımından herhangi bir disiplin cezası da verilmemiştir. 3717 Sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesinin akabinde Anayasa Mahkemesi’nin 17.5.2007 tarihli kararı ile iptal kararı verdiği ve bu aşamadan sonra devlet bankasına aktarılan paralar hakkında kanuni bir boşluk doğduğu ve henüz bir yasal düzenlemeye kavuşmadığı da ortadadır. Yapılan uygulamanın sadece Ankara İcra Müdürlüklerine ait bir uygulama olmadığı, tüm Türkiye bazında aynı yönde uygulamalar yapıldığı, Anayasa Mahkemesi kararı nedeni ile de bir boşluk bulunduğu, kararımız içeriğine alınan ve dosya kapsamında bulunan Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü’nün görüş yazısı da incelendiğinde, daire içi ve dışı işlemlerin kast edildiği tüm bu hususlar birlikte değerlendirildiğinde sanıklar bakımından görevi kötüye kullanmak kastlarının bulunmadığı, sanıkların görev yaptıkları icra müdürlüklerindeki iş yoğunluğuna rağmen ve yıllar itibariyle geçirdikleri denetimlerden de anlaşılacağı üzere herhangi bir soruşturmaya maruz kalmadıkları, bu süreç içerisinde herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığı, sanıkların vekilleri ile birlikte yapmış oldukları yazılı ve sözlü savunmaları, sanık ve vekillerinin ibraz etmiş oldukları Adalet Müfettişleri Teftiş Raporu, disiplin yönünden verilen ceza verilmesine yer olmadığına dair kararlar ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, sanıkların yol tazminatlarının Türkiye’deki genel uygulama şeklini ölçü alarak uyguladıkları, atılı suçu işleme kasıtlarının bulunmadığı, görevi kötüye kullanma suçunun unsuru olan bilme ve isteme unsurunun somut olayda bulunmadığı da gözönüne alınarak aşağıda yazılı olduğu şekilde hüküm kurulması yoluna gitmek gerekmiştir.

SONUÇ : Gerekçesi yukarda açıklandığı üzere:

Tüm sanıkların yüklenen suçun kast unsurunun bulunmaması sebebiyle üzerlerine atılı görevi kötüye kullanmak suçundan CMK.nun 223/2-c maddesi gereğince ayrı ayrı BERAATLERİNE,

Yargılama giderlerinin kamu üzerinde BIRAKILMASINA,

Beraat eden ve kendisini vekil ile temsil ettiren sanıklar yararına, karar tarihindeki Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi maddesinin 13 /son madde ve fıkrası uyarınca maktu vekalet ücreti hükmedilmesi gerekir hükmü karşısında; hüküm tarihindeki ücret tarifesine göre takdiren 1.100,00.-TL maktu vekalet ücretinin hazineden tahsili ile kendisini vekil ile temsil ettiren sanıklara ( E. B., A. C., İ. Ö., Y. S., N. P., A. İ., H. Y., S. G., F. T., İ. M., M. B., H. C., S. C., L. T., Z. K., C. C., A. H. A., H. A. T., N. Ç. G., E. G., M. K., T. D., M. E., Y. S., Ç. Ö., Ş. Ş., M. Z., B. G., G. Ş., R. N., E. T., N. D., F. C., T. T., A. İ., F. E., İ. K., M. Ö., R. Ş., H. K., H. K., İ. H. T., Ş. Y., B. Ö., M. E., H. İ., Mukaddes Nursal, B. G., N. B., H. S., D. K., N. P. ve F. P.’ye ) VERİLMESİNE,

Karardan bir suretin kesinleşmesi beklenilmeden Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü ve Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü’ne gönderilmesine,

Kararın sanıklar Z. Y., Ö. K., H. H. Ç., H. A. T. ve vekili Av. K. Karacebey, C. T. I., B. Y., B. Ö., B. A., B. P., A. K., M. E., M. E. ve A. A. ile müşteki D. E. vekili, bir kısım sanıklar vekili, bir kısım sanıklar vekili, bir kısım sanıklar vekili, sanık N. Ç. G. vekili, bir kısım sanıklar vekili, sanık İ. K. vekili Av. Ö. Ü., sanıklar N. P., E. G. vekili, sanık N. B. vekili, sanık N. D.vekili Av. U.S. H.’ye tefhiminden,

Katılan vekili Av. E. D. ile sanıklar T. K., K. E., A. C. ve vekili Av. T. C., H. G., H. U., A. K., N. K., A. B., Ş. Y., D. G., Z. Ş., A. Y., S. Ö., C. Ş., N. T., B. K., B. Ö., M. Z. A., K. A., E. Ç., Y. K., Z. T. İ., K. Ş., Z. K., M. A., R. A., M. G., M. G., Ü. Y., M. S. Ş., N. K., R. Ş., O. D., H. T., H. K., E. A., N. Y., Ş. B., Z. K., Ö. B., A. K., H. Y., Z. A., R. A., İ. T., M. K., Z. A. B., K. K., M. E., D. Y., A. K. T.’a ise tebliğinden itibaren 7 gün içinde mahkememize verilecek temyiz dilekçesi veya zabıt katibine tanzim ettirilecek temyiz tutanağı tanzimi sureti ile Yargıtay yolu açık olmak üzere verilen karar;

Sanıklar Z. Y., Ö. K., H. H. Ç., H. A. T. ve vekili Av. K. K., C. T. I., B. Y., B. Ö., B. A., B. P., A. K., M. E., M. E. ve A. A. ile müşteki D. E. vekili , bir kısım sanıklar vekili Av. S. A., bir kısım sanıklar vekili Av. Y.D., bir kısım sanıklar vekili Av. S. K., sanık N. Ç. G. vekili Av. M. Ö. G., bir kısım sanıklar vekili Av. N. K., sanık İ. K. vekili Av. Ö. Ü., sanıklar N. P., E. G. vekili Av. A.G.n, sanık N. B. vekili Av. H. K., sanık N. D.vekili Av. U.S. H.’nin yüzlerine karşı,

Katılan vekili ile sanıklar T. K., K. E., A. C. ve vekili Av. T. C., H. G., H. U., A. K., N. K., A. B., Ş. Y., D. G., Z. Ş., A. Y., S. Ö., C. Ş., N. T., B. K., B. Ö., M. Z. A., K. A., E. Ç., Y. K., Z. T. İ., K. Ş., Z. K., M. A., R. A., M. G., M. G., Ü. Y., M. S. Ş., N. K., R. Ş., O. D., H. T., H. K., E. A., N. Y., Ş. B., Z. K., Ö. B., A. K., H. Y., Z. A., R. A., İ. T. M. K.. Z. A. B., K. K., M. E., D. Y., A. K. T.’ın yokluğunda açıkça okunup usulen anlatıldı. 31.05.2011

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu