Disiplin İşlemleriEğitim DökümanlarıGenelgelerGörüş Yazıları

Disiplin Soruşturmasında Dikkat Edilecek Hususlar ve Soruşturma Şablonları

 DİSİPLİN SORUŞTURMASI YAPILIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

            1- 05/04/2017 tarihli ve 30029 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Adalet Bakanlığı Disiplin Yönetmeliği eki cetvelinde, icra müdürlerinin birinci disiplin amiri ilgili icra hâkimi, ikinci disiplin amiri  Personel Genel Müdürlüğü İlgili Daire Başkanı, icra müdür yardımcısı ve icra kâtibinin birinci  disiplin amiri  icra müdürü, ikinci disiplin amiri ise ilgili icra hâkimi olarak düzenlendiğinden disiplin soruşturmalarının ilgili disiplin amirlerince yapılması,

2- Disiplin amirliğince, disipline aykırı fiil ve halin öğrenilmesinden itibaren derhal disiplin soruşturmasına başlanılması, (Uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren hallerde  bir ay içinde, Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren hallerde ise altı ay içinde )

3- Disiplin soruşturmasının disiplin amirliğince atanacak bir muhakkik eliyle yürütülmesi,

4-Muhakkik olarak tayin edilecek kişinin, hakkında soruşturma yapılan memurdan daha üst veya memura eşit bir görevde bulunması,

5-Muhakkik tarafından, cezai soruşturma yapılmış ise cezai soruşturma sırasında elde edilen delillerle yetinilmeyerek bütün bilgi ve belgelerin toplanması ve tanıkların bizzat dinlenmesi veya başka mahalde ise talimat yoluyla ifadesinin alınması ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 130 uncu maddesine göre, isnat edilen eylem ve cezai karşılığı yazılı olarak açıkça bildirilmek ve 7 günden az olmamak üzere savunma için süre verilmek suretiyle savunmanın alınmasından sonra  oluşacak kanaatin bir rapor halinde disiplin amirliğine tevdî edilmesi,

6-Konu ile ilgili adli soruşturma yapılmış ise bu kapsamda alınan ifadeler, bilirkişi raporları, sağlık raporları, iddianame ve duruşma zabıtları, mahkeme kararları gibi delil niteliğindeki tüm belgelerin onaylı örnekleri ile memura ait ödül ve başarı belgeleri, kesinleşme şerhini taşıyan disiplin cezalarına ilişkin belgeler,  memurun  sendika üyesi olup olmadığına ilişkin bilgi yazısı ve sicil özetinin soruşturma dosyasına konulması,

7-Disiplin amirliğince soruşturmaya konu olayların ayrı ayrı tahlil edilerek suç teşkil ettiği kanaatine varılırsa, fiil veya halin gerektirdiği disiplin cezasının madde ve bent tayini suretiyle gösterilmesi,

Disiplin soruşturması sonucu elde edilen delillerin bir disiplin cezası vermeye yeterli olmadığı veya 657 sayılı Kanunun 127 nci maddesindeki zamanaşımı sürelerinin dolduğunun tespit edilmesi halinde disiplin cezası verilmeyerek, bu yöndeki kararın, disiplin amirliğince memura tebliğ edildikten sonra, bilgi için Personel Genel Müdürlüğüne gönderilmesi, (Atamaya yetkili amir şeklinde yazılmış.)

8-Eylemin karşılığı olarak tespit edilen disiplin cezasının uyarma, kınama veya aylıktan kesme cezalarından biri olduğu takdirde disiplin amirince başvuru yolları ve sürelerini içerir şekilde karar verilerek memura yazılı olarak bildirilmesi,

9-Eylemin kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektirdiği hallerde, bir alt ceza uygulamasının disiplin amirliği yetkisinde olmadığından  alt ceza uygulaması yapılmaksızın, soruşturmayı tamamlayan disiplin amirinin on beş gün içinde bir fezleke ekinde dizi pusulasına bağladığı soruşturma dosyasını Bakanlık Disiplin Kuruluna göndermesi, Personel Genel Müdürlüğüne de fezlekenin  bir suretinin bilgi amaçlı gönderilmesi,

Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektirdiği hallerde soruşturmayı tamamlayan disiplin amirinin bir fezleke ekinde dizi pusulasına bağladığı soruşturma dosyasını ivedi olarak Yüksek Disiplin Kuruluna göndermesi, Personel Genel Müdürlüğüne de fezlekenin  bir suretinin bilgi amaçlı gönderilmesi,

10-Uyarma, kınama veya aylıktan kesme cezalarına ilişkin karara itiraz edilmesi halinde itiraz dilekçesi ile tüm soruşturma dosyasının dizi pusulasına bağlanarak tüm evrakların eksiksiz ve okunaklı bir şekilde Bakanlık Disiplin Kuruluna, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına karşı yapılan itirazın ise Yüksek Disiplin kuruluna gönderilmesi,

11- 657 sayılı Kanunun 127 nci maddesinde; “Bu Kanunun 125 inci maddesinde sayılan fiil ve halleri işleyenler hakkında, bu fiil ve hallerin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren, uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarında bir ay içinde disiplin soruşturmasına, memurluktan çıkarma cezasında altı ay içinde disiplin kovuşturmasına başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar, disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren nihayet iki yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar,”

            128 inci maddesinde de “Disiplin amirleri uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarını soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren 15 gün içinde vermek zorundadırlar.” hükümleri yer aldığından, bu sürelere önemle dikkat edilmesi,

12-Aynı Kanunun 131 inci maddesinde; “Aynı olaydan dolayı memur hakkında ceza mahkemesinde kovuşturmaya başlanmış olması, disiplin kovuşturmasını geciktiremez. Memurun Ceza Kanununa göre mahkûm olması veya olmaması hâlleri, ayrıca disiplin cezasının uygulanmasına engel olamaz.” hükmü yer aldığından, disiplin soruşturmasının sonuçlandırılmasında bu hususun da göz önünde bulundurulması,

13-Soruşturma safahatı ile ilgili olarak gereksiz yazışmalara meydan vermeksizin Genel Müdürlüğümüze üç ayda bir düzenli olarak bilgi verilmesi.

Disiplin Soruşturmasına Karar Verilmesi Halinde Disiplin Soruşturması Kararı Şablonu

İcra müdür ve yardımcılarının disiplin soruşturması (93 nolu genelge)

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu