İcra Örnekler

“YENİ” Tehiri icra ve mehil belgesi alma usulü ve sürecine ilişkin aşama ve örnekler

“YENİ” Tehiri icra ve mehil belgesi alma usulü ve sürecine ilişkin aşama ve örnekler

Hazırlayan    : Av.Mehmet KAYA- Antalya Barosu 1264

1.AŞAMA      : İstinaf edildiğine dair şerhin icra dosyasına gönderilmesi istemi

ANKARA      . İŞ MAHKEMESİNE

DOSYA NO   :2011/ Esas -2021/     Karar

DAVACI       :                      (T.C.Kimlik No:         )

VEKİLİ            :Av.Mehmet KAYA, adres ve sicil bilgileri başlıktadır.

KONU :Mahkeme kararının istinaf edildiğine dair şerhin, UYAP sisteminden  Ankara 19.          İcra Müdürlüğünün 2021/  Esas sayılı icra dosyasına gönderilmesi istemidir.

AÇIKLAMALAR     :

            Yukarıda esası belirtilen kararda davalı lehine hükmedilen vekalet ücretinin tahsili için davalı tarafça Ankara            . İcra Müdürlüğünün 2021/     Esas sayılı dosyasıyla İLAMLI İCRA takibine geçilmiştir. İş bu icra dosyasından mehil belgesi alınabilmesi için ;

            Mahkemeniz kararının, davacı          vekili olarak tarafımızca ……… tarihinde   istinaf edildiğine dair şerhin, UYAP sisteminden    Ankara .. İcra Müdürlüğünün 2021/ … Esas sayılı icra dosyasına gönderilmesini, davacı adına arz ve talep ederiz…

                                                              Davacı Vekili

                                                           Av.Mehmet KAYA- Antalya Barosu 1264

                                                                   e-imzalıdır.

2.aşama          : İcra Müdürlüğünden kapak hesabı yapılması talebi

ANKARA      .İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE

DOSYA NO   : 2021/ Esas

KONU            : Tehiri icra kararı alınabilmesi için  dosya  hesabının yapılması  talebidir.

AÇIKLAMALAR:

            Takip dayanağı ilam tarafımızca istinaf edilmiş olup kararın istinaf edildiğine dair istinaf dilekçemiz ve istinaf harcının ödendiğine dair sayman mutemedi alındısı dilekçemiz ekinde sunulmuştur.(Ayrıca , kararın istinaf edildiğine dair  derkenar  Mahkeme tarafından  Müdürlüğünüz dosyasına gönderilecektir.)

              İcra Hukuk Mahkemesinden tehiri icra kararı alabilmemiz için  dosyaya yatırmamız gereken teminat miktarının hesaplanarak Uyap sistemine kaydedilmesini  borçlu adına talep ederiz. 13.12.2021

                                                            Borçlu             Vekili

                                                                      Av.Mehmet KAYA-1264                                                       e-imzalıdır.

Ek- İstinaf dilekçesi ,

 İstinaf harcının ödendiğine dair sayman mutemedi alındısı

3.aşama          : talep-icra müdürlüğüne mehil vesikası için

ANKARA      .İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE

DOSYA NO   : 2021/ Esas

KONU : Teminat mektubu sunulması ile mehil belgesi verilmesi talebidir.

MEHİL BELGESİ

İSTEYEN BORÇLU:            (TC.Kimlik :             )

VEKİLİ          : Av.Mehmet KAYA, adres ve sicil bilgileri başlıktadır.

ALACAKLI  :

VEKİLİ          : Av.

AÇIKLAMALAR     :

             T.C.    Bankası A.Ş.  /Antalya Şubesince  verilen 16.12.2021 tarihli ve  A …  seri nolu ve 60.000,00-TL miktarlı kesin ve süresiz teminat mektubu  “mehil belgesi teminatı” olarak iş bu dilekçemiz ekinde sunulmuştur.

            İş bu teminat mektubunun TEMİNAT olarak kabulü ile,

            İcra Hukuk Mahkemesinden İCRANIN GERİ BIRAKILMASI için karar getirmek üzere, karar tarihinden itibaren en az 60 günlük mehil ve bu hususta MEHİL BELGESİ VERİLMESİNİ,

            Borçlu …. adına saygılarımızla talep ederiz.16.12.2021

                                                           Borçlu              Vekili

                                             Av.Mehmet KAYA –Antalya Barosu 1264

                                                         e-imzalıdır.

4.aşama          : mehil vesikası

                        T.C.                                      (MEHİL VESİKASI)

            ANTALYA

            GENEL İCRA DAİRESİ

            2021/               ESAS

ALACAKLI  :                                                                      ,

VEKİLİ          : Av. Mehmet Kaya    (TBB No: 38077)

              Soğuksu Mah. Toroslar Cad. No:51 Koza Apt. D:2 Muratpaşa / ANTALYA

BORÇLU       :            İNŞAAT A.Ş.

BORÇ MİKTARI      : 706.723,54 TL.

İLAMI VEREN MAH.          : Ankara          . İş Mahkemesi

TARİH VE SAYILI  : …../2021 tarih 2021/…karar ve  2011/…esas sayılı ilamı

Teminat Mektubu

BANKA ADI : T……. Bankası A.S

TARİHİ          : 10/12/2021

NUMARASI  : …….

TUTARI         : 710.000,00 TL-Türk Lirası

Karar: Borçlu (vekili) tarafından ibraz edilen teminat mektubu İcra Tetkik Mercii’nce teminat olarak kabul edilmiş olduğundan,  İ.İ.K.nun 36.maddesi gereğince Mahkemesinden  tehiri icra kararı getirmek üzere karar tarihinden geçerli olmak üzere 90 gün mehil verilmiş olduğuna dair vesikadır…../2021

                                               ………………..

                                               İcra Müdür Yardımcısı

5.aşama          : dava dilekçesi-tehiri icra için

ANKARA NB.İCRA HUKUK MAHKEMESİNE

İCRA DOSYASI: Ankara ….İcra Müdürlüğü’nün 2021/… Esas

TALEP EDEN (Borçlu):         (T.C.Kimlik No:        )

                                                 -ANKARA

VEKİLİ              : Av.Mehmet KAYA,  adres ve sicil bilgileri başlıktadır.

                 Antalya Barosu Sicil No:1264

KARŞI TARAF(Alacaklı):     İnşaat A.Ş. (.. V.D.-  )

                                                                        / ANKARA

VEKİLİ            : Av.  -(1       ) UETS

 KONU             :İlamlı takipte icranın geri bırakılması kararı istemidir.(İİK m.36)

AÇIKLAMALAR     :

1.)        Talep eden müvekkil tarafından , karşı taraf aleyhine  işçilik alacağı davası açılmıştır. Yapılan yargılama sonucunda   Ankara … İş Mahkemesinin 2011/. E. 2021/.. K. Sayılı ve ……2021 karar tarihli ilamı ile  tarafımızca açılan işçilik alacağı davasının  kısmen kabulüne kısmen reddine karar verilmiştir.

            Davanın kısmen reddedilmesi sebebiyle , ….. TL ilam vekalet ücretinin ve….. TL yargılama giderinin davacı müvekkilden alınarak davalıya ödenmesine karar verilmiş olup iş bu ilam tarafımızca istinaf edilmiştir.

                         Ek-1 Mahkeme ilamı

2.)        Tarafımızca istinaf edilen Mahkeme Kararında davalı  lehine hükmedilen alacakların tahsili istemiyle Ankara ……İcra Müdürlüğü’nün 2021/ …. Esas sayılı dosyasıyla   ilamlı icra takibi başlatılmıştır.

                        Ek-2 İcra Emri

              Takip dayanağı   Ankara .. İş Mahkemesinin 2011/…. E. 2021/…. K. Sayılı ilamının tarafımızca  istinaf edildiğine dair derkenar ve T.C……..Bankası A.Ş. ….Bulvarı /Antalya Şubesince  verilen ……..2021 tarihli ve  ………  seri nolu ve 60.000,00-TL miktarlı kesin ve süresiz teminat mektubu   icra dairesine sunularak İcra Hukuk Mahkemesinden icranın geri bırakılması kararı getirmek üzere mehil talebinde bulunulmuştur.

            Tarafımızca sunulan teminat mektubunun İcra Hukuk Mahkemesi tarafından kabul edilmesi üzerine, İcra dairesi tarafından  İİK’nun 36. Maddesi uyarınca İcra Hukuk Mahkemesinden icranın geri bırakılması kararı getirmek üzere , tarafımıza karar tarihinden geçerli olmak üzere 60 gün mehil verilmiştir.

                     Ek-3 Mehil belgesi,teminat mektubu , kararın istinaf edildiğine dair  derkenar

            Ankara…İcra Müdürlüğü’nün 2021/ .. Esas  sayılı dosyasında takibe konulan Ankara …….. İş Mahkemesinin 2011/…… E. 2021/…. K.  sayılı ilamının icrasının  İİK’nın 36. maddesi uyarınca istinaf mahkemesince verilecek kararın kesin olması halinde istinaf incelemesi sonuna kadar ,temyiz yolu açık olarak karar verilmesi halinde ise temyiz başvuru süresinin sonuna kadar   geri bırakılmasına, kararın bir örneğinin UYAP üzerinden Ankara 19.İcra Müdürlüğü’nün 2021/ …. Esas  sayılı icra dosyasına  gönderilmesine karar verilmesini talep ediyoruz.

HUKUKİ SEBEPLER: HMK , İİK ,TBK,ilgili mevzuat

DELİLLER        :Ankara 19.İcra Müdürlüğü’nün 2021/…. Esas sayılı icra dosyası,Ankara … İş Mahkemesinin 2011/.. E. 2021/……. Sayılı dosyası, mehil belgesi , teminat mektubu, bilirkişi incelemesi ,her türlü delil.

İSTEM SONUCU      : Yukarıda neden ve gerekçeleriyle arz edildiği üzere,

      1.)  Ankara …..İcra Müdürlüğü’nün 2021/ …….. Esas  sayılı dosyasında takibe konulan Ankara … İş Mahkemesinin 2011/.. E. 2021/……..K.  sayılı ilamının icrasının  İİK’nın 36. maddesi uyarınca istinaf mahkemesince verilecek kararın kesin olması halinde istinaf incelemesi sonuna kadar ,temyiz yolu açık olarak karar verilmesi halinde ise temyiz başvuru süresinin sonuna kadar   geri bırakılmasına,

2.)        İİK’nun 36/3.maddesi uyarınca  icranın geri bırakılması hakkındaki kararın bir örneğinin UYAP üzerinden Ankara ….İcra Müdürlüğü’nün 2021/ ……. Esas  sayılı icra dosyasına  gönderilmesine karar verilmesini  talep eden & borçlu adına  arz ve talep ederiz.24.12.2021

                                                                                       Talep Eden &Borçlu Vekili

                                                                                  Av.Mehmet KAYA- Antalya Barosu 1264

                                                                                                   e-imzalıdır.

Bu dilekçe, 5070 sayılı Kanun Hükümlerine uygun olarak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

6.aşama          : tehiri icra kararı-icra mahkemesi.

 

                                                            TÜRK MİLLETİ ADINA

            T.C.

            ANKARA

  1. İCRA HUKUK MAHKEMESİ

DEĞİŞİK İŞ KARAR

ESAS NO       : 2021/            D.İş

KARAR NO  : 2021/

HAKİM          :

KATİP :

TALEP EDEN           :

VEKİLİ          : Av. MEHMET KAYA

KARŞI TARAF         :                                              iNŞAAT A.Ş.

İLAMI VEREN MAH.          : Ankara … İş Mahkemesi

TARİH VE SAYILI  : ………….2021 tarih 2021/……. karar ve  2011/…… esas sayılı ilamı

Teminat Mektubu

BANKA ADI : Tc ……. Bankası / Antalya

TARİHİ          : 16/12/2021

NUMARASI  : ……..

TUTARI         : 60.000,00 TL-Türk Lirası

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO                       : Ankara .. İcra Müdürlüğü 2021/… Esas

TALEP                               : İcranın Geri Bırakılması(İİK m.36)

TALEP TARİHİ        : 24/12/2021

KARAR TARİHİ      : 27/12/2021

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Yukarıda esas karar numarası belirtilen Mahkemece verilen kararın, talep eden vekilince İstinaf  kanun yoluna müracaat edilip, istinaf incelemesi sonuna kadar icranın geri bırakılması talep edilmiş olmakla, hüküm altına alınan miktara ilişkin gösterilen teminatın Müdürlükçe kabulü üzerine, icranın geri bırakılması kararı verilmesine ilişkin talepte bulunulmuş olduğu anlaşılmakla, 30/11/2021 tarihli 31675 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 7343 Sayılı Yasa ile değişik, 2004 Sayılı İİK’nun 36. maddesi gereğince icranın geri bırakılması şartları oluşmakla, talebin kabulüne dair aşağıdaki şekilde karar verilmesi gerekmiştir.

HÜKÜM:

1-Yukarıda numarası belirtilen Mahkeme kararı esas alınarak, İstinaf kanun yolu incelemesi sonuna kadar 7343 Sayılı Yasa ile değişik, 2004 Sayılı İİK’nun 36. maddesi gereğince İCRANIN GERİ BIRAKILMASINA,

2-Başvuru ve tehiri icra harcı alınmış olduğundan, yeniden harç alınmasına yer olmadığına,

3-Ücreti ilgililer tarafından verilirse, Mahkememizce verilen icranın geri bırakılması hakkındaki kararın, hükmü veren mahkemeye ve icra dairesine bildirilmesine,

Dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda 7343 Sayılı Yasa ile değişik, 2004 Sayılı İİK’nun 36. maddesi gereğince kesin olarak karar verildi. 27/12/2021

Katip 135415

TÜRK MİLLETİ ADINA

            T.C.

            ANTALYA

  1. İCRA HUKUK MAHKEMESİ DEĞİŞİK İŞ KARAR

ESAS NO       : 2021/ D.İş

KARAR NO  : 2021/

HAKİM          :

KATİP :

TALEP EDEN           :                                   İNŞAAT A.Ş.

VEKİLİ          : Av.

KARŞI TARAF         :

VEKİLİ          : Av. MEHMET KAYA -[16689-86275-46815] UETS

TALEP TARİHİ        : 20/12/2021

KARAR TARİHİ      : 21/12/2021

Talep evrakı incelendi.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Talep eden vekili dilekçesinde özetle; Ankara…İş Mahkemesinin …/2021 tarih 2011/. E 2021/.. K Sayılı kararına karşı istinaf kanun yoluna başvurduğunu, buna ilişkin derkenar evrakının dilekçe ekinde sunduğunu, ilgili ilamın, Antalya Genel İcra Dairesinin 2021/…….. E Sayılı dosyasından takibe konulduğunu, ilgili icra dosyasına, yapılan kapak hesabı çerçevesinde, dosya borcu teminat olarak nakit olarak yatırılmak suretiyle ekte yer alan mehil vesikası aldığını, yukarıda belirtilen Mahkeme kararına karşı başvurulan istinaf sonuçlanıncaya dek icranın geri bırakılmasına karar verilmesini talep etmiştir.

İstek, ilamlı takipte icranın geri bırakılmasına ilişkindir.

İlama karşı istinaf veya temyiz yoluna başvuran borçlu, hükmolunan para veya eşyanın resmî bir merciye depo edildiğini ispat eder yahut hükmolunan para veya eşya kıymetinde icra mahkemesi tarafından kabul edilecek taşınır rehni veya esham veya tahvilat veya taşınmaz rehni veya muteber banka kefaleti gösterirse veya borçlunun hükmolunan para ve eşyayı karşılayacak malı mahcuz ise icranın geri bırakılması için takibin yapıldığı yer icra mahkemesinden karar alınmak üzere icra müdürü tarafından kendisine uygun bir süre verilir. Bu süre ancak zorunluluk hâlinde uzatılabilir (İİK 36/1).

İcra dosyasının incelenmesinde;  Ankara …İş Mahkemesinin……./2021 tarih 2011/… E 2021/… Sayılı karar dosyasından verilen karara talep eden tarafından tehir-i icra talepli olarak istinaf başvurusunda bulunulduğuna dair derkenar yazısı yazıldığı, ilk derece mahkemesinin yasal süresinde istinaf edildiği, Antalya Genel İcra Dairesinin 17/12/2021 tarih ve 2021/…… esas sayılı Mehil Vesikası düzenlendiği saptanmakla yatırılan teminat miktarı ile sınırlı olmak kaydı ile aşağıdaki gibi karar verilmiştir.

KARAR:

1-) İİK’nın 36. ve HMK’nın 350/1. maddeleri uyarınca teminat miktarı ile sınırlı olmak üzere istinaf mahkemesince verilecek kararın kesin olması hâlinde istinaf incelemesi sonuna kadar, temyiz yolu açık olarak karar verilmesi hâlinde ise temyiz başvuru süresinin sonuna kadar İCRANIN GERİ BIRAKILMASINA,

2-) Peşin yatırılan 97,70 TL tedbir harcının mahsubu ile yeniden harç alınmasına YER OLMADIĞINA,

3-) İİK’nın 36/3. maddesi uyarınca, icranın geri bırakılması hakkındaki kararın ilgili mahkemesine ve icra dairesine UYAP Sistemi üzerinden GÖNDERİLMESİNE,

Dair, dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda, HMK’nın 363/1. maddesi gereğince KESİN olmak üzere karar verildi. 21/12/2021

Katip   Hakim

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında  ¸ ile imzalanmıştır.

7.aşama          : durdurma kararı-tehiri icra sunulunca

T.C.

ANKARA

…. İCRA DAİRESİ’NE

2021/……….. ESAS

TALEP EVRAKI

İşlem Yapılacak Taraf Adı: ……………….;

1-Takibe ilişkin tehir-i icra kararı verilmiştir. (Ankara .. İcra Hukuk Mahkemesinin 2021/..D.İş ,27.12.2021 tarihli kararıyla ile istinaf edilen mahkeme ilamının icrasının istinaf incelemesi sonuna kadar geri bırakılmasına  karar verilmiş olduğundan karar gereğince icra takibinin durdurulmasını) Takibin durdurulmasını talep ederim.

Talep :   06/01/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Av. MEHMET KAYA- Antalya Barosu 1264

                                                                                                                       e-imzalıdır

Nihayet süreci tamamlamış bulunuyorsunuz  J

Faydalı olmasını dilerim.

 Av.Mehmet KAYA -Antalya Barosu 1264

—–

İİK- İcranın geri bırakılması için verilecek süre(2)

  Madde 36 – (Değişik: 2/3/2005 – 5311/5 md.)

              İlâma karşı istinaf veya temyiz yoluna başvuran borçlu, hükmolunan para veya eşyanın resmî bir mercie depo edildiğini ispat eder yahut hükmolunan para veya eşya kıymetinde icra mahkemesi tarafından kabul edilecek taşınır rehni veya esham veya tahvilât veya taşınmaz rehni veya muteber banka kefaleti gösterirse veya borçlunun hükmolunan para ve eşyayı karşılayacak malı mahcuz ise icranın geri bırakılması için takibin yapıldığı yer icra mahkemesinden karar alınmak üzere icra müdürü tarafından kendisine uygun bir süre verilir. Bu süre ancak zorunluluk hâlinde uzatılabilir.(3)

(1) 2/3/2005 tarihli ve 5311 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle, bu fıkrada yer alan “temyiz süresi” ibareleri, “istinaf veya temyiz yoluna başvuru süresi”; “temyiz yoluna gidebilir.” İbaresi “istinaf veya temyiz yoluna başvurabilir.” Şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

(2) Bu madde başlığı “İcranın geri bırakılması için verilecek mühlet :” iken, 2/3/2005 tarihli ve 5311 sayılı Kanunun 5 inci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

(3) 24/11/2021 tarihli ve 7343 sayılı Kanunun 5 inci maddesiyle bu fıkrada yer alan “bölge adliye mahkemesi veya Yargıtaydan” ibaresi “takibin yapıldığı yer icra mahkemesinden” şeklinde değiştirilmiştir.

  Borçlu, Devlet veya adlî yardımdan yararlanan bir kimse ise teminat gösterme zorunluluğu yoktur.

   (Değişik üçüncü fıkra:24/11/2021-7343/5 md.) Ücreti ilgililer tarafından verilirse icra mahkemesince icranın geri bırakılması hakkındaki karar, hükmü veren mahkemeye ve icra dairesine en uygun vasıtalarla bildirilir.

   Nafaka hükümlerinde böyle bir süre verilemez.

   Bölge adliye mahkemesince başvurunun haklı görülmesi hâlinde teminatın geri verilip verilmeyeceğine karar verilir. Yargıtayca hükmün bozulması hâlinde borçlunun başvurusu üzerine, bozmanın mahiyetine göre teminatın geri verilip verilmeyeceğine bozma sonrası esası inceleyecek mahkemece kesin olarak karar verilir.(2)

  Bölge adliye mahkemesince başvurunun kesin olarak esastan reddine karar verilmesi veya Yargıtayca hükmün onanması hâlinde alacaklının istemi üzerine başkaca işleme gerek kalmaksızın teminata konu olan para alacaklıya ödenir. Mal ve haklar ise, malın türüne göre icra dairesince paraya çevrilir. (Ek cümle:24/11/2021-7343/5 md.) Bölge adliye mahkemesinin başvurunun esastan reddine ilişkin kararına karşı temyiz yolunun açık olması hâlinde, temyiz yoluna başvurma süresinin dolmasına kadar icranın geri bırakılması kararının etkisi devam eder. İlâm alacaklısının teminat üzerinde rüçhan hakkı vardır.(3)

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu