İcra ÖrneklerTalep Örnekleri

Takip Talebi Örneği

Örnek Takip Talebi Formu

(Talepte yazılı bilgiler örnekleme amaçlıdır)

 

Örnek No:1*

1-Alacaklının   ve  varsa kanuni temsilcisinin   ve               Duran Kaya – T.C.Kimlik Nu. 11111111111

    vekilinin  adı, soyadı,  vergi  kimlik   numarası                Adres Bilgisi

    ve yerleşim yerindeki adresi,  alacaklı  yabancı              İban Nu.: (Tarafınıza Yapılacak Ödemeler için)

    ülkede oturuyorsa Türkiye’de göstereceği                      …………………………………………………………..

    yerleşim yerindeki adresi                                               : …………………………………………………………

2-Borçlunun  ve varsa  kanuni  temsilcisinin  adı,               Borçlunun Ad ve Soyadı ile Adres Bilgileri

    soyadı ve yerleşim yerindeki adresi, alacaklı                   Yazılmalıdır.

    tarafından biliniyorsa vergi kimlik numarası                    : …………………………………………………………

3-Takip terekeye karşı açılmışsa mirasçıların,                       …………………………………………………………..

    adı, soyadı ve yerleşim yerindeki adresleri                       : …………………………………………………………

4-Alacağın veya istenen teminatın Türk parasıyla              10.000,00.TL. Asıl Alacak (Alacak Talepleriniz

    tutarı ve faizli   alacaklarda  faizin  miktarı  ile                1.000,00.TL. Masraflar (Yazılacak)

    işlemeye  başladığı  gün; alacak  veya  teminat              11.000,00.TL. toplam alacağa takip tarihinden

    yabancı  para  ise  alacağın  hangi tarihteki kur              itibaren işleyecek … faiz ve masraflar ile

    üzerinden talep edildiği ve faizi                                      vekalet ücretinin tahsili talebidir.

5-Taşınır rehni veya ipotekle temin edilmiş  olan               …………………………………………………………..

    bir  alacak  talebinde  rehnedilenin  ne  olduğu              …………………………………………………………..

    rehnedilen  üçüncü şahıslar tarafından verilmiş             …………………………………………………………..

    veya mülkiyeti üçüncü şahsa geçmiş ise adı  ve             …………………………………………………………..

    soyadı, rehnedilen şey üzerinde, sonra gelen re-          …………………………………………………………..

    hin hakkı varsa bu hakka sahip olan kişinin adı,             …………………………………………………………..

    soyadı, yerleşim yerindeki adresi                                    : …………………………………………………………

6-Takip, ilâma  veya  ilâm hükmündeki    belgeye              …………………………………………………………..

    müstenit ise ilâm veya belgeyi veren   makamın           …………………………………………………………..

    adı, ilâm veya belgenin tarihi, numarası ve özeti           :…………………………………………………………

7-Adî veya hasılat kiralarına ait takip talebi                     : ………………………………………………………..

8-Tevdi edilen senet (Poliçe, emre muharrer senet,   Takip dayanağı borç senet ise senet bilgileri

    çek) in tarih ve numarası, özeti, senede dayalı       değilse borca ilişkin bilgiler yazılacaktır.

   değilse borcun sebebi                                                    : ………………………………………………………..

9-Alacaklının takip yollarından hangisini seçtiği : Genel Haciz Yolu

               Yukarıdaki (            ) bentte yazdığım hakkımın alınmasını talep ederim.

(İİK m.8, 58)

    ……../……../……………

 Alacaklı veya Vekilinin

              İmzası

 

 *:Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 48’e karşılık gelmektedir.

 

Takip Talep Örneğini Word Dosyası Olarak İndirmek İçin Tıklayınız

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu