Bölge Adliye Mah. Kararlarıİtirazın KaldırılmasıKira Alacağının Ödenmemesine Dayalı İcra Takibi (Örnek 13)

İtirazın kaldırılması ve tahliye istemi- Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı karar- EURO cinsi takip- İcra dosyasına sunulan itirazın içeriği-

İİK. 269/c uyarınca itirazın kaldırılması ve tahliye istemiyle açılan davada, davalı “Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı karara ilişkin tebliğ kapsamında TL ile ödeme zorunluluğu söz konusuyken, EURO cinsi takip ile bakiye alacak belirlenmesinin yasal olmadığını” ileri sürmüşse de, icra dosyasına sunulan itiraz dilekçesinde açıkça ve ayrıca talep edilen kira bedeli miktarına karşı çıkılmamış olduğundan dar yetkili icra hukuk mahkemesince ayrıca yıllık kira bedelinin tespitinin usulen mümkün olmadığı-

İlk Derece Mahkemesi tarafından verilen karara karşı süresinde istinaf kanun yoluna başvurulması üzerine dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü;

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle, müvekkili şirkete ait T… M.., H… Bulvarı, No: … Kuşadası/AYDIN adresindeki otel niteliğinde olan dava konusu taşınmazın, 30.05.2010 düzenleme tarihli, 30.12.2010 kira başlangıç tarihli, 10 (on) yıl kira süreli olan yazılı kira sözleşmesinin taraflarca akdedilmesi ile davalı şirkete kiraya verildiğini, davalı kiracı şirketin 31.12.2020-30.12.2021 tarihleri arasındaki kira dönemine ilişkin yıllık peşin ödenmesi gereken kiranın tamamını ödemediğinden dolayı bir yıllık döneme ilişkin ödenmeyen bakiye kira alacağının tahsili için davalı şirket aleyhine Kuşadası İcra Müdürlüğünün 2021/… Esas sayılı dosyası ile icra takibi başlatıldığını, 13 Örnek ödeme emrinin davalı şirkete tebliğ edildiğini, davalı tarafın sırf haklı ve yasal alacağın tahsilini geciktirmek amacıyla ve kötüniyetli olarak ödeme emrine ve ödeme emrinde talep edilen borç aslı ve fer’ilerine itiraz ettiğini ve takibin durdurulmasına karar verildiğini belirterek davalının mecurdan tahliyesi ile yapılan itirazın kaldırılmasına, takibin kaldığı yerden devamına, icra inkar tazminatına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle, uyuşmazlığın her hal ve şartta genel yetkili mahkemeler eli ile çözülmesi gerektiğini, taraflar arasındaki ihtilafın yargılamayı gerektirdiğini, davacının kötü niyetli olarak mükerrer kira bedeli tahsil ettiğini, haksız ve yersiz icra takipleri ile müvekkili şirketi ızrar kastı güttüğünü, davacı kiraya veren A… Otelcilik Turizm Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi İle müvekkili M… Apart Turizm İnşaat Taahhüt Ve Ticaret Limited Şirketi arasında düzenlenmiş 30.12.2010 başlangıç tarihli, 10 yıl süreli kira akdinin halen yürürlükte olduğunu, sözleşmenin 3.maddesine göre kira bedelinin her yıl 01.01.2011 ve takip eden yıllarda aynı tarihte merkez bankası alış kuru üzerinden hesaplanan KDV dahil toplam 50.000 Euro’ya tekabül eden TL olarak kesilmiş fatura karşılığı ödeneceğini, 30.12.2010 başlangıç tarihli kira sözleşmesine ek olarak Ek-2’de sundukları sözleşme ile imza altına alınmış 10 yıl kira bedeline karşılık 10 adet 60.000 Euro bedelli F. A.’e teslim edilmiş senetlerin ayrıca kira bedelinin teminatı olarak davacıya teslim edildiğini, bu senetlerin 30.12.2010 başlangıç tarihli kira sözleşmesinde kefil olarak yer alan T. B. ve A. A. D. tarafından kiralanan taşınmaz sahibi F. A.’e kira bedellerine karşılık verilen 10 yıllık 10 adet senet olduğunu, 2019 yılına kadar kira bedellerinin ödenmesini müteakip teminat niteliğindeki ilgili yılın senedinin bila bedel tahsil edilmeksizin kiracıya aynen iade edildiğini belirterek haksız ve mesnetsiz davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Kuşadası İcra Hukuk Mahkemesince yapılan yargılama sonunda davanın kabulü ile; davalının Kuşadası İcra Müdürlüğü’nün 2021/109 Esas sayılı takibe yaptığı itirazın kaldırılmasına, takibin kaldığı yerden devamına, davalının kiracı olarak bulunduğu T… Mahallesi, H.. Bulvarı, N.15 G. W. Otel Kuşadası / Aydın adresindeki taşınmazdan temerrüt nedeniyle tahliyesine, takibe konu 140.614,68-TL asıl alacak üzerinden %20 oranında hesaplanan 28.122,93-TL icra inkar tazminatının davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verilmiştir.

Davalı vekili istinaf başvuru dilekçesinde özetle, ilk derece mahkemesince verilen kararın usul ve yasaya aykırı olduğunu 06 Ekim 2018 tarih ve 30557 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2018/-32/15 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı karara ilişkin tebliğ kapsamında TL ile ödeme zorunluluğu söz konusu iken EURO cinsi takip ile bakiye alacak belirlenmesinin yasal olmadığını, nitekim aynı bilirkişi tarafından Kuşadası Sulh Hukuk Mahkemesinin 2019/319 Esas sayılı dosyasında düzenlenen raporda 2019 yılı kira dönemine ilişkin kira bedelinin 271.072 TL olarak belirlenmesine rağmen tarafları ve dava sebebi aynı olan iş bu davada yıllık kira bedelinin dövize endeksli olarak daha yüksek belirlenmesinin yasal düzenlemeye açıkça aykırı olduğunu, rapora itirazlarının mahkemece değerlendirilmediğini, taraflar arasındaki önceki yıl kira bedellerine 32 sayılı yasal düzenleme bire bir uygulanmış iken bu kez ilk derece mahkemesince tartışılmaya dahi gerek duyulmadan, niçin uygulanmadığına ilişkin yasal bir gerekçe sunulmadan davanın kabulü yönünde karar verilmesinin isabetsiz olduğunu, kararın kaldırılarak davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Dava, İİK’nun 269/c maddesi uyarınca açılmış itirazın kaldırılması ve tahliye istemine ilişkindir.

Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, hükme esas alınan bilirkişi raporun denetime elverişli ve yeterli olmasına, icra dosyasına sunulan itiraz dilekçesinde açıkça ve ayrıca talep edilen kira bedeli miktarına karşı çıkılmamış olduğundan dar yetkili icra hukuk mahkemesince ayrıca yıllık kira bedelinin tespitinin usulen mümkün olmamasına, ilk derece mahkemesinin kararında yazılı gerekçelere göre istinaf sebepleri ile sınırlı olmak üzere ve kamu düzenine aykırılık bulunmayan karara yönelik istinaf başvurusunun HMK’nun 353/1-b(1) maddesi uyarınca esastan reddine karar vermek gerekmiştir.

HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1-Kuşadası İcra Hukuk Mahkemesi’nin 22/02/2022 tarihli, 2021/167 Esas, 2022/77 Karar sayılı kararına yönelik istinaf başvurusunun Hukuk Muhakemeleri Kanununun 353/1- b. 1 maddesi gereğince ESASTAN REDDİNE,

2-Alınması gerekli 80,70- TL istinaf karar harcının mahsubu ile ayrıca harç alınmasına yer olmadığına,

3-İstinaf kanun yolu yargılama giderlerinin istinaf eden üzerinde bırakılmasına,

4-HMK 333. madde gereğince kararın kesinleşmesinden sonra kullanılmayan gider avansının yatırana iadesine,

5-Kararın taraflara tebliğine,

Dair, dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda 6100 sayılı HMK ‘nun 361 maddesi uyarınca kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde Yargıtay’a temyiz yolu açık olmak üzere oy birliği ile karar verildi.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 12. HD. 13.04.2022 T. E: 830, K: 1089

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu