12. Hukuk Dairesi2022 Yılıİhalenin Feshi

İhalenin kesinleşmesi üzerine, ihale alıcısı adına yapılan tapu tescil işleminin iptali TMK’nın 1025. maddesi kapsamında ihale alıcısına karşı genel hukuk mahkemelerinde açılacak tapu iptal ve tescil davası ile mümkündür

T.C.
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi
T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A
Y A R G I T A Y İ L A M I

ESAS NO : 2022/5289
KARAR NO : 2022/11585

İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi
TARİHİ : 26/01/2022
NUMARASI : 2022/275-2022/258

Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki hissedarlar/ihale alıcıları tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Şikayetçilerin (ihale alıcısı-hissedarlar) icra mahkemesine başvurularında, satış memurluğunca gerçekleştirilen ihalenin kesinleşmesi üzerine, ihale konusu taşınmazın kendi adlarına tescil edildiğini, ancak açılan ihalenin feshi davasının kabul edilmesi ve işbu kararın kesinleşmesi üzerine diğer hissedar ………Çakır’ın kendisine ait taşınmaz hissesinin yeniden adına tescil edilmesi talebinin satış memurluğunca kabul edilerek tapunun eski hale getirilmesi için Tapu Müdürlüğüne müzekkere yazıldığını, satış memurluğunca tapunun eski hale getirilmesi yönünde karar almasının hukuken mümkün olmadığını ileri sürerek satış memurluğu işleminin iptaline karar verilmesini talep ettikleri, mahkemece; ihalenin feshi talebinden önce taşınmaz tapuda alıcı adına tescil edilmiş ve halen de alıcı üzerine kayıtlı ise, ihalenin feshi kararının kesinleşmesi üzerine, icra dairesinin, taşınmazın eski hissedarlar adına tescil edilmesi yani tapu kaydının düzeltilmesi için tapu müdürlüğüne yazı göndermesi gerektiği, satış memuru tarafından yapılan işlemin usul ve yasaya uygun olduğu gerekçesi ile şikayetin reddine karar verildiği, istinaf yoluna başvurulması üzerine, Bölge Adliye Mahkemesince, satış memurluğu işleminin usul ve yasaya uygun olduğu gerekçesi ile istinaf başvurusunun esastan reddine dair hüküm kurulduğu görülmektedir.
Türk Medeni Kanunu’nun 705.maddesine göre “Taşınmaz mülkiyetinin kazanılması, tescille olur.”
Miras, mahkeme kararı, cebri icra, işgal, kamulaştırma halleri ile kanunda öngörülen diğer hallerde, mülkiyet tescilden önce kazanılır.
İİK’nin 134. maddesine göre alıcı taşınmaz mülkiyetini ihale ile kazanır.
Somut olayda, taşınmaz 18/12/2018 tarihli ihale sonucunda hissedarlar …..Çakır ve …………….Kılıç’a ihale edilmiş, satış memurluğunca ihale kesinleştirilerek İİK’nin 135. maddesi gereğince 27/12/2018 tarihinde ihale alıcısı hissedarlar adına tescil işlemi yapılmıştır. Öte yandan diğer hissedar ………Çakır’ın açtığı ihalenin feshi davası sonucunda Çarşamba Sulh Hukuk Mahkemesinin 25/06/2020 tarih, 2019/819 E.-2020/680 K. sayılı kararı ile söz konusu ihale feshedilmiş ve işbu karar 29/04/2021 tarihinde kesinleşmiş, hissedar İfakat Çakır’ın talebi üzerine Çarşamba Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğunca, Çarşamba Tapu Müdürlüğüne yazılan 22/06/2021 tarihli müzekkere ile ihalenin feshi kararı göz önünde bulundurularak tapu kaydının eski hale getirilmesi, taşınmazın önceki malik hissedarlar adına tescil edilmesinin istendiği görülmüştür.

İhalenin kesinleşmesinden sonra,ihaleyi gerçekleştiren icra müdürlüğü veya satış memurluğunca İİK’nın 135. maddesi gereğince tapuya müzekkere yazılarak taşınmazın/taşınmazların, ihale alıcısı/alıcıları adına tescili sağlanır. TMK’nın 705. maddesi uyarınca mülkiyet hakkına sahip olduğunu iddia eden kişiler maddi hukuktan kaynaklanan bu hakka ve TMK’nın 1025. maddesine göre yolsuz tescil hukuksal nedenine dayanarak genel mahkemelerde tapu iptali ve tescil davası açabilirler.
Her ne kadar mahkemece, Dairemizin 2020/7311 E.-2021/2545 K. sayılı kararı emsal alınarak sonuca gidilmiş ise de, bahsi geçen ilamın somut olaya emsal teşkil etmeyeceği zira ilamdan anlaşılacağı üzere, icra müdürlüğüne başvurarak tapunun eski hale getirilmesi için tapu müdürlüğüne müzekkere yazılmasını talep edenin taşınmazı ihale sonucunda satın alan ve halen taşınmazın kendi adına kayıtlı olan ihale alıcısı olduğu, dolayısıyla talebinin yalnızca kendi hukukunu ilgilendirdiği, işbu bozmaya konu somut olayda ise satış memurluğuna başvurarak taşınmaz hissesinin yeniden kendi adına tescil edilmesini talep edenin, ihalenin feshi davası açarak ihaleyi feshettiren hissedar olduğu, bahsi geçen kişinin başvurusu ile ihalenin kesinleşmesi üzerine taşınmaz adlarına tescil edilen ihale alıcısı hissedarlar hakkında da onların hukukunu etkileyecek şekilde işlem yapılmasının mümkün olmadığı anlaşılmaktadır.
O halde; ihalenin kesinleşmesi üzerine, ihale alıcısı adına yapılan tapu tescil işleminin iptali TMK’nın 1025. maddesi kapsamında ihale alıcısına karşı genel hukuk mahkemelerinde açılacak tapu iptal ve tescil davası ile mümkün olup, mahkemece şikayetin kabulü ile şikayete konu satış memurluğu işleminin iptaline karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi ve istinaf başvurusunun da Bölge Adliye Mahkemesince esastan reddine karar verilmesi isabetsiz olup bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ : Şikayetçilerin (ihale alıcısı-hissedarlar) temyiz isteminin kabulü ile,yukarıda yazılı nedenlerle 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK’nun 364/2. maddesinin göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK’nun 373/1. maddesi uyarınca, istinaf talebinin esastan reddine ilişkin Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi’nin 26/01/2022 tarih 2022/275 E.-2022/258 K. sayılı kararının KALDIRILMASINA, Çarşamba Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 02/09/2021 tarih 2021/1114 E.-2021/1195 K. sayılı kararının BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, dosyanın İlk Derece Mahkemesi’ne, kararın bir örneğinin de Bölge Adliye Mahkemesi’ne gönderilmesine, 07/11/2022 gününde oy birliğiyle karar verildi.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu