Kat Mülkiyeti KanunuYargıtay Kararları

Kat Mülkiyeti Kanunu mad. 19 ikinci fıkrası gereğince kat maliklerinden biri bütün kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası olmadıkça ana taşınmazın ortak yerlerinde inşaat, onarım ve tesis yaptıramayacağı

Kat Mülkiyeti Kanunu mad. 42 uyarınca ortak yerlerin düzgün veya bunları kullanmanın daha rahat ve kolay bir duruma konulmasına veya bu yerlerden elde edilecek faydanın çoğaltılmasına yarayacak tüm yenilik ve ilavelerin kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılacağı- Kat Mülkiyeti Kanunu mad. 19 ikinci fıkrası gereğince kat maliklerinden biri bütün kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası olmadıkça ana taşınmazın ortak yerlerinde inşaat, onarım ve tesis yaptıramayacağı- Kat maliklerinin 4/5’ünün yazılı rızasının bulunması halinde yapılacak tesis ve değişikliğin imar mevzuatına aykırı olmaması veya yazılı rızası bulunmayan kat malikinin bağımsız bölümünü kullanmasını engelleyecek ve Kat Mülkiyeti Kanunu mad. 18 gereğince kat malikini rahatsız edici nitelikte bulunmaması gerektiği-

Taraflar arasındaki davanın yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca incelenmesi davalı tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü:

K A R A R

Davacı dava dilekçesinde özetle, müvekkili … Apartmanının bulunduğu binanın dükkan olarak tabir edilen alt katında davalı …. şirketine ait bir işletme bulunduğunu, davalıya ait işletme içerisindeki mağaza içindeki depolarından reyonlara malzeme transferinde transpalet adı verilen taşıma aparatı kullanıldığını, bahse konu dükkanın gündüz süresince bu gürültüyü çıkartıtığını ve akşam saat 20:00’dan sonra da transpalet ile dükkan içerisine malzeme taşındığını, özel günler ve aylık sayım günlerinde 24:00, hatta 02:30’a kadar bu işlemin sürdüğünü ve kat maliklerinin huzurunu bozduğunu, dükkan zemininde kullanılan malzemenin ses geçirgenliğine sahip olduğundan içeride yürüyen müşterilerin ayakkabı sesi dahi dükkan üzerindeki dairelerin içerisinden duyulduğunu, market giriş kapısı olarak kullanılan elektrikli kapının her müşteri giriş çıkışında çıkardığı sesin, üst kattaki dairenin çocuk odası altında yer olmasınının ayrı bir problem oluşturduğunu, market içerisinde bulunan et ve süt ürünlerinin sergilenmesinde kullanılan açık tip soğutucu buzdolaplarının sesinin üst dairelerden özellikle geçeleri daha da artarak duyulduğunu, et ve süt ürünlerinin sergilenmesinde kullanılan açık tip 2 adet soğutucu buzdolabının üst kattaki odaların da soğuk olmasına neden olup yaşam kalitesini düşürdüğünü, dükkana ait klima dış ünitelerinin sürekli rezonans sesi çıkarmakta olup, gider borularının apartman ortak alanı olan bahçe kenarlarındaki taşların üzerine akarak yosunlaşmaya, görüntü kirliliğine, yaz döneminde ise sivrisinek üremesine sebep olduğunu, bina ortak alanı olan bahçe üzerinde markete ait kağıt karton atıklarının konulduğu atık kağıt merkezi oluşturulduğunu, bu durumun görsel kirliliğe ve kağıt toplayıcılarının adeta toplanma merkezine dönüşmesine neden olduğunu, bina ortak alanı olan bahçe üzerinde depo girişi olarak kullanılan rampa bölüm üzerinde boş ahşap paletler bırakılarak görsel kirliliğe ve daha da önemlisi aynı anda 5-6 palet üst üste konularak hırsızlığa sebep olacak şekilde 3 no’lu dairenin balkonuna adeta bir giriş merdiveni oluşturulduğunu, dükkana mal getiren kamyonların 20:00’den sonra mal teslim etmekte olduğunu, boşaltma işleminin ortalama 2 saat devam ettiğini ve bu nedenle gürültü e otopark sorunu ortaya çıktığını, bu hususların defalarca davalı işletme yetkilisi ile görüşüldüğünü, ancak bir sonuç alınamadığını, yönetim olarak … 2. Noterliğinden 06/03/2014 tarih 01884 yevmiye no’su ile ihtarname gönderildiğini problem olan konular bildirildiğini, ancak işletme yetkililerinin daha çok gürültü çıkartamaya ve rahatsız etmeye devam ettiğini, bu nedenlerle KMK 33. maddesi gereğince ses ve ısı yalıtımı yapılması için süre verilmesi aksi davranışta anılan kanunun 33. maddesinin son fıkrası gereğince cezalandırılmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Mahkemece davanın kabulü ile, 09/06/2015 tarihli bilirkişi raporunda tespit edilen ve dava konusu olan;

A) Zemin katta transpalet ile eşya taşınması sırasında çıkartılan ses/gürültü ve dışarıdan rampadan içeriye eşya taşınması sırasında çıkarılan ses/gürültülerin,

B) İşyleri içerisindeki buzdolapları içerideki havayı soğutmaları nedeniyle ısı hesaplarında dış mekan tesiri yapacağı ve üst kattaki dairelerin ısınması yönünden oluşan olumsuzluğun,

C) Bahçe içerisindeki demir doğrama/tel kafesten ibaret atık karton/kutu ambalaj toplama yerinin bina ortak alanı sayılan yerde olmasının,

D) Klima dış ünitelerinin ve hortumlarının ortak yer sayılan bahçe içerisinde olması durumunun,

E) Depoya eşya taşınmak için yapılan rampanın bina ortak alanında olması şeklindeki aykırılıkların davalı tarafça giderilmesine,

Aykırılıkları gidermek üzere davalıya 3 ay süre verilmesine karar verilmiş, hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.

Dava konusu uyuşmazlık, ısı ve ses yalıtımı yapılması talebine ilişkindir.

Dosyadaki bilgi ve belgelerden davacı davalıya ait işyeri işletmesinden gelen seslerden işyerinde çalışan buzdolaplarının yaydığı soğuk havadan rahatsızlık duyduğunu; bina ortak alanı olan bahçeye atık kartonlar konularak ve rampa yapılarak müdahalede bulunulduğunu beyan etmişse de, davacının talebinin eski hale getirme mi uyarma talebi mi olduğu belirlenmemiştir.

Kat Mülkiyeti Kanununun 42. maddesi hükmüne göre ortak yerlerin düzgün veya bunları kullanmanın daha rahat ve kolay bir duruma konulmasına veya bu yerlerden elde edilecek faydanın çoğaltılmasına yarayacak tüm yenilik ve ilaveler kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır. Yine Kat Mülkiyeti Kanununun 19. maddesinin ikinci fıkrası gereğince kat maliklerinden biri bütün kat mailklerinin beşte dördünün yazılı rızası olmadıkça anataşınmazın ortak yerlerinde inşaat, onarım ve tesis yaptıramaz. Kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızasının bulunması halinde yapılacak tesis ve değişikliğin imar mevzuatına aykırı olmaması veya yazılı rızası bulunmayan kat malikinin bağımsız bölümünü kullanmasını engelleyecek ve Kat Mülkiyeti Kanununun 18. maddesi gereğince kat malikini rahatsız edici nitelikte bulunmaması gerekir.

Mahkemece öncelikle davacıya dava dilekçesi açıklattırılarak, eski hale getirme ve uyarma talep edilen hususların neler olduğunu tespit ve sonrasında; taşınmazın kat mülkiyetine esas olan tapu kaydı, yönetim planı ve mimari projesi ilgili yerlerden getirtilerek mahalinde uygulanıp varsa ortak alana müdahalenin önlenmesi ve ortak alana projeye aykırı yapılan imalatların eski hale getirilmesine karar verilmesi; eylemin davacının bağımsız bölümlerini kullanmasını engelleyici ve rahatsızlık verici nitelik taşıyıp taşımadığı; ayrıca davalının ortak alana yapıldığı iddia edilen rampa yönünden kat malikleri kurulunun 4/9/2010 tarihli kararı ile izin verildiği savunması karşısında ilgili kararın da incelenerek oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerektiği düşünülmeden yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle; davalının temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde iadesine 31/10/2017 günü oy birliği ile karar verildi.

20. HD. 31.10.2017 T. E: 4785, K: 8669

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu