Haciz&MuhafazaYargıtay Kararları

Şikayetçi tarafça İİK’nun 100. maddesine aykırın olarak satılan malın tutarı vezneye girdikten sonra bildirimde bulunulduğundan, şikayetçinin hacze iştirak edemeyeceği gerekçesiyle şikayetin reddinin gerekeceği-

Şikayetçi tarafça İİK’nun 100. maddesine aykırın olarak satılan malın tutarı vezneye girdikten sonra bildirimde bulunulduğundan, şikayetçinin hacze iştirak edemeyeceği gerekçesiyle şikayetin reddinin gerekeceği-

Taraflar arasındaki sıra cetveline şikayetin yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı şikayetin reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde şikayetçi  vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

-K A R A R-

Şikayetçi vekili, dava dışı borçluya karşı,  ihtiyati haciz kararı ile  2.İcra Müdürlüğü’nün 2009/12232 sayılı dosyası ile takip başlatıldığını, 25.05.2009 tarihinde borçlunun mallarının haczedilerek yediemin olarak borçluya bırakılmasına rağmen muhafaza için gidildiğinde haczedilen malların yerinde bulunamadığını, söz konusu malların İzmir 1.İcra Müdürlüğü’nün  2009/15866 sayılı dosyası ile muhafaza altına alındığını tespit etmeleri üzerine, dosyaya İİK 100. maddesi gereğince bilgi verildiğini, menkul malın satıldığını ancak bedelin henüz alacaklıya ödenmediğini, düzenlenen sıra cetvelinde,  alacağın  ilk sırada olması  gerektiği halde yer verilmediğini ileri sürerek,  2.İcra Müdürlüğü’nün 2009/12232 sayılı dosyasının sıra cetvelinde nazara alınmaması yönündeki memur muamelesinin iptali ile ilk sırada yer aldıkları  dikkate alınarak  yeniden sıra cetveli düzenlenmesine karar verilmesini talep etmiştir.

Şikayet olunan vekili, şikayetin reddini istemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma, toplanan deliller ve tüm dosya kapsamına göre, şikayete konu takip dosyalarında haczedilen makinelerin farklı olduğu, şikayetçi tarafın 1.İcra Müdürlüğü’nce  satışı yapılan makine ile ilgili haciz işlemi gerçekleştirmediği gerekçesiyle, şikayetin reddine karar verilmiştir.

Kararı, şikayetçi vekili temyiz etmiştir.

Şikayetçi tarafça İİK’nun 100. maddesine aykırı olarak satılan malın tutarı vezneye  girdikten sonra bildirimde  bulunulduğundan, şikayetçinin hacze iştirak edemeyeceği gerekçesiyle şikayetin reddi gerekirken, aynı sonuca yazılı gerekçelerle ulaşılması isabetsiz ise de sonucu itibariyle doğru olan kararın HUMK’nun 438/ son maddesi uyarınca gerekçesi değiştirilmek suretiyle onanması gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, şikayetçi vekilinin  temyiz itirazlarının reddi ile hükmün HUMK’ nun 438/son maddesi uyarınca gerekçesi değiştirilmek ve düzeltilmek sureti ile ONANMASINA…

23. HD. 30.05.2012 T. E:165, K:3812

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu