TebligatYargıtay Kararları

Avukatın bildirdiği adres yerine ikamet adresinde eşine yapılan tebligatın geçerli olmadığı

T.C.

Yargıtay
17. Hukuk Dairesi
Esas No:2016/9275
Karar No:2018/11761
K. Tarihi:
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi
Taraflar arasındaki tasarrufun iptali davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın açılmamış sayılmasına dair verilen hükmün süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
-K A R A R-
Mahkemece bozma sonrası yapılan 01.09.2015 tarihli ilk duruşmada davacı tarafın hazır olmadığı, mazeret de bildirmediği, bu nedenle takip edilmeyen davanın HMK’nın 150. maddesi uyarınca işlemden kaldırılmasına karar verilmiş, 08.12.2015 tarihinde verilen karar ile de davanın 3 aylık yasal süre içinde yenilenmediği gerekçesiyle HMK’nın 150. maddesi uyarınca açılmamış sayılmasına karar verilmiştir.
7201 sayılı Tebligat Kanununun “vekile ve kanuni mümesile tebligat başlıklı 11. maddesine göre, “Vekil vasıtasıyla takip edilen işlerde tebligat vekile yapılır. â€¦ Avukat tarafından takip edilen işlerde, avukatın bürosunda yapılacak tebligatlar, resmi çalışma gün ve saatleri içinde yapılır.; Anılan Kanunun & “belli bir yerde veya evde meslek ve sanat icrası başlıklı 17. maddesine göre “Belli bir yerde devamlı olarak meslek veya sanatını icra edenler, o yerde bulunmadıkları takdirde tebliğ aynı yerdeki daimi memur veya müstahdemlerinden birine, meslek veya sanatını evinde icra edenlerin memur ve müstahdemlerinden biri bulunmadığı takdirde aynı konutta oturan kişilere veya hizmetçilerinden birine yapılır. Aynı Kanunun “avukat katiplerine ve stajyerlerine tebligat başlıklı 37. maddesine göre de “Celse esnasında kazai merci tarafından sıfatları tesbit edilen avukat katiplerine ve stajyerlerine mütaakip celse gün ve saatinin bildirilmesi avukata tebliğ hükmündedir.
Somut olayda; dosyanın işlemden kaldırılması kararının verildiği 01.09.2015 tarihli duruşmaya ilişkin olarak davacı vekili Av. …’e çıkarılan duruşma davetiyesinin
“muhatabın çarşıya gittiğini, aynı konutta birlikte ikamet ettiğin beyan eden ehil ve reşit eşi … imzasına tebliğ edildiği görülmüştür.
Duruşmaya ilişkin kararın davacının vekili Av. … yanında … çalışan avukat olduğu, Av. …’ün dava dosyasına vekaletnamesini ibraz edeken tebligatların davacı vekili Av. …’ün büro adresine tebliğ edilmesinin istendiği görülmesine rağmen mahkemece davacının vekili …’ün dava dilekçesine beyan ettiği adres haricinde başka bir adrese tebligat çıkartarak tebligatın aynı konutta beraber ikamet ettiği eşine tebligat yapılmasının geçerli olmadığı gözönüne alınmadan dava dosyasının önce işlemden kaldırılması ve sonuçta davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesi doğru değildir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın davacı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine 05.12.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu