12. Hukuk Dairesi2023 YılıTebligat

Şikayetçi borçlu şirketin ticaret sicil adresine TK’nın 35. maddesi gereğince tebligat yapılabilmesi için, bu adrese gönderilen tebligatın, adresin kapalı olması ya da muhatabın adresten taşınmış olması şerhi ile tebliğ edilemeden iade edilmesinin zorunlu olduğu, satış ilanı tebliğ tarihinden önce, borçlu şirketin ticaret sicil adresine gönderilen tebligatın; “muhatabın tanınmadığı” şerhi ile iade edilmesi üzerine bu tebligat esas alınarak TK’nın 35/4. maddesine göre yapılan satış ilanı tebliğ işleminin usulüne uygun olmadığı-

12. Hukuk Dairesi         2023/5550 E.  ,  2023/7622 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : … Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;
Borçlunun icra mahkemesine başvurusunda, sair fesih iddialarının yanı sıra, gerek ödeme emri ve gerekse ihaleye ilişkin bütün tebliğ işlemlerinin usulsüz olduğunu ileri sürerek ihalenin feshini istediği, İlk Derece Mahkemesince, şikayetin reddi ile ihale bedelinin %2’si oranında 26.657,50 TL para cezasının borçludan alınarak Hazineye irad kaydına karar verildiği, borçlu tarafından istinaf yoluna başvurulması üzerine Bölge Adliye Mahkemesince, istinaf başvurusunun esastan reddine karar verildiği anlaşılmıştır.
7201 sayılı Tebligat Kanununun; “Adres Değiştirmenin Bildirilmesi Mecburiyeti” başlıklı 35. maddesinin 4. fıkrasına göre; “Daha önce tebligat yapılmamış olsa bile, tüzel kişiler bakımından resmi kayıtlardaki adresleri esas alınır ve bu madde hükümleri uygulanır.” Tüzel kişilerin adreslerinin ara statü, sicil, tüzük ve kuruluş senedi gibi resmi kayıtlarda belirli olması sebebi ile meçhul olması söz konusu değildir.
Borçlu şirketin ticaret siciline bildirdiği adresine çıkartılan tebligat, adresin kapalı olması veya bu adresten taşınmış bulunması nedeni ile tebliğ edilemeden iade edilmiş ise, Tebligat Kanunu’nun 35. maddesinin ikinci fıkrasına göre, tebliği çıkaran merci, şirketin ticaret sicil adresine tebligat yapılmasını talep eder. Bu durumda tebliğ evrakının bir nüshası eski adrese ait binanın kapısına asılır ve asılma tarihi tebliğ tarihi sayılır.
Somut olayda, borçlu adına “Kızılay Mah. … 2 Cad. No:42/12 Çankaya Ankara” adresine çıkartılan satış ilanı tebligatlarının; “muhatabın tanınmadığını” şerhi ile 4.11.2022 ve 21.11.2022 tarihlerinde iade edildiği, bunun üzerine tebligat adresinin aynı zamanda borçlunun Ticaret Sicil Müdürlüğünde kayıtlı adresi olması nedeniyle satış ilanının aynı adrese Tebligat Kanununun 35. maddesine göre 24.11.2022 tarihinde tebliğ edildiği anlaşılmaktadır.
Şikayetçi borçlu şirketin ticaret sicil adresine TK’nın 35. maddesi gereğince tebligat yapılabilmesi için, bu adrese gönderilen tebligatın, adresin kapalı olması ya da muhatabın adresten taşınmış olması şerhi ile tebliğ edilemeden iade edilmesi zorunludur. Satış ilanı tebliğ tarihinden önce, borçlu şirketin ticaret sicil adresine gönderilen tebligatın; “muhatabın tanınmadığı” şerhi ile iade edilmesi üzerine bu tebligat esas alınarak TK’nın 35/4. maddesine göre yapılan satış ilanı tebliğ işlemi usulüne uygun değildir.

İİK’nın 127. maddesi gereğince taşınmaz satışlarında, satış ilanının bir örneği borçluya tebliğ edilmelidir. Borçluya satış ilanının tebliğ edilmemesi veya usulsüz tebliğ edilmesi ise başlı başına ihalenin feshi sebebidir.
O halde, İlk Derece Mahkemesince; borçluya yapılan satış ilanı tebliğinin usulsüz olduğu anlaşıldığından, şikayetin kabulü ile ihalenin feshine karar verilmesi gerekirken şikayetin reddi yönünde hüküm tesisi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ: Şikayetçi borçlunun temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile yukarıda yazılı nedenlerle 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK’nın 364/2. maddesinin göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK’nın 373/1. maddesi uyarınca, … Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesinin 5.06.2023 tarih ve 2023/878 E.- 2023/855 K. sayılı kararının KALDIRILMASINA, … 1. İcra Hukuk Mahkemesinin 6.04.2023 tarih ve 2023/8 E.-2023/82 K. sayılı kararının BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, dosyanın kararı veren İlk Derece Mahkemesine, kararın bir örneğinin de Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, 22.11.2023 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu