12. Hukuk Dairesi2015 ve Öncesi YıllarHarçİcra Harç, Vergi ve Giderler

Satış Öncesi Feragat Halinde Alınacak Harçta, Tahsil Harcı Oranı

T.C.
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi

ESAS NO : 2010/11280
KARAR NO : 2010/24825 Y A R G I T A Y İ L A M I

***************************** ************ **** ***** ****************** ********************* ************************** **************** ** ** ** ******** *** *** *** *** *** ********************** Şikayet

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının onanmasını mutazammın 04/03/2010 tarih, 2009/22924 Esas, 2010/4937 Karar sayılı daire ilamının müddeti içinde tashihen tetkiki davacı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
Borçlu aleyhinde 189.729,20 YTL takip çıkışı toplam alacağın tahsili için takip başlatılmıştır. 10/02/2009 tarihinde 31.740,00 TL’lik menkulleri alacaklıya alacağa mahsuben ihale edilmiştir. Alacaklı vekili 05/03/2009 tarihinde icra müdürlüğünde borçlu aleyhindeki takipten feragat ettiğini, malların kendisine teslimini ve hacizlerin kaldırılmasını talep etmiştir. İcra müdürlüğünce takip miktarı üzerinden satış yapıldıktan sonra takipten feragat edildiğinden %9 oranında hesaplanan 16.126,62 TL feragat tahsil harcının ve satış sonrası tahsil harcının yatırılması halinde talebin kabulüne karar verilmiştir.
Alacaklı vekili icra müdürlüğünün feragat edilen alacak miktarının, satış sonrası tahsil edilen 31.740,00 TL düştükten sonraki bakiyesi üzerinde, satış sonucu değil, öncesi feragat olduğundan %3,6 oranında harç alınmak yerine, %9 oranında harç alınması işlemini şikayet etmiştir.
Mahkemece 429 Sayılı Harçlar Kanunu’nun 23. maddesine göre, satış sonrası feragat olduğundan icra müdürlüğünün işleminin hukuka uygun bulunduğu gerekçesiyle şikayetin reddine karar verilmiştir.
Şikayete konu takip dosyası incelendiğinde 31.750,00 TL’lik alacağın satış nedeniyle tahsil edildiği, bakiye alacağın ise, henüz tahsil edilmediği ve dosyada hacizlerin bulunduğu görülmüştür. Tahsil edilemeyen alacak kısmı yönünden satış öncesi feragat vardır. 492 Sayılı Harçlar Kanunu’nun 23. maddesi ve 1 sayılı tarifenin B-b bölümünde gösterilen oranlarda feragat harcı alınmalıdır.
O halde mahkemece, yukarıda açıklanan nedenlerle şikayetin kabulü yerine reddine karar verilmesi isabetsiz olup, bu nedenle kararın bozulmasına karar vermek gerekirken, sehven onandığı anlaşılmakla, alacaklı vekilinin karar düzeltme isteminin kabulüne karar vermek gerekmiştir.
SONUÇ : Alacaklı vekilinin karar düzeltme isteminin kabulü ile Dairemizin 04/03/2010 tarih ve 2009/22924 E., 2010/4937 K. sayılı onama kararının kaldırılmasına, mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 26/10/2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu