12. Hukuk Dairesi2019 YılıHakem Kararlarının İcrasıİlam Niteliğindeki BelgelerKesinleşmeden İcraya Konulamayacak İlamlarTakip Açılış

3533 sayılı Tahkim Yasası gereğince verilmiş konusu para olan Hakem Heyeti kararının icrasının genel hükümler uyarınca yerine getirileceği ve takibe konu Hakem kararı para alacağına ilişkin olduğundan kesinleşmesi gerekmediği-

3533 sayılı Tahkim Yasası gereğince verilmiş konusu para olan Hakem Heyeti kararının icrasının genel hükümler uyarınca yerine getirileceği ve takibe konu Hakem kararı para alacağına ilişkin olduğundan kesinleşmesi gerekmediği-


Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi Ummahan Y. tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Şikayet eden alacaklı vekili icra mahkemesine başvurusunda; borçlu aleyhine 27.06.2014-2014/E.4149.14 başvuru, 15.12.2014-2014/4616 tarih ve Karar sayılı Sigorta Tahkim Komisyonu Uyuşmazlık Hakem kararına dayanılarak ilamlı icra takibi için icra müdürlüğüne başvurduğunu, icra müdürlüğün talebi reddettiğini, icra müdürlüğü işleminin iptali için şikayeti üzerine mahkemece; hakem kararının ilam yada ilam niteliğinde bir belge olmadığı gerekçesi ile şikayetin reddine karar verilmesi üzerine hüküm; şikayetçi alacaklı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Takibe konu kararın, 3533 sayılı Tahkim Yasası gereğince verilmiş konusu para olan Hakem Heyeti kararı olduğu, 3533 sayılı yasanın 7. maddesi gereğince Hakem Heyeti kararlarının, mahkeme ilamlarının icrasına ilişkin genel hükümler uyarınca yerine getirileceği, takibe konu Hakem kararı da para alacağına ilişkin olup, HMK 367. maddesi gereğince kesinleşmesi gerekmediğinden davacının şikayetinin kabulüne, Nazilli 1. İcra Müdürlüğü’nün 05.02.2015 tarihli kararın iptaline karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile şikayetin reddine karar verilmesi isabetsizdir.

SONUÇ: Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nin 366. ve HUMK’nin 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 30/04/2019 gününde oy birliğiyle karar verildi.

12. HD. 30.04.2019 T. E: 2018/7239, K: 7199

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu