12. Hukuk Dairesi2023 YılıİtirazTakip Açılış

Ödeme Emrinin, Talep Olmaksızın İcra Müdürlüğünce, Kendiliğinden yada Sehven Değil, Alacaklı Vekilinin Talebi Üzerine Gönderildiği İçin Bu Şekilde Gönderilen Ödeme Emri Borçluya Yeni Bir İtiraz Hakkı Tanır.

12. Hukuk Dairesi         2023/7505 E.  ,  2023/5539 K.

“İçtihat Metni”


MAHKEMESİ : İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 21. Hukuk Dairesi
SAYISI : 2022/1851 E., 2023/2355 K.

HÜKÜM/KARAR : Kabul/İlk Derece Mahkemesi kararının kaldırılması/Yeniden hüküm
İLK DERECE MAHKEMESİ : Bakırköy 12. İcra Hukuk Mahkemesi
SAYISI : 2022/38 E., 2022/132 K.

Taraflar arasındaki şikayet davasından dolayı yapılan yargılama sonunda İlk Derece Mahkemesince şikayetin kabulüne karar verilmiştir.

Kararın davalı vekili tarafından istinaf edilmesi üzerine, Bölge Adliye Mahkemesince, davalı vekilinin istinaf başvurusunun kabulüne kararın kaldırılmasına, şikayetin reddine karar verilmiştir.

Bölge Adliye Mahkemesi kararı davacı vekili tarafından temyiz edilmekle; kesinlik, süre, temyiz şartı ve diğer usul eksiklikleri yönünden yapılan ön inceleme sonucunda, temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten ve Tetkik Hâkimi … tarafından hazırlanan rapor dinlendikten sonra dosyadaki belgeler incelenip gereği düşünüldü.

I. DAVA
Davacı vekili dava dilekçesinde özetle;” Bakırköy 8. İcra Müdürlüğü 2021/15107 Esas sayılı takip dosyasının daha önce kesinleştiğini, dosyayı takip eden daha önceki vekil tarafından borçlu şirkettin mal varlığı araştırıldığını ve haciz işlemi yapıldığını, ancak dosyanın işlemden kaldırıldığını, daha sonra dosyanın yenilenmesi için gerekli işlemlerin yapılarak dosyanın kaldığı yerden devamına ilişkin 25.10.2021 tarihinde Avukat Portal üzerinden “Dosyanın Yenilenmesi” konulu talep sonrası İcra Müdürlüğünce 26.10.2021 tarihli Tensip Tutanağı ile talebin kabulü ile dosyamızın yenilenmesine karar verildiğini, İcra Müdürlüğünce ödeme emri gönderildiğini, akabinde takip borçlusuna gönderilen ödeme emri sonrası borçlu vekili tarafından dosyaya itiraz ettiği için takibin durdurduğunu, dosya safahatı incelendiğinde dosyanın yenilenmesi gerektiği, daha önce kesinleştiği için ödeme emri tebliğine gerek olmadığı, icra memurunun kesinleşen bir dosyada yenileme dilekçesi hazırlanması sonrası tarafımızca her ne kadar sehven sistemden “Ödeme Emri Gönderilmesi” talep edilmişse de dosyada gerekli incelemeleri yaparak sehven yapıldığını anlayabilecek ve ona göre işlem yapabilecek bilgi ve tecrübeye sahip olduğunu, aksi yöndeki icra müdürlüğü kararının kaldırılmasına karar verilmesini” talep ve dava etmiştir.

II. CEVAP
Yargıtayın yerleşik uygulamalarına göre borçluya ikinci kez ödeme emri gönderilmesi ona yeni bir itiraz hakkı ve süresi verildiği anlamına geldiğini, bu durumda ikinci ödeme emri esas alınarak sonuca gidilmesi gerektiğini, icra müdürlüğünce 22.01.2022 tarihli karar tensip tutanağında verilen karar hukuka uygun olduğundan davanın reddini” talep etmiştir.

III. İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI
İcra takip dosyasının işlemsiz bırakılmasından evvel borçlu hakkında başlatılan takibin kesinleştiği, daha sonra borçluya yenileme emri tebliğ edilmesinin ise ona yeni bir itiraz hakkı bahşetmeyeceği bununla birlikte davacı alacaklının talebi ile borçlu tarafa ödeme emri tebliğ edilmiş ise de bu talebin sehven yapıldığı, kesinleşen takipte tekrar ödeme emrinin tebliğinin usul ve yasaya uygun olmadığı sonucu ile takibin durdurulması kararının nihayetinde 22.01.2022 tarihli müdürlük işleminin iptaline karar verilmiştir.

IV. İSTİNAF
A. İstinaf Yoluna Başvuranlar
İlk Derece Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde davalı vekili tarafından istinaf başvurusunda bulunmuştur.

B. İstinaf Sebepleri
Davalı vekili istinaf dilekçesinde cevap dilekçesini tekrarla şikayetin reddine karar verilmesini talep etmiştir.

C. Gerekçe ve Sonuç
Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile mahkemece borçluya yenileme emri tebliğ edilmesinin ona yeni bir itiraz hakkı bahşetmeyeceği kesinleşen takipte tekrar ödeme emrinin tebliğinin usul ve yasaya uygun olmadığı gerekçesiyle, şikayetin kabulü ile, takibin durdurulmasına ilişkin 22.01.2022 tarihli müdürlük işleminin iptaline karar verilmiş ise de, takip dosyasında borçluya daha önce ödeme emri tebliğ edilmesine rağmen, davacı alacaklı vekilinin uyap sistemi üzerinden 22.12.2021 tarihinde borçlunun talepte belirtilen adresine ödeme tebliğ edilmesi talebinde bulunduğu, talep üzerine borçluya ikinci kez ödeme emri çıkartıldığı, bunun üzerine borçlu tarafın borca itiraz dilekçesini takip dosyasına sunduğu, icra müdürlüğünce genel haciz yoluyla ilamsız icra takibine süresinde yapılan itiraz nedeniyle takibin durdurulmasına karar verildiği, ödeme emri icra müdürlüğünce talep olmaksızın, kendiliğinden yada sehven değil, alacaklı vekilinin talebi üzerine gönderildiği için bu şekilde gönderilen ödeme emri borçluya yeni bir itiraz hakkı tanıdığından, icra müdürlüğünün takibin durdurulmasına ilişkin 22.01.2022 tarihli kararı usul ve yasaya uygun olduğundan, mahkemece şikayetin reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz olduğundan, istinaf talebinin kabulüne, ilk derece mahkeme kararının kaldırılmasına, şikayetin reddine karar verilmiştir.

V. TEMYİZ
A. Temyiz Yoluna Başvuranlar
Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde davacı alacaklı vekili temyiz isteminde bulunmuştur.

B. Temyiz Sebepleri
Davacı dava dilekçesini tekrarla Bölge Adliye Mahkemesi kararının bozulmasına karar verilmesini talep etmiştir.

C. Gerekçe
1. Uyuşmazlık ve Hukuki Nitelendirme
Uyuşmazlık, icra dosyasından borçluya ikinci kez gönderilen ödeme emri sonucu icra müdürlüğü işlemini şikayete ilişkindir.
2. İlgili Hukuk
İİK’nın 16., 61., 62 ve sair mevzuat
3. Değerlendirme
1.Bölge adliye mahkemelerinin nihai kararlarının bozulması 6100 sayılı Kanun’un 371 inci maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.
2.Temyizen incelenen karar, tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, uyuşmazlığa uygulanması gereken hukuk kuralları ile hukuki ilişkinin nitelendirilmesine, dava şartlarına, yargılama ve ispat kuralları ile kararda belirtilen gerekçelere göre usul ve kanuna uygun olup davacı vekilince temyiz dilekçesinde ileri sürülen nedenler kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

VI. KARAR
Yukarıda açıklanan sebeplerle;
Temyiz olunan Bölge Adliye Mahkemesi kararının 5311 sayılı Kanunun ile değişik İİK’nın 364/2. maddesi göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK’nın 370. maddeleri uyarınca ONANMASINA,
Alınması gereken 269,85 TL temyiz harcından, evvelce alınan harç varsa mahsubu ile eksik harcın temyiz edenden tahsiline,

Dosyanın İlk Derece Mahkemesine, kararın bir örneğinin Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine,
02.10.2023 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu