12. Hukuk Dairesi2022 YılıHaciz

İcra müdürlüğünce taşınmazın haczine karar verildikten sonra, taşınmazın üçüncü kişiye satılması ve hacze ilişkin şerhin tapuya taşınmazın üçüncü kişiye satış tarihinden sonra işlenmesi halinde, taşınmaz haciz karar tarihinde borçlu adına kayıtlı olduğundan haczin geçerli olduğunun kabulü gerektiği

İcra müdürlüğünce taşınmazın haczine karar verildikten sonra, taşınmazın üçüncü kişiye satılması ve hacze ilişkin şerhin tapuya taşınmazın üçüncü kişiye satış tarihinden sonra işlenmesi halinde, taşınmaz haciz karar tarihinde borçlu adına kayıtlı olduğundan haczin geçerli olduğunun kabulü gerektiği-


Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi S. U. tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Alacaklı tarafından bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile başlatılan takipte, şikayetçi üçüncü kişinin icra mahkemesine başvurusunda,taşınmazı borçludan satın aldığı tarihte tapuda herhangi bir haciz şerhi bulunmadığı, müvekkilinin iyi niyetli 3.kişi olduğu olduğu iddiası ile taşınmazı üzerine konulan haczin kaldırılmasını talep ettiği, mahkemece, şikayetin reddine karar verildiği,şikayetçi tarafından ilk derece mahkemesi kararına karşı istinaf yoluna başvurulması üzerine, Bölge Adliye mahkemesince; istinaf isteminin kabulü ile ilk derece mahkemesi kararının kaldırıldığı ve şikayetin kabulü ile haczin kaldırılmasına karar verildiği anlaşılmaktadır. Taşınmazın usulüne uygun olarak haczedildiğinin kabulü için icra müdürlüğünce haciz kararı verilmesi yeterli olup, haczin geçerliliği ve tamamlanmış sayılması için ayrıca tapu siciline şerh verilmesi zorunlu değildir.Tapuya işlenmesi, haczin kurucu unsuru olmayıp bildirici nitelik taşır. Ne var ki 3. kişilere karşı ileri sürülebilmesi için haczin tapu siciline işlenmesi gerekmektedir.(Dairemizin 10/12/2015 tarih ve 2015/28857 E.-31140 K. sayılı kararı)

Somut olayda; alacaklı tarafından 13.11.2019 tarihinde haciz talep edildiği ve icra müdürlüğünce 13.11.2019 tarihinde haciz kararı verildiği, taşınmazın şikayetçiye 18.11.2019 tarihinde haciz kararından sonra satıldığı, hacze ilişkin şerhin tapuya işlenme tarihinin 05.02.2020 tarihi olduğu anlaşılmıştır. Şikayete konu 5242 ada 1 parsel sayılı taşınmaz haciz karar tarihinde borçlu H. adına kayıtlı olduğu anlaşıldığından taşınmazın haczi geçerli olup bölge adliye mahkemesince şikayetin bu gerekçe ile reddi gerekirken yazılı gerekçe ile şikayetin kabulü yönünde hüküm tesisi isabetsiz olup Bölge Adliye Mahkemesi kararının bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 22. Hukuk Dairesi’nin 10.02.2022 tarih ve 2021/1545 E. – 2022/339 K. sayılı kararının yukarıda yazılı nedenlerle, 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK’nun 364/2. maddesi göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK’nun 373/2. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde iadesine, dosyanın kararı veren Bölge Adliye Mahkemesi’ne gönderilmesine, 22/11/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

12. HD. 22.11.2022 T. E: 5598, K: 12080

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu