Kira Alacağının Ödenmemesine Dayalı İcra Takibi (Örnek 13)Yargıtay Kararları

Kira alacağına dayıl fesih ve tahliye davası-Hangi aylara ait olduğu belli olmayan toplu ödemeler

12. Hukuk Dairesi         2021/6008 E.  ,  2021/7163 K.

MAHKEMESİ : … Bölge Adliye Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Adi kiraya ve hasılat kiralarına ilişkin başlatılan takipte, borçlunun icra dairesine süresi içerisinde yaptığı borca itirazı üzerine duran takibin devamını sağlamak amacıyla alacaklı tarafından icra mahkemesine yapılan başvuru ile itirazın kaldırılmasının ve kiralananın tahliyesinin istendiği, mahkemece alacaklıya ait banka kayıtları getirtilerek yaptırılan bilirkişi incelemesi sonucunda, takipten önce takip konusu borcun tamamının ödendiği gerekçesiyle istemin reddine karar verildiği, kararın alacaklı yanca istinaf edilmesi üzerine Bölge Adliye Mahkemesi’nce istinaf başvurusunun esastan reddine hükmedildiği, kararın alacaklı tarafından temyiz edildiği anlaşılmaktadır.

Somut olayda; alacaklının 01.4.2016 başlangıç tarihli Alan Tahsis Sözleşmesi’ne dayanarak 14.3.2018 tarihinde tahliye talepli olarak başlattığı icra takibi ile beş aylık kira ve bir aylık kira farkı alacağı olmak üzere toplam 80.333,53 TL’nin tahsilini istediği, ödeme emrinin borçlu kiracıya 20.3.2018 tarihinde tebliğ edildiği, borçlu kira ilişkisine itiraz etmediğinden kiracılık ilişkisinin kesinleştiği, boçlu tarafından itiraz dilekçesinde icra takibinin haksız olduğu belirtilerek borcun tamamına ve ferilerine itiraz edildiği anlaşılmakla birlikte, borcun ödendiği olgusuna dayanılmadığı görülmektedir.

Taraflar arasında imzalanan 01.4.2016 başlangıç tarihli ve 3 yıl süreli yazılı kira sözleşmesinin varlığı hususunda uyuşmazlık bulunmamaktadır. Borçlu tarafından icra dairesine yapılan borca itirazda borcun ödendiğine ilişkin bir itiraz bulunmamakla birlikte, borçlunun itirazın kaldırılması aşamasında da duruşmalara katılmadığı ve cevap dilekçesi sunmadığı, mahkemece alacaklının banka hesabına ilişkin kayıtlar resen getirtilerek bilirkişi incelemesi yaptırıldığı, incelenen hesaplarda borçlunun hesabından alacaklının hesabına yapılan ödemelerin hangi aya ait olduğuna ilişkin bir açıklama bulunmadığı, bu hususun bilirkişi raporunda da “borçlu tarafından banka havalesi ile yapılan ödemelerin hangi döneme ait olduğu açıklanmamış ise de alacaklının bu ödemelerin takip konusu döneme ait olmadığına ilişkin bir itirazı bulunmadığından, ödemelerin takip konusu aylara ilişkin olduğu kabul edilerek hesaplama yapılmıştır” denilerek tespit edildiği anlaşılmaktadır.

İlk Derece Mahkemesi’nce, bilirkişi raporu hükme esas alınarak takip konusu kira bedellerinin ödendiği, takip tarihi itibariyle borçlunun alacaklıya herhangi bir borcunun bulunmadığı gerekçesiyle itirazın kaldırılması ve tahliye talebinin reddine karar verilmiş ise de, kira bedellerinin ödendiği banka hesap ekstresinde yapılan ödemelerin hangi aya ait olduğu anlaşılmadığından ve alacaklının da bilirkişi raporuna itiraz dilekçesi ve 08.11.2018 tarihli son celsedeki beyanıyla bu ödemelerin takip konusu alacakla ilgili olmayıp geçmişe ait borçlara ilişkin olduğunu beyan etmesi karşısında, borçlunun itirazını İİK’nun 269/c maddesinde belirtilen belgelerle ispatlayamadığının kabulü gerekir.

Hal böyle olunca mahkemece talebin kabulü ile itirazın kaldırılması ve tahliyeye karar verilmesi gerekirken yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz olup bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ :Alacaklının temyiz isteminin kabulü ile yukarıda yazılı nedenlerle 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK‘nun 364/2. maddesinin göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK‘nun 373/1. maddesi uyarınca, … Bölge Adliye Mahkemesi 35. Hukuk Dairesi’nin istinaf talebinin esastan reddine ilişkin 20.4.2021 tarih ve 2019/777 E. – 2021/933 K. sayılı kararının KALDIRILMASINA ve … Anadolu 3. İcra Hukuk Mahkemesi’nin 08.11.2018 tarih, 2018/297 E. – 2018/655 K. sayılı kararının BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, dosyanın İlk Derece Mahkemesi’ne, kararın bir örneğinin de Bölge Adliye Mahkemesi’ne gönderilmesine, 30/06/2021 gününde oy birliğiyle karar verildi.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu