2022 YılıBölge Adliye Mah. Kararları

Kanun yolu sınırı (istinaf/temyiz) belirlenirken yalnız uyuşmazlık konusu asıl alacak miktarı dikkate alınır. İşlemiş Faiz, icra (inkar) tazminatı, vekalet ücreti ve yargılama gideri hesaba katılmaz

T.C.
KONYA
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
7. HUKUK DAİRESİ

DOSYA NO : 2022/1230
KARAR NO : 2022/1330

T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A
İ S T İ N A F K A R A R I

İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : AFYONKARAHİSAR 2. İCRA HUKUK MAHKEMESİ
TARİHİ : 31/03/2022
NUMARASI : 2022/66 ESAS 2022/164 KARAR

DAVANIN KONUSU : Şikayet (İcra Memur Muamelesi)
KARAR TARİHİ : 13/07/2022
KARAR YAZIM TARİHİ : 13/07/2022
Yukarıda tarih ve numarası yazılı ilk derece mahkeme kararı aleyhine istinaf yasa yoluna başvurulmuş olmakla, HMK’nun 352. maddesi gereğince dosya üzerinde yapılan ön inceleme sonucunda dosyadaki belgeler okundu, incelendi.
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
HMK’nun 352. maddesi gereğince Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesi’nce dosya üzerinde yapılacak ön inceleme sonunda; istinaf konusu kararın dava değerine göre veya dava türüne göre kesin olduğu hallerde öncelikle karar verilmesi gerekmektedir.
İstinaf konusu; Örnek 7 ilamsız takipte takip borçlusu tarafından açılan ödeme emri tebligat usulsüzlüğü şikayeti davasına ilişkindir. takip talebinde talep edilen asıl alacak miktarı, dolayısıyla istinaf konusunun değeri 16.700,00-TL’dir.
Her ne kadar takip talebinde asıl alacağa ilaveten işlemiş faiz alacak kalemi talep edilmiş ise de; Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 22.06.2017 tarih ve 2017/4910-9724 EK sayılı kararında belirtildiği üzere kanun yolu sınırı (istinaf/temyiz) belirlenirken yalnız uyuşmazlık konusu asıl alacak miktarı dikkate alınır. İşlemiş Faiz, icra (inkar) tazminatı, vekalet ücreti ve yargılama gideri hesaba katılmaz.
Uyuşmazlık konusu alacak miktarı, istinaf konusu kararın karar tarihi (2022) itibariyle İİK’nun 363 maddesi gereğince yürürlükteki kesinlik sınırı olan 18.710,00-TL’yi geçmediği, böylelikle mahkeme kararının istinaf kabiliyetinin bulunmadığı anlaşılmaktadır.
İİK’nun 365. maddesine göre istinaf yoluna başvurma yasal süre geçtikten sonra yapılır veya istinaf yoluna başvurulmasına olanak bulunmayan bir karara veya vazgeçme nedeniyle itiraz ya da şikayetin reddine veyahut süresi geçmiş bir şikayete ilişkin olursa Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun ilgili hükümleri gereğince istem icra mahkemesince reddedilir.
Bölge adliye mahkemesi, İİK’nun 365/1. maddesi kapsamına girdiği hallerde icra mahkemesince istemin reddine karar verilmemiş başvuruyu geri çevirmeyip doğrudan kesin karara bağlar.
Somut olayda, istinaf başvurusuna konu edilen ve bölge adliye mahkemesince incelenmesi istenilen kısmın miktar itibariyle istinaf yoluna başvurulabilecek kararlardan olmadığı kesin nitelikte bulunduğu görülmekle, İİK’nın 365/3. maddesi gereğince istinaf başvuru dilekçesinin reddine karar vermek gerekmiştir.
Hüküm : Yukarıda açıklanan nedenlerle;
1-Davacının istinaf başvuru dilekçesinin İİK’nun 363. ve 365. maddeleri gereğince REDDİNE,
2-İstinaf başvurusu nedeniyle alınan 80,70-TL istinaf karar harcının ilk derece mahkemesinden talep edilmesi halinde istinaf edene iadesine,
3-Kararın, bilgi mahiyetinde ilk derece mahkemesinde taraflara tebliğine,
Dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda KESİN olmak üzere oy birliği ile karar verildi .13/07/2022

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu