İhalenin FeshiTebligatYargıtay Kararları

İİK 149/a-2. uyarınca borçlunun başvurusu “icranın geri bırakılması” değil de, İİK’nun 16-18. maddeleri kapsamında şikayet ise genel kural olan İİK’nun 363/4 ve 364/3 maddeleri uyarınca istinaf-temyiz istemi satışı durduracağı

İİK 149/a-2. uyarınca borçlunun başvurusu “icranın geri bırakılması” değil de, İİK’nun 16-18. maddeleri kapsamında şikayet ise genel kural olan İİK’nun 363/4 ve 364/3 maddeleri uyarınca istinaf-temyiz istemi satışı durduracağı- Usulsüz tebligat şikayetine ilişkin kararın istinaf başvurusu üzerine verilecek karar beklenmeden ihale yapılmasının İİK’nun 363/4. maddesine aykırılık teşkil ettiği- Dosya kapsamından anlaşılan bu durumun, mahkemece, gerek istem üzerine gerek re’sen dikkate alınması gerektiği-

Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi M. Duyan tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;

Borçlunun, sair fesih nedenleri ile birlikte usulsüz tebligat şikayetinin reddine ilişkin icra mahkemesi kararının istinaf edildiğini, karar istinaf aşamasında iken ihale yapılamayacağını ileri sürerek 20/08/2020 tarihli taşınmaz ihalesinin feshini talep ettiği, İlk Derece Mahkemesince; davanın reddi ile borçlu aleyhine ihale bedelinin %10’u oranında para cezasına hükmedildiği, karara karşı borçlu tarafından istinaf yoluna başvurulduğu, Bölge Adliye Mahkemesince; istinaf başvurusunun esastan reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.

İİK’nun 363/4. maddesi uyarınca, istinaf satıştan başka icra işlemlerini durdurmaz. Buna göre, takibe yönelik itiraz ve şikayetler hakkında verilen icra mahkemesi kararları hakkında ihale tarihi itibariyle yargı yoluna başvurulmuşsa ihale yapılamaz. Bu husus mahkemece de re’sen dikkate alınmalıdır.

Öte yandan, İİK’nun 149/a-2. maddesine göre, icra mahkemesinin geri bırakılma isteminin reddine ilişkin kararını istinaf eden borçlu veya üçüncü kişi takip konusu alacağın yüzde onbeşi nispetinde teminat yatırmadığı takdirde satış durmaz. Ancak istem, icranın geri bırakılması değil de İİK’nun 16-18. maddeleri kapsamında şikayet ise genel kural olan İİK’nun 363/4 ve 364/3 maddeleri uyarınca istinaf-temyiz istemi satışı durduracaktır.

Somut olayda takibin türü ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile ilamlı takip olup, borçluya 6 örnek icra emri gönderilmek sureti ile takibe devam edildiği, borçlunun 17/08/2020 tarihli dilekçesinde icra emri, kıymet takdir raporu ve satış ilanı tebliğinin usulsüz olduğunun tespiti ile takibi öğrenme tarihinin düzeltilmesine karar verilmesini talep ettiği, İstanbul 10. İcra Hukuk Mahkemesi tarafından 19/08/2020 tarih ve 2020/221 E. – 2020/346 K. sayılı karar ile usulsüz tebligat şikayetinin reddine karar verildiği, kararın 19/08/2020 tarihinde borçlu tarafından istinaf edildiği, bu arada ihalenin istinaf talebinden sonra 20/08/2020 tarihinde gerçekleştiği görülmektedir. Buna göre; İstanbul 10. İcra Hukuk Mahkemesi tarafından 19/08/2020 tarih ve 2020/221 E. – 2020/346 K. sayılı dosyası incelendiğinde; şikayetçi borçlu vekilinin icra mahkemesine başvurusu, usulsüz tebligat şikayeti olup, bu kararın istinaf başvurusu üzerine verilecek karar beklenmeden ihale yapılması, İİK’nun 363/4. maddesine aykırılık teşkil ettiğinden, şikayetçi borçlu yönünden taşınmazın satışı mümkün değildir. Dosya kapsamından anlaşılan bu durumun, mahkemece, gerek istem üzerine gerek re’sen dikkate alınması gerekmektedir.

O halde, ilk derece mahkemesince, yukarıda açıklanan gerekçe doğrultusunda şikayetin kabulü ile ihalenin feshine karar verilmesi gerekmekte olup, ilk derece mahkemesince verilen şikayetin reddine ilişkin karara yönelik istinaf başvurusunun bölge adliye mahkemesince esastan reddedilmesi isabetsiz olmakla, bölge adliye mahkemesi kararının kaldırılmasına ve ilk derece mahkemesi kararının bozulmasına karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile yukarıda yazılı nedenlerle 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK’nun 364/2. maddesinin göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK’nun 373/1. maddesi uyarınca, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 8. Hukuk Dairesi’nin 20.12.2021 tarih ve 2021/2929 E. – 2021/3296 K. sayılı istinaf talebinin reddine ilişkin kararının (KALDIRILMASINA), Milas İcra Hukuk Mahkemesi’nin 28.09.2021 tarih ve 2021/44 E. – 245 K. sayılı kararının (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, dosyanın kararı veren ilk derece mahkemesine, kararın bir örneğinin de bölge adliye mahkemesine gönderilmesine, 07/04/2022 gününde oy birliğiyle karar verildi verildi.

12. HD. 07.04.2022 T. E: 2279, K: 4618

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu