12. Hukuk Dairesi2017 YılıTehir-i İcra (İİK 36)

Şikayetçi alacaklının icra mahkemesine başvurusunda; davalı 3. kişi tarafından icra dosyasına tehiri icra talebi için yatırılan teminatın kendisine ödenmesi talebinin reddine ilişkin icra müdürlüğünün kararının iptalini talep ettiği görülmüş olup, kararın İİK’nun 363. maddesi uyarınca temyizi kabil olduğu

Şikayetçi alacaklının icra mahkemesine başvurusunda; davalı 3. kişi tarafından icra dosyasına tehiri icra talebi için yatırılan teminatın kendisine ödenmesi talebinin reddine ilişkin icra müdürlüğünün kararının iptalini talep ettiği görülmüş olup, kararın İİK’nun 363. maddesi uyarınca temyizi kabil olduğu

Alacaklı tarafça açılan tasarrufun iptali davasına ilişkin olarak verilen kararın, davalı 3. kişi A. R. Semerci tarafından tehiri icra talepli temyiz edilmesinden sonra, tehiri icra talebinin reddi nedeniyle, alacaklının, yatırılan teminatın kendisine ödenmesine ilişkin talebinin icra müdürlüğünce reddine yönelik kararın iptali istemi ile icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece şikayetin kabulü ile icra müdürlüğünün 12.4.2016 tarihli ret kararının iptaline karar verildiği, kararın davalı 3. kişi A. tarafından temyiz edilmesi üzerine, Dairemizin 24.11.2016 tarih ve 2016/27823 E. – 2016/24312 K. sayılı ilamı ile kararın nitelik itibariyle kesin olduğu gerekçesi ile temyiz dilekçesinin reddedildiği görülmektedir.

Şikayetçi alacaklının icra mahkemesine başvurusunda; davalı 3. kişi tarafından icra dosyasına tehiri icra talebi için yatırılan 25.000,00 TL teminatın kendisine ödenmesi talebinin reddine ilişkin icra müdürlüğünün 12.4.2016 tarihli kararının iptalini talep ettiği görülmüş olup, kararın İİK’nun 363. maddesi uyarınca temyizi kabil olduğu anlaşıldığından, Dairemizin 24.11.2016 tarih ve 2016/27823 E. – 2016/24312 K. sayılı temyiz dilekçesinin reddine ilişkin kararının oy birliğiyle kaldırılmasına karar verildikten sonra, şikayet olunan 3. kişinin esasa yönelik temyiz itirazlarının incelenmesine geçildi:

Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, temyiz olunan kararda yazılı gerekçelere göre yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun mahkeme kararının İİK.nun 366. ve HUMK.nun 438. maddeleri uyarınca (ONANMASINA), alınması gereken 31,40 TL temyiz harcından, evvelce alınan harç varsa mahsubu ile eksik harcın temyiz edenden tahsiline, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 25.05.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

12. HD. 25.05.2017 T. E: 2793, K: 8055

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu