İhtiyati HacizYargıtay Kararları

İİK. 266 Gereğince İhtiyati Haczin Kaldırılmasını Talep Edebilmek için Tüm Dosya Borcunu Karşılayacak Miktarda Teminat Gösterilmesi Gerekir.

T.C.
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi
T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A
Y A R G I T A Y İ L A M I

ESAS NO : 2014/22630
KARAR NO : 2014/28747

İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : İstanbul 9. İcra Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 27/06/2014
NUMARASI : 2014/807-2014/632

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi  tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
Borçlunun icra mahkemesine başvurusunda, takip dosyasında, üzerine ihtiyati haciz konulan borçlu şirket mallarının İİK’nun 266.maddesi kapsamında belirlenecek teminat karşılığında ihtiyati haciz işleminin kaldırılmasını istediği, mahkemece istemin reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.
İİK’nun 266. maddesinde; borçlunun, para veya mahkemece kabul edilecek rehin veya esham yahut tahvilat depo etmek veya taşınmaz rehni yahut muteber bir banka kefaleti göstermek şartı ile ihtiyati haczin kaldırılmasını mahkemeden isteyebileceği hükme bağlanmıştır. Anılan madde gereğince, borçlunun ihtiyati haczin kaldırılmasını talep edebilmesi için, tüm dosya borcunu karşılayacak miktarda ve anılan maddede yazılı olan teminatların gösterilmesi gerekir.
Somut olayda; 01.07.2014 günü itibariyle hesaplanan dosya borcunun tamamı borçlu tarafından yatırıldığına göre borçlunun talebinin kabulü gerekir iken yazılı şekilde reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ :Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 27.11.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu