Aciz VesikasıTasarrufun İptaliYargıtay Kararları

İİK. 143/IV’de «aciz belgesinde belirtilen alacak için faiz yürütülemeyeceği» belirtilmiş ise de bu hükmün alacaklının borçlunun malvarlığına dair mal ve haklardan tatmin edilmesi halinde uygulanacağı, alacaklının üçüncü kişilerin malvarlığına dair mal ve haklardan tatmin edilmesi halinde alacaklının üçüncü kişiden faiz isteyebileceği

İİK. 143/IV’de «aciz belgesinde belirtilen alacak için faiz yürütülemeyeceği» belirtilmiş ise de bu hükmün alacaklının borçlunun malvarlığına dair mal ve haklardan tatmin edilmesi halinde uygulanacağı, alacaklının üçüncü kişilerin malvarlığına dair mal ve haklardan tatmin edilmesi halinde alacaklının üçüncü kişiden faiz isteyebileceği—

Davacı vekili «davalının takip dosyalarından borç ödemeden aciz vesikası düzenlendiğini, ne var ki davalının sıra cetvelindeki garame payının hesabında, yasaya aykırı biçimde faizin de dikkate alındığını» ileri sürerek, «bu nedenle davalıya isabet eden 6.373.428.455 TL’nin kendilerine ödenmesine karar verilmesini» talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili «borçlu aleyhine açılan tasarrufun iptali davasının lehlerine sonuçlandığını ve borçlunun aciz halinin sona erdiğini, bu nedenle alacaklarının faizi ile sıra cetveline alınmasında bir isabetsizlik bulunmadığını» bildirerek «davanın reddi gerektiğini» savunmuştur.

Mahkemece yapılan yargılamaya, toplanan delillere ve alınan bilirkişi raporuna göre; «tasarrufun iptali davasını kazanan alacaklının alacağının hesaplanmasında, İİK’nun 143 ncü maddesinin uygulanmayacağı ve faizin dikkate alınacağı, bu durumda sıra cetvelinin usul ve yasaya uygun bulunduğu» gerekçesiyle «davanın reddine» karar verilmiş; hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

İcra ve İflas Kanunu’nun 143/IV ncü maddesinde, aciz belgesinde yazılı alacak miktarı için faiz istenemeyeceği belirtilmiş ise de, bu hüküm alacaklının borçlunun malvarlığına dahil mal ve haklardan tatmin edilmesi haline münhasırdır. Alacaklının üçüncü kişinin malvarlığına dahil mal ve haklardan tatmin edilmesi halinde, alacaklı üçüncü kişilerden faiz isteyebilir. Somut olayda, iptal davasını kazanan davalı alacaklı, üçüncü kişi G.cihan Sıvışoğlu’nun malvarlığına dahil olan taşınmazın satış bedelinden tatmin edileceğinden (İİK. m. 238), davalının alacağının hesaplanmasında faizin de dikkate alınması suretiyle düzenlenen sıra cetveli usul ve yasaya uygundur. Açıklanan nedenle hükmün onanması gerekmiştir.

19. HD. 26.5.2005 T. E: 158, K: 5948

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu