Yargıtay Kararları

Mahkemece Yargıtay Bozma İlamına Uyma Kararı Verilmesi Halinde, Bozma Yararına Olan Taraf İçin Usule İlişkin Kazanılmış Hak Doğurur

T.C.
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi
T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A
Y A R G I T A Y İ L A M I
ESAS NO : 2021/12163
KARAR NO : 2022/40
İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : Bakırköy 5. İcra Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 26/05/2021
NUMARASI : 2021/206-2021/445

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının onanmasını mutazammın 02.11.2021 tarih ve 2021/7742 Esas – 2021/9516 Karar sayılı daire ilamının müddeti içinde tashihen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi  tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Alacaklının, borçlu aleyhine, 900.000 TL asıl alacak ve ferileri yönünden başlattığı kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla icra takibinde, …………, İİK’nun 89. maddesi gereğince gönderilen haciz ihbarnamelerine itiraz edilmemesi üzerine adı geçenin dosyaya borçlu olarak eklendiği, ……..n icra mahkemesine başvurusunda; icra dosyasındaki 11.12.2013 tarihli taahhütnameye göre ödemesi gereken 100.700 TL’yi ödediğini ancak alacaklı tarafından icra dosyasından feragat edilmediğini ileri sürerek itfa ve feragat nedeniyle takibin iptaline karar verilmesini talep ettiği, mahkemece, şikayet ve takibin iptalini talep etme hakkının bulunmadığı gerekçesi ile borçlunun talebinin reddedilmesi üzerine Dairemizce, ……. dosya borçlusu konumunda olması sebebiyle itfa itirazı hakkında bir karar verilmek üzere hükmün bozulduğu, bozma üzerine mahkemece, davanın kısmen kabulü ile; davacı borçlu yönünden, takibin 98.635,54 TL yönünden kısmen iptaline, bu miktarın 9.112,25 TL’lik kısmı 12.08.2015 tarihinde ödendiğinden, TBK’nun 100. maddesi de gözetilerek, icra müdürlüğünce dosya kapak hesabı yapılırken bu hususun dikkate alınmasına, fazlaya ilişkin talebin reddine karar verildiği, bu kararın Dairemizce onandığı, tarafların karar düzeltme istemi üzerine, bu kez kararın gerekçesi ile hüküm fıkrası arasında çelişki bulunması, diğer taraftan, icra dosyasında mevcut 11.12.2013 tarihli taahhütnamede; borçlu ……un 100.700 TL’yi belirlenen taksitler halinde ödemesi ve feragat harcı dahil tüm borçlar …….’a ait olmak şartıyla alacaklı İlhan Yıldırım’ın dosya borcunun geri kalanında feragat edeceği karşılıklı taahhüt edilmiş olup, bu belgenin TBK’nun 133. maddesine göre açık yenileme iradesi içermediğinden borç yenileme sözleşmesi sayılamayacağı, bunun yanı sıra, taahhütname içeriğine göre feragatin şarta bağlı olduğu ve şartın gerçekleşmediğinin mahkemenin de kabulünde olduğu, buna göre TBK’nun 100. maddesi hükmü de gözetilerek yapılan kısmi ödemelerin takip borcundan düşülmesi suretiyle borçlunun itfa itirazı hakkında bir karar verilmek üzere karar düzeltme istemi kabul edilerek hükmün yeniden bozulduğu, mahkemece bozma ilamına uyularak yapılan yargılama neticesinde; istemin reddine karar verildiği anlaşılmıştır
Bilindiği üzere; mahkemeler, Yargıtay’ın bozma ilamına uyulmasına karar verdikleri takdirde, artık uyma kararı ile bağlıdırlar. Bozma kararına uygun yeni bir karar vermek zorundadırlar. Bozmaya uyma kararı ile bozma yararına olan taraf için usule ilişkin kazanılmış hak doğmuştur.
Somut olayda, 26.05.2021 tarihli celsede Dairemizin bozma ilamına uyulmasına karar verildiği halde, TBK’nun 100. maddesi hükmü de gözetilerek yapılan kısmi ödemelerin takip borcundan düşülmesi suretiyle borçlunun itfa itirazı hakkında bir karar verilmesi gerekirken, bu yönden bir inceleme yapılmadığı ve bozma ilamı gereklerinin yerine getirilmediği görülmüştür.

O halde, mahkemece, borçlunun usuli kazanılmış hakkı da nazara alınarak hükmüne uyulan bozma ilamı doğrultusunda işlem yapılması ile oluşacak sonuca göre bir karar verilmek üzere hükmün yeniden bozulması gerekirken onandığı anlaşılmakla, karar düzeltme isteminin kabulüne karar vermek gerekmiştir
SONUÇ :Borçlunun karar düzeltme isteminin kabulü ile Dairemizin 02.11.2021 tarih ve 2021/7742 E. – 2021/9516 K. sayılı onama ilamının kaldırılmasına, mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, kabul bozma nedenine göre borçlunun sair karar düzeltme itirazlarının bu aşamada incelenmesine yer olmadığına, 10/01/2022 gününde oy birliğiyle karar verildi.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu