Duyurular

İcra Müdür ve Müdür Yardımcıları 2022 Yılı Atama Kararnamesi Genel Esaslarına İlişkin Duyuru

İcra müdür ve müdür yardımcıları hakkında 2022 yılı yaz kararnamesi kapsamında gerçekleştirilecek olan atamaların, İcra Müdür ve Yardımcıları ile İcra Kâtiplerinin Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin ilgili hükümleri ve aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılması uygun görülmüştür.

A-2022 Yılı Atama Kararnamesi Genel Esasları:

1) 2022 yılı yaz kararnamesi; olağan, mazerete dayalı ve hizmet gereği atamaları kapsayacaktır.
2) Atamaya ilişkin hizmet sürelerinin hesaplanmasında 31 Aralık 2022 tarihi esas alınacak olup, süre hesaplamalarında Yönetmeliğin 35. maddesinde belirtilen hususlar dikkate alınacaktır.
3) Naklen atanmak için bölge asgari hizmet süresinin tamamlanması esas olmakla birlikte, son görev yeri itibarıyla dördüncü ve beşinci bölgelerde bir yıl çalışmış olanların talepleri iş, ihtiyaç ve kadro durumuna göre değerlendirilecektir.
4) Bulundukları görev yeri itibarıyla birinci bölgede 7 yılını doldurup 10 yılını doldurmayanlar, ikinci bölgede 5 yılını doldurup 6 yılını doldurmayanlar talep etmeleri halinde kararname kapsamına alınacaklardır. Bu şekilde talepte bulunanlar, “taleplerim olmaz ise yerimde kalmak istiyorum” şıkkını işaretleseler dahi kararname kapsamında tercihleri dışında da başka mahallere atanabileceklerdir.
5) Bulundukları görev yeri itibarıyla birinci bölgede 10, ikinci bölgede 6, üçüncü bölgede 3, dördüncü ve beşinci bölgelerde ise 2 yıl azami hizmet süreleri olup, bu süreleri dolduranlar talepleri olmasa dahi resen kararname kapsamına alınacaklardır.
6) Kura ile ilk atamaları yapılanlardan birinci ve ikinci bölgede bulananların hizmet süresi 3 yıl; üçüncü, dördüncü ve beşinci bölgelerde bulunanların ise 2 yıl olup, bu süreleri dolduranlar talepleri olmasa dahi resen kararname kapsamına alınacaklardır. Ancak kura kararnamesi sonrası Yönetmeliğin 41. maddesi gereğince mazerete dayalı olarak atamaları yapılanların talep etmeleri halinde hizmet süreleri 4 ve 5. bende göre belirlenecektir.
7) Atamalarda, aynı büyükşehir belediyesi hudutları içinde bulunan birinci bölge mahallerdeki toplam hizmet süresi dikkate alınacaktır.
8) Bölge derecesi değişen mahallerde bulunanların süre hesaplamasında kişinin atandığı yıldaki bölge derecesi ne ise o dikkate alınacaktır. (Örneğin Aksaray ikinci bölge iken, 2015 yılında birinci bölge olduğundan, 2014 yılında atanan bir kişinin süre hesaplaması ikinci bölge hesabına göre yapılacaktır.)
9) Son 3 yıl içerisinde kura kararnamesi ile atananlardan daha önce 2, 3, 4 ve 5. bölgelerde icra kâtibi olarak görev yapanların bu bölgelerdeki görev yaptıkları yerlere atamaları yapılmayacaktır.
10) Eşi icra müdürü, icra müdür yardımcısı veya icra kâtibi olarak görev yapanların eş durumu mazeretlerine dayalı olarak kararname kapsamına alınmaları durumunda,  iş, ihtiyaç ve kadro durumuna göre eşinin görev yaptığı mahal dışına da birleştirmeleri yapılabilecektir. Eşlerden birisinin hizmet süresi dolmuş ise, diğer eşin hizmet süresi dolmasa dahi ataması yapılabilecektir.
11) Atamalarda ilgililerin taleplerinin teşkilatın ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirilebilmesi amacıyla, kararname kapsamına alınanların taleplerinde en az yedi yer tercih etmeleri önem arz etmektedir. Ayrıca görev yaptığı mahalde bölge hizmet süresini doldurup yasal mazereti bulunmayanların atamalarının başka bir coğrafi bölgeye yapılması esastır.
12) Ekte ilan edilen atama yapılması planlanan mahaller listesi iş, ihtiyaç ve kadro durumuna göre belirlenmiş olup, atamalar öncelikle ilan edilen bu mahallere yapılacaktır. Ancak iş, ihtiyaç ve kadro durumuna göre bu mahaller dışına da resen atama yapılabilecektir.
13)  Mazerete dayalı olarak atanmak veya yerinde kalmak isteyenlerin talepleri, ilgili Yönetmelik hükümleri ile iş, ihtiyaç ve kadro durumu dikkate alınarak değerlendirilecek olup, mazeretleri sebebiyle kararname kapsamına alınanların ataması, planlanan mahaller listesi dışına da yapılabilecektir.
14) Hizmet gereği yapılacak olan atamalarda ilgililer resen atamaya tâbi tutulacak olup, hizmet gereği kararname kapsamına alınanların ataması, planlanan mahaller listesi dışına da yapılabilecektir.
15) Kararname ile atama yapılması planlanan mahallerde münhal kalacak kadrolar ile planda yer almayan diğer mahallerdeki kadrolara kura kararnamesi ile atama yapılacaktır.
16) Mazeret nedeniyle geçici görevlendirme ile çalışanların talep göndermeleri gerekmekte olup, atanma durumları değerlendirilecektir.
17) İcra başmüdürlüğü kadrolarına ilişkin talep alınmasına yönelik ilân daha sonra yapılacak olup, bu kadrolara ilişkin bu aşamada talep gönderilmemesi gerekmektedir. Yukarıda belirtilen bentlere göre resen kararname kapsamına alınanların veya talebe bağlı olarak kararname kapsamına gireceklerin icra müdür ve yardımcılığı için tercihlerini göndermeleri önem arz etmektedir. 
18) Esasların 4, 5 ve 6. bentleri gereğince kararname kapsamına alınanlar için Başkanlığımızın internet sitesinde bu konuyla ilgili sorgulama ekranı açılmış olup, ilgililer durumlarını buradan öğrenebileceklerdir. Ancak esasların diğer bentlerine göre yapılacağı belirtilen atamalara ilişkin herhangi bir sorgulama ekranı oluşturulmamıştır.

B-Başvuru İçin Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:

1) İlgililerin, eşlerinin görev yaptığı kurum unvanı, görev yeri ve mesleği alanlarına ilişkin UYAP kayıtlarını kontrol ederek personel ekranından güncellemesi gerekmektedir. Aksi takdirde mevcut bilgilere itibar edilecektir.
2) İlgililerin mazeretlerini gösteren bilgi ve belgeleri UYAP sistemine eklemeleri gerekmektedir.
3) Sağlık mazeretine ilişkin taleplerde Yönetmeliğin 40. maddesi uyarınca üniversite hastaneleri veya eğitim ve araştırma hastanelerinden alınan sağlık kurulu raporlarına itibar edilecek olup diğer sağlık kurullarından alınan raporlar dikkate alınmayacaktır.
4) Atanma talebinde bulunacakların UYAP-Personel Uygulamaları/Personel İşlemleri/İcra Atama Talep Formunu kendi kullanıcı ad ve şifreleri ile girmek suretiyle elektronik ortamda doldurmaları ve varsa dayanak belgelerini eklemek suretiyle elektronik imzaları ile imzalayarak 08.04.2022 – 15.04.2022 tarihleri arasında UYAP sistemine giriş yapmaları gerekmektedir. Fiziki olarak gönderilen talepler ile UYAP ortamından gönderilse dahi 08.04.2022 – 15.04.2022 tarihleri dışındaki talepler dikkate alınmayacaktır.
İlanen duyurulur.

Sonuç Sorgulama Ekranı İçin Tıklayınız

2022 Yılı Kararnamesi Atama Yapılması Planlanan Mahaller

Atama Talep Formu Kılavuzu

Başa dön tuşu